Һизгијал пејғәмбәрин мәбәд барәдә алдығы вәһјдән ҝөрүнүр ки, Јеһова Аллаһын халгы Она көнүллү гурбанлар ҝәтирәҹәк. Бәс шәхсән һәр биримиз Аллаһа мәдһ гурбанларыны неҹә ҝәтирә биләрик? (Иб 13:15, 16).

Мәдһ гурбаны ҝәтирмәјә шәраит јарадан үсуллардан бири көмәкчи өнҹүл кими хидмәт етмәкдир. 2018-ҹи хидмәт илиндә бир нечә ајда беш шәнбә вә беш базар ҝүнү вар. Бу, сых иш графики олан, буна ҝөрә дә әсасән һәфтә сонлары хидмәт едән мәсиһиләр үчүн јахшы фүрсәтдир. Һәмчинин тәблиғчиләр март вә апрел ајларында, еләҹә дә рајон нәзарәтчиси јығынҹағы зијарәт едән ај 30, јахуд 50 саатлыг норма илә көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едә биләр.

Бәс әҝәр шәраитиниз көмәкчи өнҹүл кими хидмәт етмәјә јол вермирсә, нә едә биләрсиниз? Бир тәблиғчи кими габилијјәтинизи тәкмилләшдирин вә тәблиғ саатларынызы артырын. Һәр биримизин вәзијјәти фәрглидир, буна ҝөрә дә һамымыз көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едә билмирик. Амма арзу едирик ки, Јеһова Аллаһа мәһәббәт бизи 2018-ҹи хидмәт илиндә Она ән ҝөзәл шәкилдә хидмәт етмәјә тәшвиг етсин! (Һш 14:2).

Сабина Ернандесдән неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрәм?

«ЈЕҺОВА ИЛӘ, ДЕМӘК ОЛАР, ҺӘР ШЕЈӘ ҜҮҸҮМ ЧАТАР» АДЛЫ ВИДЕОЈА БАХАНДАН СОНРА НӨВБӘТИ СУАЛЛАРА ҸАВАБ ВЕРИН:

  • Сабинаны Јеһова Аллаһа хидмәтдә даһа чох иш ҝөрмәјә нә тәшвиг едир?

  • Сабинанын нүмунәси сизә неҹә тәсир едир?

  • 2018-ҹи хидмәт илиндә һансы ај(лар) көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едә биләрсиниз?