Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 7:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын ҹалалы мәбәди долдурур (1—3)

  • Мәбәдин ачылыш мәрасими (4—10)

  • Јеһова Сүлејмана ҝөрүнүр (11—22)

7  Сүлејман дуасыны гуртаран кими+ ҝөјдән алов ениб+ јандырма гурбаныны вә диҝәр гурбанлары удду. Јеһованын ҹалалы бүтүн еви долдурду.+  Јеһованын еви Јеһованын ҹалалы илә долду. Буна ҝөрә каһинләр Јеһованын евинә ҝирә билмәди.+  Халг ҝөјдән аловун ендијини вә Јеһованын ҹалалынын евин үстүндә дурдуғуну ҝөрәндә сәкидә үзүстә јерә дөшәнди вә Јеһоваја һәмд едиб: «О, кәрамәтлидир, мәһәббәти әбәдидир», — деди.  Сүлејман падшаһ вә бүтүн халг Јеһованын һүзурунда гурбанлар ҝәтирди.+  Падшаһ 22 000 гарамал вә 120 000 гојун гурбан ҝәтирди. Беләликлә, о вә бүтүн халг Аллаһын евинин ачылышыны етди.+  Каһинләр өз јерләриндә дурмушдулар. Лавилиләр дә Јеһоваја мәзмур охунаркән чалынан аләтләри әлләриндә тутуб дурмушдулар.+ (Бу аләтләри Давуд падшаһ «Онун мәһәббәти әбәдидир» шүкраныны охумаг үчүн дүзәлтмишди. О, онларла* Јеһоваја һәмд едирди.) Каһинләр онларын гаршысында уҹадан кәрәнај чалырдылар.+ Исраиллиләр исә бу вахт ајаг үстә дурмушдулар.  Сонра Сүлејман Јеһованын евинин гаршысындакы һәјәтин ортасыны пак етди ки, јандырма гурбанларыны, үнсијјәт гурбанларынын пијини орада тәгдим етсин. Чүнки јандырма гурбанлары+, тахыл тәгдимәләри+ вә пиј Сүлејманын дүзәлтдији мис гурбанҝаһа+ јерләшмирди.+  Һәмин вахт Сүлејман бүтүн Исраиллә, Ләбу-Һәмәсдән тутмуш Мисир вадисинәдәк+ өлкәнин һәр јериндән ҝәлән бөјүк иҹма илә једди ҝүн бајрам кечирди.+  Сәккизинҹи ҝүн* тәнтәнәли топланты кечирдиләр.+ Белә ки, једди ҝүн гурбанҝаһын ачылыш мәрасимини, једди ҝүн дә бајрам мәрасими кечирмишдиләр. 10  Једдинҹи ајын ијирми үчүнҹү ҝүнү Сүлејман халгы евинә јола салды. Јеһованын Давуда, Сүлејмана вә халгы Исраилә ҝөстәрдији кәрамәтә ҝөрә һамы севиниб-шадланырды.+ 11  Сүлејман Јеһованын евини, падшаһ сарајыны инша едиб гуртарды.+ О һәмчинин Јеһованын еви вә өз еви илә бағлы истәдији бүтүн ишләри јекунлашдырды.+ 12  Јеһова ҝеҹә Сүлејмана ҝөрүнүб деди:+ «Мән сәнин дуаны ешитдим. Бу еви сечдим ки, бурада Мәнә гурбан ҝәтирсинләр.+ 13  Мән ҝөјләри бағлајыб јерә јағыш ҝөндәрмәјәндә, чәјирткә сүрүсүнә өлкәни виран гојмағы бујуранда, халгымын арасына хәстәлик јоллајанда 14  адымы дашыјан халгым+ гүруруну сындырарса+, дуа едиб Мәни ахтарарса, пис јолларындан дөнәрсә,+ онда Мән ҝөјләрдән ешидәҹәјәм, онларын ҝүнаһыны бағышлајаҹағам, торпагларына шәфа верәҹәјәм.+ 15  Бу јердә едилән дуалара нәзәр салаҹағам, онлары ешидәҹәјәм.+ 16  Бу еви сечиб мүгәддәс етдим ки, һәмишә адымы дашысын.+ Гәлбим, нәзәрим һәмишә орада олаҹаг.+ 17  Әҝәр сән атан Давуд кими, өнүмдә јерисән, әмрләрими јеринә јетирсән, гајда-ганунларыма, һөкмләримә табе олсан,+ 18  онда “Исраилә рәһбәрлик едән һәмишә сәнин сүлалән олаҹаг”+ дејәрәк атан Давудла әһд бағладығым кими,+ тахтыны бәргәрар едәҹәјәм.+ 19  Лакин сиз Мәним јолумдан дөнсәниз, сизә вердијим ганунлара, әмрләрә әмәл етмәсәниз, башга аллаһлара гуллуг едиб сәҹдә гылсаныз,+ 20  Исраили она вердијим дијардан јох едәҹәјәм,+ адым үчүн мүгәддәс етдијим еви рәдд едәҹәјәм, елә едәҹәјәм ки, она һәгарәт етсинләр, халглар арасында мәсхәрәјә гојсунлар.+ 21  Бу ев харабазара дөнәҹәк. Јолдан өтәнләр мат-мат бахыб+ дејәҹәк: “Нәјә ҝөрә Јеһова бу өлкәни, бу еви бу ҝүнә гојуб?”+ 22  Ардынҹа дејәҹәкләр: “Чүнки онлар ата-бабаларыны Мисирдән чыхаран+ Аллаһлары Јеһованы атыб+ башга аллаһлардан јапышдылар, онлара сәҹдә гылыб гуллуг етдиләр.+ Буна ҝөрә дә О, онларын башына бу мүсибәти ҝәтирди”».+

Һашијәләр

Еһтимал ки, лавилиләрлә.
Бајрамдан сонракы ҝүн, јәни он бешинҹи ҝүн.