Сентјабр ајындан башлајараг «Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри»нә «Мүгәддәс Китаб васитәсилә тәблиғ ет» адлы нүмунә үчүн тәгдимә дахил едиләҹәк. Мәгсәдимиз бир суал вә она ҹаваб верән бир ајәнин көмәји илә Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини ҝөстәрмәк олаҹаг.

Марагланан шәхсләрә әдәбијјат сахламагла, јахуд сајтымыздан видео ҝөстәрмәклә нөвбәти дәфә ҝөрүшмәк үчүн зәмин јарада биләрик. Мүзакирә етдијиниз мөвзуну давам етдирмәк үчүн марагланан инсанын јанына бир нечә ҝүнүн ичиндә јенидән ҝетмәлијик. Бу јени тәгдимәләр вә шаҝирдләрин тапшырыглары «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабындакы һәр фәсилдә олан «Әсас фикирләр» чәрчивәсинә әсасланаҹаг. Бу чәрчивәдә әлавә суаллар вә ајәләр вар. Онларын көмәји илә биз тәкҹә Мүгәддәс Китабдан истифадә етмәклә тәкрар сөһбәт едә вә ја дәрс кечә биләрик.

Һәјата апаран јалныз бир јол вар (Мт 7:13, 14). Мүхтәлиф диндән вә мәншәдән олан инсанларла сөһбәт етдијимиз үчүн һәр кәсә ујғун мөвзу сечмәк лазымдыр (1Тм 2:4). Мүгәддәс Китабдакы мүхтәлиф мөвзулар барәдә мәлумат әлдә етдикҹә вә «һәгигәт кәламындан дүзҝүн истифадә» етмәк баҹарығымыз јахшылашдыгҹа севинҹимиз бирә-беш артаҹаг вә башгаларына һәгигәти өјрәтмәкдә уғур газанаҹағыг (2Тм 2:15).