Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 6:1—42

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүлејманын халга мүраҹиәти (1—11)

  • Мәбәдин ачылышында Сүлејманын дуасы (12—42)

6  О вахт Сүлејман деди: «Еј Јеһова! Сән демишдин ки, гаты гаранлыгда мәскән салаҹагсан.+  Мән Сәнин үчүн әзәмәтли бир ев, әбәди мәскән салмаг үчүн мәкан тикдим».+  Сонра падшаһ дөнүб ајаг үстә дуран Исраил иҹмасына хејир-дуа верди.+  О деди: «Өз дили илә атам Давуда вәд верән, сонра да вәдини ҝерчәкләшдирән Исраилин Аллаһы Јеһоваја алгыш олсун! О демишди:  “Халгым Исраили Мисирдән чыхартдығым ҝүндән бәри адымы дашыјаҹаг ев+ тикмәк үчүн Исраил гәбиләләри арасындан шәһәр сечмәдим, халгым Исраил үзәриндә рәһбәр гојмадым.  Лакин Јерусәлими сечдим+ ки, адым орада јашасын. Давуду сечдим ки, халгым Исраилин үзәриндә падшаһ олсун”.+  Исраилин Аллаһы Јеһованын адына ев тикмәк атам Давудун үрәјинин арзусу иди.+  Амма Јеһова атам Давуда демишди: “Сән адыма ев тикмәк истәјирсән. Нијјәтин јахшыдыр.  Лакин еви сән тикмәјәҹәксән, белиндән ҝәлән оғлун Мәним адыма ев тикәҹәк”.+ 10  Јеһова вәдини јеринә јетирди. Јеһованын вәд етдији кими,+ мән атам Давудун јеринә Исраил тахтында отурдум.+ Исраилин Аллаһы Јеһованын адына ев тикдим, 11  сандығы ора гојдум. Јеһованын Исраил халгы илә бағладығы әһд онун ичиндәдир».+ 12  Сүлејман бүтүн Исраил иҹмасынын өнүндә, Јеһованын гурбанҝаһы гаршысында дуруб әлләрини ҝөјә ачды.+ 13  (Сүлејман мисдән күрсү дүзәлдиб һәјәтин ортасына гојмушду.+ Онун узунлуғу 5 гулаҹ*, ени 5 гулаҹ, һүндүрлүјү 3 гулаҹ иди. О, күрсүнүн үстүндә дурмушду.) О, бүтүн Исраил иҹмасынын өнүндә диз чөкүб әлләрини ҝөјә ачды+ вә 14  деди: «Еј Исраилин Аллаһы Јеһова! Нә ҝөјдә, нә јердә Сәнин кими Аллаһ јохдур. Сән әһдинә садигсән, сидги-үрәкдән өнүндә јеријән гулларына мәһәббәт ҝөстәрирсән.+ 15  Сән атама, гулун Давуда вердијин вәдә әмәл етдин.+ Өз дилинлә вәд етдин вә бу ҝүн һәмин вәди ҝерчәкләшдирдин.+ 16  Инди, еј Исраилин Аллаһы Јеһова, атама, гулун Давуда вердијин сөзү јеринә јетир. Сән демишдин: “Әҝәр оғулларын сәнин кими өнүмдә јерисәләр, ганунума әмәл етсәләр, онда һүзурумда, Исраил тахтында һәмишә сәнин сүлалән олаҹаг”.+ 17  Еј Исраилин Аллаһы Јеһова! Инди атама, гулун Давуда вердијин вәди ҝерчәкләшдир. 18  Бәс Аллаһ јердә, бәшәр өвладлары арасында јашајармы?+ Сән ҝөјләрә, ҝөјләрин ҝөјүнә сығмазсан,+ о ки галды мәним тикдијим евә!