Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 9:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сәба мәликәси Јерусәлимә ҝәлир (1—12)

  • Сүлејманын вар-дөвләти (13—28)

  • Сүлејманын өлүмү (29—31)

9  Сүлејманын сәдасы Сәба мәликәсинә+ чатды. Мәликә чәтин суалларла* Сүлејманы сынамаг үчүн Јерусәлимә ҝәлди. О, бөјүк бир мәијјәтлә, балзам, чохлу гызыл+, даш-гаш јүкләнмиш дәвәләрлә Сүлејманын јанына ҝәлди, үрәјиндән кечән шејләр барәдә Сүлејманла сөһбәт етди.+  Сүлејман онун бүтүн суалларына ҹаваб верди. Елә шеј олмады ки, ону изаһ едә билмәсин.  Сәба мәликәси Сүлејманын һикмәтини+, тикдији сарајы,+  сүфрәсиндәки тәамлары+, әјан-әшрәфинин сүфрә архасында неҹә отурдуғуну, хөрәк пајлајанларын хидмәтини, ҝејимләрини, падшаһын сагиләрини, онларын ҝејимләрини, Јеһованын евиндә һәмишә тәгдим етдији јандырма гурбанларыны+ ҝөрәндә мат галды.  О, падшаһа деди: «Өлкәмдә сәнин ишләрин, һикмәтин һагда ешитдикләрим дүз имиш.  Ҝәлиб өз ҝөзләримлә ҝөрмәјинҹә инанмағым ҝәлмирди.+ Сән демә, мәнә сәнин бөјүк һикмәтинин+ һеч јарысыны да данышмајыблар. Сән мәним ешитдијимдән дә әзәмәтли имишсән.+  Бәхтәвәр сәнин һүзурунда дуруб һикмәтини динләјән адамларын, әјанларынын башына!  Гој сәни лајиг билиб Өз тахтына чыхаран, Ону тәмсил етмәк үчүн падшаһ гојан Аллаһын Јеһоваја алгыш олсун! Аллаһын Јеһова Исраили севдији үчүн,+ халг әбәди вар олсун дејә, сәни онун үзәриндә падшаһ гојуб ки, әдаләти, салеһлији бәргәрар едәсән!»  Сонра мәликә падшаһа 120 талант* гызыл,+ чохлу балзам вә даш-гаш бәхш етди. Даһа һеч вахт Сүлејман падшаһа Сәба мәликәсинин ҝәтирдији балзам кими балзам ҝәтирән олмады.+ 10  Офирдән гызыл ҝәтирән Һирамын вә Сүлејманын хидмәтчиләри+ орадан сәндәл ағаҹы вә ләл-ҹәваһират да ҝәтирдиләр.+ 11  Падшаһ сәндәл ағаҹындан Јеһованын еви вә падшаһ сарајы үчүн пилләкән,+ мусигичиләр үчүн чәнҝ, телли аләтләр дүзәлтди.+ Јәһуда мәмләкәтиндә һеч вахт бунларын бәнзәри олмамышды. 12  Сүлејман падшаһ Сәба мәликәсинә онун арзуладығы, истәдији һәр шеји верди. Мәликәјә ҝәтирдијиндән дә артыг* һәдијјәләр верди. Мәликә адамлары илә бирҝә јола дүшүб өз өлкәсинә гајытды.+ 13  Сүлејмана ил әрзиндә 666 талант ағырлығында гызыл ҝәлирди.+ 14  Бундан башга, она таҹирләр, сәјјар таҹирләр, бүтүн әрәб падшаһлары вә өлкәнин валиләри дә гызыл вә ҝүмүш ҝәтирирди.+ 15  Сүлејман падшаһ гатышыг гызылдан 200 бөјүк галхан+ (һәр галхана 600 шекел* гатышыг гызыл сәрф олунмушду),+ 16  гатышыг гызылдан 300 кичик галхан (һәр галхана үч мина* гызыл сәрф олунмушду) дүзәлтди. Сонра падшаһ онлары Ливан Мешәси адланан евә гојду.+ 17  Падшаһ фил дишиндән мөһтәшәм тахт дүзәлдиб үстүнү халис гызылла өртдү.+ 18  Тахтын алты пилләси вар иди, она гызыл кәтил бәркидилмишди. Отураҹағын һәр ики тәрәфиндә голлары вар иди вә голларын јанында ики шир+ һејкәли дурурду. 19  Алты пилләдә 12 шир+ дурурду; 6 шир бир тәрәфдә, 6 шир о бири тәрәфдә. Һеч бир сәлтәнәтдә буна бәнзәр шеј јох иди. 20  Сүлејман падшаһын бүтүн ички габлары гызылдан иди, Ливан Мешәси адлы евин дә бүтүн әшјалары саф гызылдан иди. Ҝүмүшдән һеч нә јох иди. Чүнки Сүлејманын вахтында ҝүмүш һеч нә сајылырды.+ 21  Падшаһын ҝәмиләри Таршишә ҝедиб-ҝәлирди+ вә бу ҝәмиләри Һирамын хидмәтчиләри+ идарә едирди. Таршиш ҝәмиләри үч илдә бир дәфә гызыл, ҝүмүш, фил диши+, мејмун, товуз гушу јүкләјиб ҝәтирирди. 22  Сүлејман падшаһ јер үзүнүн бүтүн падшаһларындан варлы вә һикмәтли иди.+ 23  Дүнјанын бүтүн падшаһлары Сүлејманын һүзуруна ҝәлмәк истәјирди ки, Аллаһын онун үрәјинә гојдуғу һикмәти ешитсин.+ 24  Онлар өзләри илә һәдијјәләр, гызыл-ҝүмүш әшјалар, либаслар+, силаһлар, балзам, атлар вә гатырлар ҝәтирирди вә бу, һәр ил белә олурду. 25  Сүлејманын 4000 ат төвләси, ҹәнҝ арабалары вә 12 000 аты* вар иди.+ Онлары арабалар үчүн ајрылан шәһәрләрдә вә Јерусәлимдә, өзүнә јахын јердә сахлајырды.+ 26  Сүлејман чајдан* филиштлиләрин* өлкәсинә вә Мисирин сәрһәдинәдәк олан бүтүн падшаһларын үзәриндә һакимијјәт сүрүрдү.+ 27  Падшаһ Јерусәлимдә ҝүмүшү даш гәдәр, сидр ағаҹларыны Шәфладакы әнҹир ағаҹлары гәдәр чохалтды.+ 28  Сүлејмана атлары Мисирдән вә башга өлкәләрдән ҝәтирирдиләр.+ 29  Сүлејманын галан ишләри,+ илк ишләриндән сон ишләринә гәдәр һамысы Натан пејғәмбәрин јазыларында,+ шилолу Әхијјәнин+ пејғәмбәрлијиндә вә ҝөрүҹү Иддунун+ Нәбат оғлу Әрубам+ һаггында гәләмә алынмыш вәһјләриндә јазылмышдыр. 30  Сүлејман 40 ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрүб бүтүн Исраилин һөкмдары олду. 31  Сүлејман ата-бабаларына говушду вә атасы Давудун шәһәриндә дәфн едилди.+ Оғлу Рәһабам онун јеринә тахта чыхды.+

Һашијәләр

Јахуд тапмаҹаларла.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Диҝәр вариант: мәликәнин ҝәтирдијинин дәјәриндә олан һәдијјәләрдән артыг.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Төвратдакы (Ибрани Јазылары) мина 570 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Јахуд сүвариси.
Фәрат чајы.
Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.