Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салоникилиләрә 2:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ганунсузлуг адамы (1—12)

  • Мәтин олмаг үчүн нәсиһәт (13—17)

2  Гардашлар, Ағамыз Иса Мәсиһин һүзуру* мәсәләсинә+ вә бизим онун јанына топланмағымыза+ ҝәлинҹә исә, сиздән хаһиш едирик ки,  Јеһованын ҝүнүнүн+ артыг ҝәлдијини иддиа едән һәр һансы бир вәһјә+, сөзә вә ҝуја биздән ҝәлмиш мәктуба ҝөрә тәшвишә дүшмәјәсиниз вә гојмајасыныз ки, бу шајиәләр ағлынызы асанлыгла чашдырсын.  Гој һеч кәс сизи алдатмасын, чүнки о ҝүн ҝәлмәздән әввәл дөнүклүк баш галдырмалы,+ ганунсузлуг адамы,+ јәни һәлака мәһкум едилмиш шәхс+ зүһур етмәлидир.  Бу дүшмән өзүнү аллаһ дејилән һәр кәсдән вә пәрәстиш едилән һәр бир шејдән үстүн тутаҹаг, Аллаһын мәбәдиндә отуруб өзүнү аллаһ кими гәләмә верәҹәк.  Јадыныздадырса, сизинлә оланда бунлар барәдә сизә данышырдым.  Сиз јахшы билирсиниз, бу адамын вахтындан әввәл зүһур етмәсинин гаршысыны нә алыр.  Онун ганунсузлуғу бир сирдир вә бу сирр артыг фәалијјәтдәдир,+ анҹаг инди онун гаршысыны алан кечиб ҝедәнә гәдәр о, сирр олараг галаҹаг.  О вахт ганунсуз адам үзә чыхаҹаг, анҹаг Ағамыз Иса өз ағзынын нәфәси илә ону мәһв едәҹәк,+ һүзуру ашкар олан вахт ону јох едәҹәк.+  Ганунсуз адамын һүзуру Шејтанын сајәсиндәдир.+ Шејтан она һәр ҹүр гүдрәтли ишләр, сахта әламәтләр, мөҹүзәләр,+ 10  һәр ҹүр јалан+ вә ҝүнаһ үчүн ҝүҹ верир ки, мәһвә ҝедәнләри алдатсын. Онлар хилас олмаг үчүн һәгигәти гәбул едиб севмәдиләр, буна ҝөрә дә лајигли һагларыны алараг мәһв олаҹаглар. 11  Буна ҝөрә дә Аллаһ јол верәҹәк ки, алдадыҹы тәсир онлары аздырсын, онлар јалана инансынлар,+ 12  һәгигәтә инанмајыб шәрдән һәзз алдыглары үчүн һамысы мәһкум едилсин. 13  Јеһованын севимлиләри, әзиз гардашлар, биз сиздән өтрү Аллаһа даима шүкүр етмәји өзүмүзә борҹ билирик, чүнки хиласа јетишмәјиниз үчүн Аллаһ сизи әзәлдән сечди,+ һәгигәтә иман етдијинизә ҝөрә+ сизи Өз руһу илә мүгәддәс етди. 14  Ағамыз Иса Мәсиһин ҹалалына шәрик оласыныз дејә, тәблиғ етдијимиз бу мүждә васитәсилә сизи хиласа дәвәт етди.+ 15  Буна ҝөрә дә гардашлар, мәтин олун,+ истәр сөзлә, истәрсә дә биздән алдығыныз мәктуб васитәсилә өјрәндикләринизә садиг галын.+ 16  Бундан әлавә, гој Ағамыз Иса Мәсиһ вә бизи севән,+ лүтфү васитәсилә бизә сонсуз тәскинлик верән, ҝөзәл үмид+ бәхш едән Атамыз Аллаһ 17  үрәјинизә тәсәлли, һәр ҹүр хејирхаһ сөздә вә әмәлдә дилинизә тәпәр, голунуза гүввәт версин.

Һашијәләр

Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.