Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Дәрс кечдијиниз инсанлара һәср олунуб вәфтиз олмаға көмәк един

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Дәрс кечдијиниз инсанлара һәср олунуб вәфтиз олмаға көмәк един

НӘ ҮЧҮН ВАҸИБДИР? Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләр Јеһова Аллаһын лүтфүнү газанмаг үчүн һәјатларыны Она һәср етмәли вә вәфтиз олмалыдырлар (1Бт 3:21). Һәср олунмаларына ујғун јашајанлар руһани ҹәһәтдән мүдафиә олунурлар (Зб 91:1, 2). Биз өзүмүзү һансыса инсана, ишә вә ја тәшкилата јох, Јеһова Аллаһа һәср едирик. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабы өјрәнән инсан үрәјиндә Аллаһа мәһәббәт вә миннәтдарлыг һисси инкишаф етдирмәлидир (Рм 14:7, 8).

НЕҸӘ ЕТМӘЛИ?

  • Дәрс кечәркән мөвзунун Јеһова һагда нә өјрәтдијини мүзакирә един. Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумағын вә Јеһоваја һәмишә дуа етмәјин ваҹиблијини вурғулајын (1Ск 5:17; Јг 4:8).

  • Дәрс кечдијиниз инсаны һәср олунуб вәфтиз олмаға тәшвиг един. Бу мәгсәдә наил олмасы үчүн она көмәк един ки, гаршысына јығынҹагда шәрһ вермәк, гоншусуна вә ја иш јолдашына шаһидлик етмәк кими кичик мәгсәдләр гојсун. Унутмајын ки, Јеһова һеч кими Она хидмәт етмәјә мәҹбур етмир. Һәср олунма һәр кәсин шәхси гәрарыдыр (Гн 30:19, 20).

  • Јеһованы разы салмасы вә вәфтизә лајиг олмасы үчүн дәрс кечдијиниз инсаны лазыми дәјишикликләр етмәјә тәшвиг един (Мс 27:11). Бәзи хүсусијјәтләр вә вәрдишләр инсанда дәрин көк салыр. Буна ҝөрә дә дәрс кечдијиниз инсана көһнә шәхсијјәти әјниндән чыхарыб јени шәхсијјәтә бүрүнмәси үчүн мүтәмади олараг көмәк етмәк лазымдыр (Еф 4:22—24). «Ҝөзәтчи гүлләси»нин «Мүгәддәс Китаб һәјатлары дәјишир» адлы рубрикасындакы мәгаләләри онунла бөлүшүн.

  • Өјрәтдијиниз инсана Јеһова Аллаһа хидмәтин сизә ҝәтирдији севинҹ һагда данышын (Әш 48:17, 18).