Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Тимутијә 2:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүждәни садиг адамлара әманәт ет (1—7)

  • Булус мүждәјә ҝөрә әзијјәтә гатлашыр (8—13)

  • Аллаһын сөзүнү дүзҝүн өјрәт (14—19)

  • Ҝәнҹлијә хас истәкләрдән гач (20—22)

  • Әлејһдарларла рәфтар (23—26)

2  Оғлум+, Аллаһын Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә оланлара вердији лүтф васитәсилә даима ҝүҹ ал,  мәндән ешитдијин вә бир чохларынын шәһадәт етдији шејләри+ садиг адамлара әманәт ет ки, онлар да тәлим вермәк үчүн јарарлы олсунлар.  Мәсиһ Исанын ҹәсур әсҝәри кими+ пајына дүшән әзијјәтләрдән гачма.+  Ахы әсҝәрликдә олан һеч бир адам газанҹ әлдә етмәк үчүн һәрбидән кәнар ишләрлә мәшғул олмур*, әксинә, ону һәрби хидмәтә чағырмыш адамын рәғбәтини газанмаға чалышыр.  Јарыш иштиракчыларындан да кимсә гајдалары позурса, онун башына чәләнҝ гојулмур.+  Мәһсулун илк пајыны зәһмәтини чәкән әкинчи ҝөтүрмәлидир.  Дедикләрим үзәриндә даима дүшүн. Рәбб сәнә һәр саһәдә анлајыш верәҹәк.  Иса Мәсиһин дирилдијини+ вә Давудун өвлады+ олдуғуну унутма. Тәблиғ етдијим мүждә дә бу һагдадыр.+  Мән бу мүждәјә ҝөрә әзаб-әзијјәт чәкирәм, ҹинајәткар кими гандалланмышам.+ Анҹаг Аллаһын сөзүнү һеч ким гандаллаја билмәз.+ 10  Буна ҝөрә дә сечилмишләрдән өтрү һәр шејә дөзүрәм+ ки, онлар да Мәсиһ Иса васитәсилә хиласа вә әбәди ҹалала јетишә билсинләр. 11  Доғру дејилиб ки, әҝәр онунла бирликдә өлмүшүксә, бирликдә дә јашајаҹағыг,+ 12  дөзүм ҝөстәририксә, бирликдә дә падшаһлыг едәҹәјик.+ Әҝәр ону дансаг, о да бизи данаҹаг.+ 13  Биз вәфасыз чыхсаг да, о, һәмишә вәфалыдыр, чүнки өзүнү дана билмәз. 14  Бүтүн бунлары даима онлара хатырлат, Аллаһын гаршысында нәсиһәт вер ки, онлар сөз үстүндә дава етмәсинләр. Бу мүбаһисәләрин һеч бир хејри јохдур, онлары динләјәнләрин исә иманы сарсылыр. 15  Вар гүввәнлә чалыш ки, Аллаһын һүзуруна Онун бәјәндији бир адам, һәгигәт кәламындан дүзҝүн истифадә едән алныачыг бир ишчи кими чыхасан.+ 16  Мүгәддәс шејләри мурдарлајан бош сөһбәтләрдән исә узаг дур,+ чүнки бу ҹүр сөһбәтләр ҝет-ҝедә Аллаһдан лап чох узаглашаҹаг 17  вә гангрен кими јајылаҹаг. Һименеј вә Филит дә беләләриндәндир.+ 18  Бу адамлар дирилмәнин артыг баш вердијини дејәрәк һәгигәтдән узаглашыблар,+ бәзиләринин иманыны јыхырлар. 19  Бунунла белә, Аллаһын гојдуғу мөһкәм бүнөврә дурур вә онун үзәриндә бу мөһүр гојулуб: «Јеһова Она мәхсус оланлары таныјыр»+ вә «Гој Јеһованын адыны чағыран+ һәр кәс һагсызлыгдан әл чәксин». 20  Бөјүк бир евдә гызылдан вә ҝүмүшдән дүзәлдилмиш габлар олдуғу кими, ағаҹдан вә ҝилдән дүзәлдилмиш габлар да олур. Онлардан бәзисини шәрәфли, диҝәрләрини исә шәрәфсиз мәгсәд үчүн истифадә едирләр. 21  Әҝәр кимсә шәрәфсиз мәгсәд үчүн истифадә олунан габлардан узаг дурурса, шәрәфли мәгсәд үчүн истифадә едилән, пакланмыш, саһиби үчүн јарарлы, һәр ҹүр јахшы ишә һазыр бир габ олаҹаг. 22  Буна ҝөрә дә ҝәнҹлијә хас истәкләрдән гач, Рәбби тәмиз үрәклә чағыранларла бирликдә салеһлијә, имана, мәһәббәтә вә сүлһә ҹан ат. 23  Бундан әлавә, ахмаг, мәнасыз мүбаһисәләрин даваја ҝәтириб чыхартдығыны билдијин үчүн онлары рәдд ет.+ 24  Рәббин гулу чәкишмәләрдән узаг дурмалы, һамыјла мүлајим* давранмалы,+ тәлим вермәјә јарарлы олмалы, һагсызлыгла гаршылашанда өзүнү әлә алмалы,+ 25  гаршы чыханлара һәлимликлә нәсиһәт вермәлидир.+ Бәлкә, Аллаһ онларын төвбә етмәсинә изин верәр вә онлар һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнәрләр,+ 26  Иблисин истәкләрини јеринә јетирмәк үчүн онун торуна дири-дири дүшдүкләрини ҝөрүб ағылларыны башларына јығар вә онун әлиндән азад ола биләрләр.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: әсҝәрликдә олан һеч бир адам ҝүндәлик ишләрлә мәшғул олмур.
Јахуд нәзакәтлә.