Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 СӘРИШТӘЛИ МҮЖДӘЧИ ОЛУН

Бөјүк топлантыја дәвәт кампанијасы

Бөјүк топлантыја дәвәт кампанијасы

Һәр ил биз реҝионал топлантыны, орада верилән руһани зијафәти сәбирсизликлә ҝөзләјирик. Башгалары да Јеһованын неҹә ҝөзәл Аллаһ олдуғуну ҝөрсүн дејә, биз мүмкүн гәдәр чох инсаны топлантыја дәвәт едәҹәјик (Зб 34:8). Һәр јығынҹағын ағсаггаллар шурасы дәвәтнамәләрдән мүмкүн гәдәр сәмәрәли истифадә етмәк үчүн тәдбир ҝөрмәлидир.

НӘЗӘРӘ АЛЫНМАЛЫ МӘГАМЛАР

  • Топлантымыз нә вахт олаҹаг?

  • Бизим әразидә кампанија нә вахт башлајыр?

  • Тәблиғ ҝөрүшләри нә вахт олаҹаг?

  • Кампанија илә бағлы һансы мәгсәдләрим вар?

  • Кими дәвәт етмәји планлашдырырам?

БЕЛӘ ДЕМӘК ОЛАР:

Саламлашандан сонра дејә биләрсиниз:

«Биз сизи мүһүм бир мәрасимә дәвәт етмәк истәјирик. Бу мәрасимин ҝүнү, вахты вә үнваны дәвәтнамәдә гејд олунуб. Јолунузу ҝөзләјирик».

СОНРА НӘ ЕТМӘК ОЛАР?

Бизим мәгсәдимиз инсанлары топлантыја дәвәт етмәк олса да, мараг ҝөстәрәнләрә көмәк етмәјә һазыр олмалыјыг.

Һәфтәсонлары дәвәтнамә илә јанашы журнал да вермәк олар.