«ОЈАНЫН!»

Суал: Вахтымыздан дүзҝүн истифадә етмәјә бизә нә көмәк едә биләр?

Ајә: Вз 4:6

Тәклиф: «Ојанын!» журналынын бу сајында ишләри дүзҝүн планлашдырмагла бағлы мәсләһәтләр верилир.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАН ТӘЛИМ ВЕР

Суал: Инсан нә үчүн јараныб?

Ајә: Зб 37:29

Һәгигәт: Аллаһ инсаны јер үзүндә әбәди јашамаг үчүн јарадыб.

«ИЛАҺИ МҮЖДӘ» (fg)

Суал: Бу чәтин зәманәдә һәрдән инсан хош сөзләр ешитмәк истәјир. Бәс бу ҹүр сөзләри һарадан ешитмәк олар? [«Хош хәбәр ешитмәк истәјирсиниз?» адлы видеону ҝөстәр.]

Ајә: Әш 52:7

Тәклиф: Бу брошүр «ҝөзәл хәбәр мүждәләјир». Бурада Аллаһын Кәламында јазылмыш хош хәбәр барәдә данышылыр.

ӨЗ ТӘГДИМАТЫНЫ ҺАЗЫРЛА

Бу тәгдимәләри нүмунә ҝөтүрәрәк өз тәгдимәнизи һазырлајын.