Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Тимутијә 4:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Хидмәтини там јеринә јетир (1—5)

    • Аллаһын сөзүнү јубанмадан тәблиғ ет (2)

  • «Мән шүҹаәтлә дөјүшдүм» (6—8)

  • Гејдләр (9—18)

  • Салам-дуа (19—22)

4  Сәни Аллаһын өнүндә вә өлүләрлә дириләри+ мүһакимә едәҹәк Мәсиһ Исанын+ өнүндә онун зүһуруна+ вә Падшаһлығына анд верирәм:+  Аллаһын сөзүнү тәблиғ ет,+ бу иши јубанмадан, һәм әлверишли, һәм дә чәтин вахтда ҝөр, бүтүн сәбрини топлајараг, мүәллимлик габилијјәтини ишә салараг+ тәнбеһ ет,+ мәзәммәт ет, үрәкләндир.  Чүнки елә бир зәманә ҝәләҹәк ки, инсанлар сағлам тәлими гәбул етмәјәҹәк,+ гулагларына хош ҝәләни ешитмәк үчүн өз истәкләринә ујғун мүәллимләр сечәҹәкләр.+  Онлар һәгигәтә гулаг асмајаҹаг, ујдурма рәвајәтләрә мејил салаҹаглар.  Сән исә һәр шејдә ајыг ол, әзијјәтләрә гатлаш,+ мүждәни тәблиғ ет, хидмәтини там јеринә јетир.+  Мән артыг шәраб тәгдимәси+ кими гурбанҝаһын үзәринә төкүлүрәм, гуртулушумун вахты јахындыр.+  Мән шанлы мүбаризәдә шүҹаәтлә дөјүшдүм,+ гаршымдакы мәсафәни ахырадәк гачдым,+ иман јолунда мәтин галдым.  Бу вахтдан етибарән, мәним үчүн салеһлик таҹы+ горунуб сахланылыр. Адил һаким олан Аға һәмин ҝүн+ бу таҹы мәнә мүкафат кими верәҹәк+ вә тәкҹә мәнә јох, онун зүһуруну һәсрәтлә ҝөзләјәнләрин һамысына мүкафат верәҹәк.  Чалыш тезликлә јаныма ҝәләсән. 10  Чүнки Димас+ дүнјаны* севиб мәни тәрк етди вә Салоникијә ҝетди. Крескес Галатијаја ҝедиб, Титус исә Далматијаја. 11  Тәкҹә Лука јанымдадыр. Ҝәләндә Маркы да өзүнлә ҝөтүрәрсән, чүнки хидмәтдә онун мәнә бөјүк көмәји дәјир. 12  Тихики+ Ефесә ҝөндәрдим. 13  Троасда Карпҝилдә гојдуғум күркү вә тумарлары, хүсусән дә пергамент тумарларыны ҝәләндә өзүнлә ҝәтирәрсән. 14  Мисҝәр Александр мәнә чох пислик едиб. Јеһова она әмәлләринин әвәзини верәҹәк.+ 15  Сән дә өзүнү ондан ҝөзлә, чүнки сөзләримизә һәдсиз мүгавимәт ҝөстәрирди. 16  Илк дәфә өзүмү мүдафиә едәндә һеч кәс тәрәфими сахламады, һамы мәни тәрк етди. Гој Аллаһ онларын бу әмәлини ҝүнаһа јазмасын. 17  Анҹаг Аға јанымда дуруб мәнә ҝүҹ верди ки, тәблиғ иши мәним васитәмлә там јеринә јетирилсин вә бүтүн халглар бу мүждәни ешитсин.+ Беләҹә, мән ширләрин ағзындан гуртулдум.+ 18  Аға мәни бүтүн писликләрдән гуртараҹаг вә өз сәмави Падшаһлығы үчүн хилас едәҹәк.+ Она әбәдијјәт боју алгыш олсун! Амин. 19  Прискаја вә Аквиласа,+ һәмчинин Онисифорун аиләсинә+ салам де. 20  Ераст+ Коринфдә галды, Трофими+ хәстә һалда Милетдә гојдум. 21  Баҹардығын гәдәр чалыш ки, гыша гәдәр ҝәлиб чыхасан. Евбул, һәмчинин Пуденс, Лин, Клаудиа вә бүтүн гардашлар сәнә салам ҝөндәрирләр. 22  Гој Аға дүзҝүн әһвали-руһијјәдә олан сәнә јар олсун. Онун лүтфү сизинлә олсун.

Һашијәләр

Јахуд дөврү. Лүғәтдә «дөвр» сөзүнә бах.