Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Сентјабр ајында хүсуси кампанија

Сентјабр ајында хүсуси кампанија

Бүтүн инсанларын тәсәллијә еһтијаҹы вар (Вз 4:1). Биз сентјабр ајы әрзиндә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын тәсәлли мөвзусу илә бағлы сајыны пајламаг үчүн хүсуси сәј ҝөстәрәҹәјик. Бу журналы мүмкүн гәдәр чох адама верин. Амма биз истәјирик ки, инсанлара үзбәүз данышараг тәсәлли верәк. Буна ҝөрә дә журналы евдә олмајан инсанын гапысына гојмаг јахшы олмазды.

БУНУ НЕҸӘ ЕТМӘК ОЛАР?

«Бу ҝүн һамынын тәсәллијә еһтијаҹы вар. Бәс тәсәллини һарадан тапмаг олар? [2 Коринфлиләрә 1:3, 4 ајәләрини оху.] “Ҝөзәтчи гүлләси”нин бу сајында Аллаһын бизә неҹә тәсәлли вердији һагда јазылыб».

Әҝәр сөһбәт етдијиниз адам мараг ҝөстәрәр вә журналы ҝөтүрәрсә...

«МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНМӘК НӘЈӘ ҜӨРӘ ВАҸИБДИР?» АДЛЫ ВИДЕОНУ ҜӨСТӘР

Сонра Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәји тәклиф ет.

ТӘКРАР СӨҺБӘТ ҮЧҮН ЗӘМИН ЈАРАТ

Ҝәлән дәфә мүзакирә етмәк үчүн ачыг суал сахла. Мәсәлән, «Аллаһ әзаблара нә үчүн јол верир?»