• 1

  • Саламлар (1, 2)

  • Аллаһ һәр дәрдимиздә бизә тәсәлли верир (3—11)

  • Булусун сәфәрләриндә дәјишиклик (12—24)

 • 2

  • Булусун севинҹ ҝәтирмәк истәји (1—4)

  • Ҝүнаһкарын бағышланыб јығынҹагда бәрпа едилмәси (5—11)

  • Булус Троасда вә Македонијада (12, 13)

  • Хидмәт, зәфәр јүрүшү (14—17)

   • Биз Аллаһын сөзүнүн алверчиләри дејилик (17)

 •   3

  • Зәманәт мәктублары (1—3)

  • Јени әһдин хидмәтчиләри (4—6)

  • Јени әһдин үстүн ҹалалы (7—18)

 • 4

  • Мүждәнин нуру (1—6)

   • Имансызларын зеһни кордур (4)

  • Сахсы габларда сахланылан хәзинә (7—18)

 • 5

  • Ҝөјдә һазырланмыш ев (1—10)

  • Барышыг хидмәти (11—21)

   • Јени мәхлуг (17)

   • Мәсиһин сәфирләри (20)

 • 6

  • Аллаһын хејирхаһлығындан суи-истифадә етмәјин (1, 2)

  • Булус хидмәтдәки чәтинликләрини тәсвир едир (3—13)

  • Имансызларла ејни бојундуруға ҝирмәјин (14—18)

 • 7

  • Өзүмүзү мурдарлыгдан тәмизләјәк (1)

  • Булус коринфлиләрә ҝөрә севинир (2—4)

  • Титус јахшы хәбәр ҝәтирир (5—7)

  • Аллаһа мәгбул кәдәр вә төвбә (8—16)

 • 8

  • Јәһуди мәсиһиләри үчүн мадди јардым (1—15)

  • Титус Коринфә ҝедир (16—24)

 • 9

  • Јардым һансы нијјәтлә едилмәлидир (1—15)

   • Аллаһ севинҹлә верәни севир (7)

 • 10

  • Булус хидмәтини мүдафиә едир (1—18)

   • Биз инсан силаһлары илә дөјүшмүрүк (4, 5)

 • 11

  • Булус вә «ҝөркәмли һәвариләр» (1—15)

  • Булусун гаршылашдығы чәтинликләр (16—33)

 • 12

  • Булусун алдығы вәһјләр (1—7а)

  • Булусун бәдәнини тикан кими дешән сынаг (7б—10)

  • Булусун ҝөркәмли һәвариләрдән һеч нәји әскик дејил (11—13)

  • Булус коринфлиләрдән өтрү нараһатдыр (14—21)

 • 13

  • Јекун хәбәрдарлыглар вә нәсиһәтләр (1—14)

   • «Иман јолунда олуб-олмадығынызы даима јохлајын» (5)

   • Дүшүнҹәнизи дүзәлдин; һәмфикир олун (11)