Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНДАКЫ ХӘЗИНӘ | ӘЈЈУБ 33—37

Әсил достун мәсләһәти инсаны руһландырар

Әсил достун мәсләһәти инсаны руһландырар
ҜӨРҮНҮШҮ

Сонрадан сөһбәтә гошулан Әлиһу Әлифәз, Билдад вә Сөфәр кими давранмады. Онун һәм Әјјуба вердији мәсләһәт, һәм дә Әјјубла рәфтары фәргли иди. О, әсил дост кими давранды, јахшы мәсләһәт верди. Бунунла да ҝөзәл нүмунә гојду.

МӘСЛӘҺӘТ ВЕРӘН АДАМ НЕҸӘ ОЛМАЛЫДЫР?

ӘЛИҺУ ҜӨЗӘЛ НҮМУНӘДИР

32:4—7, 11, 12; 33:1

 

 • СӘБИРЛИ

 • ДИГГӘТЛИ

 • ҺӨРМӘТҸИЛ

 
 • Әлиһу јашлылар сөзләрини гуртарана кими сәбирлә ҝөзләди, сонра сөзә башлады

 • Диггәтлә гулаг асдығы үчүн о, мәсәләни дәриндән баша дүшдү, сонра мәсләһәт верди

 • Әјјуба ады илә хитаб етди, онунла достјана данышды

 

33:6, 7, 32

 

 • ТӘВАЗӨКАР

 • МЕҺРИБАН

 • ҸАНЫЈАНАН

 
 • Әлиһу тәвазөкар, хејирхаһ инсан иди, өзүнүн дә гејри-камил олдуғуну етираф едирди

 • Онун әзаб чәкән Әјјуба ҹаны јанырды

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • ТАРАЗЛЫ

 • ХЕЈИРХАҺ

 • АЛЛАҺДАН ГОРХАН

 
 • Әлиһу мүлајимҹәсинә Әјјуба јанлыш дүшүндүјүнү ҝөстәрди

 • Әјјуба баша салды ки, онун салеһлији дүнјада ән ваҹиб мәсәлә дејил

 • Әлиһунун ағыллы мәсләһәти сајәсиндә Әјјуб Јеһованын сонрадан вердији мәсләһәти гәбул етмәјә һазыр олду