Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Тимутијә 1:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1, 2)

  • Булус Тимутинин иманына ҝөрә шүкүр едир (3—5)

  • Аллаһдан алдығын әнамы аловландыр (6—11)

  • Сағлам сөзләр нүмунәси (12—14)

  • Булусун достлары вә дүшмәнләри (15—18)

1  Мәсиһ Иса+ васитәсилә верилән һәјат вәдинә ујғун олараг, Аллаһын ирадәсилә Мәсиһ Исанын һәвариси олан Булусдан  әзиз балам Тимутијә+ мәктуб. Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Мәсиһ Исадан ҝәлән лүтф, мәрһәмәт вә сүлһ сәнә јар олсун.  Тәмиз виҹданла вә дәдә-бабаларым кими гуллуг етдијим Аллаһа шүкүрләр олсун. Сәни дурмадан, ҝеҹә-ҝүндүз дуаларымда јад едирәм,  ҝөз јашларыны јадыма салдыгҹа сәни ҝөрүб севинәҹәјим вахты сәбирсизликлә ҝөзләјирәм.  Чүнки сәндәки ријасыз иманы+ хатырлајырам. Әввәлҹәдән нәнән Лоисдә вә анан Евникидә јашајан бу иман, әминәм ки, сәндә дә јашајыр.  Буна ҝөрә дә әлләрими сәнин үзәринә гојдуғум заман Аллаһдан алдығын әнамы аловландырмағы унутма.+  Ахы Аллаһ бизә горхаглыг руһу јох,+ ҝүҹ,+ мәһәббәт вә сағлам дүшүнҹә руһу вериб.  Буна ҝөрә дә Ағамыз һаггында шаһидлик етмәкдән утанма+ вә онун уғрунда мәһбус олан мәнә ҝөрә хәҹаләт чәкмә.+ Аллаһын вердији ҝүҹә+ ҝүвәнәрәк мүждәдән өтрү пајына дүшән әзијјәтләрдән гачма.  О, бизи хилас етди вә әмәлләримизә ҝөрә јох, Өз нијјәтинә вә лүтфүнә ҝөрә+ бизи мүгәддәс олмаға чағырды.+ Бу лүтф бизә әзәлдән бәри Мәсиһ Иса васитәсилә ҝөстәрилмишдир, 10  анҹаг инди Хиласкарымыз Мәсиһ Исанын+ зүһуру илә ашкара чыхмышдыр. О, өлүмү арадан галдырды,+ мүждә васитәсилә+ һәјат+ вә чүрүмәзлик үзәринә ишыг сачды.+ 11  Мән дә бу мүждәнин мүждәчиси, һәвариси вә мүәллими тәјин едилмишәм.+ 12  Мәһз буна ҝөрә мән бу әзијјәтләри чәкирәм+ вә бундан утанмырам.+ Чүнки инандығым Кәси таныјырам вә әминәм ки, О, һәмин ҝүнә кими әманәтими горумаға гадирдир.+ 13  Сән исә Мәсиһ Иса илә вәһдәтин доғурдуғу иман вә мәһәббәти ҝөстәрмәклә јанашы, мәндән ешитдијин сағлам сөзләр+ нүмунәсиндән дә ајрылма. 14  Дахилимиздә јашајан мүгәддәс руһун көмәји илә бу ҝөзәл әманәти горујуб сахла.+ 15  Билдијин кими, Асија әјаләтиндә+ һамы, о ҹүмләдән Фиҝел вә Һермоҝен дә мәндән үз дөндәриб. 16  Гој Рәбб Онисифорун аиләсинә+ мәрһәмәт ҝөстәрсин, чүнки о, тез-тез мәни руһландырырды, һәбсдә олдуғумдан утанмырды. 17  Әксинә, Ромада оланда мәни ахтарыб тапмышды. 18  Гој Рәбб Јеһова һәмин ҝүндә она рәһм етсин. Онун Ефесдә неҹә хидмәт етдијини сән дә јахшы билирсән.

Һашијәләр