Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Сөһбәтә башламаг үчүн јени рубрика

Сөһбәтә башламаг үчүн јени рубрика

2016-ҹы илин јанвар ајындан етибарән «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын күтләви нәшриндә ахырынҹы сәһифәдә «Мүгәддәс Китабын ҹавабы» рубрикасы јер алыр. Бу јени рубриканын мәгсәди Мүгәддәс Китаб мөвзулары әсасында сөһбәтә башламаға көмәк етмәкдир. Тәртибаты буклетинки кимидир. Әввәлҹә, инсанын фикрини өјрәнмәк үчүн суал верилир, сонра Мүгәддәс Китабдан ҹаваб ҝәтирилир, даһа сонра исә мүзакирә үчүн әлавә мәгамлара да тохунулур.

Мүгәддәс Китаб мөвзулары әтрафында апарылан хош сөһбәтләр чох вахт Мүгәддәс Китаб дәрсинә ҝәтириб чыхарыр. Бу рубрикадан истифадә едәрәк руһани ҹәһәтдән аҹ олан инсанлара көмәк един (Мт 5:6).

РУБРИКАДАН НЕҸӘ ИСТИФАДӘ ЕТМӘЛИ?

  1. Суаллардан бири илә бағлы инсанын фикрини өјрәнин

  2. Ҹавабына диггәтлә гулаг асын

  3. «Мүгәддәс Китабда дејилир» башлығы алтында ҝәтирилән ајәни охујун вә бу ајәјә даир онун фикрини өјрәнин. Вахты варса, «Мүгәддәс Китабда даһа нә дејилир?» башлығы алтындакы фикирләрдән истифадә едәрәк сөһбәти давам етдирмәк олар

  4. Журналы верин

  5. Ҝәлән дәфә икинҹи суалы мүзакирә етмәк үчүн вахт тәјин един