+ 19  Еј Аллаһым Јеһова! Гулунун дуасыны, лүтф диләјини динлә. Гулунун имдад чағырышыны, бу ҝүн өнүндә етдији дуаны ешит. 20  Гој нәзәрин ҝеҹә-ҝүндүз бу евин, “адым бурада олаҹаг”+ дедијин јерин үстүндә олсун вә гулунун бу евә үз тутуб етдији дуаны ешит. 21  Бу гулунун имдад диләјини вә бура үз тутуб дуа едән+ халгын Исраилин јалварышларыны динлә, ҝөјләрдәки мәскәниндән ешит.+ Ешит вә бағышла.+ 22  Әҝәр кимисә башгасына гаршы ҝүнаһда тәгсирләндирәр вә ону анд ичдириб андын мәсулијјәти алтына саларларса, о да андын мәсулијјәти алтында бу евдәки гурбанҝаһынын өнүнә ҝәләрсә,+ 23  онда Сән ҝөјләрдән ешит вә гулларыны мүһакимә ет. Шәр адамын еләдијини башына ҝәтириб ону ҹәзаландыр,+ салеһ адамы да ҝүнаһсыз елан едиб салеһлијинә ҝөрә мүкафатландыр.+ 24  Әҝәр халгын Исраил Сәнә гаршы ҝүнаһ етдијинә ҝөрә дүшмәнә мәғлуб оларса,+ бундан сонра дөнүб адыны уҹа тутарса,+ бу евдә дуа едиб+ Сәндән лүтф диләјәрсә,+ 25  Сән ҝөјләрдән ешит,+ халгын Исраилин ҝүнаһларыны бағышла, халгыны онлара вә әҹдадларына вердијин торпаға гајтар.+ 26  Халгын Сәнә гаршы ҝүнаһ етдијинә ҝөрә+ ҝөјләр бағлананда, јерә јағыш јағмајанда+ онлар бу јерә үз тутуб дуа едәр вә адыны уҹа тутарларса, онлары рам етдијин үчүн ҝүнаһларындан әл чәкәрләрсә,+ 27  Сән ҝөјләрдән ешит вә гулларынын, халгын Исраилин ҝүнаһыны бағышла. Беләҹә, онлара ҝетмәли олдуглары доғру јолу өјрәт,+ халгына ирс вердијин торпаға јағыш јағдыр.+ 28  Өлкәдә аҹлыг,+ хәстәлик баш галдыранда,+ сәмум јели әсәндә, өлкәни киф,+ чәјирткә сүрүсү, аҹҝөз һәшәратлар басанда,+ дүшмәнләр өлкәнин һансыса шәһәрини мүһасирәјә аланда,+ јахуд башга бир бәла, мәрәз јајыланда+ 29  бир бәндә, јахуд бүтүн халгын Исраил әлләрини бу евә тәрәф+ ачыб дуа етсә,+ Сәндән лүтф диләсә+ (ахы һәр кәс өз дәрдини, гәмини билир),+ 30  Сән ҝөјләрдән, Өз мәскәниндән ешит,+ бағышла+ вә һәр кәсә өз әмәлинә ҝөрә әвәз вер, чүнки Сән инсанын үрәјини ҝөрүрсән вә јалныз Сән инсанын үрәјиндәкиләрдән аҝаһсан.+ 31  Онда ата-бабаларымыза вердијин торпагда јашадығы бүтүн вахт әрзиндә халгын Сәндән горхар, Сәнин јолунла ҝедәр. 32  Һәмчинин халгын Исраилдән олмајан, Сәнин уҹа адын, ҝүҹлү әлин, гүввәтли голун һагда ешидиб узаг дијарлардан ҝәлән јаделли+ бу евә үз тутуб дуа едәрсә,+ 33  Сән ҝөјләрдән, мәскәниндән ону ешит, јаделлинин Сәндән диләдији хаһиши јеринә јетир. Гој дүнјанын бүтүн халглары Сәнин адыны билсин,+ халгын Исраил кими, Сәндән горхсун. Гој билсинләр ки, тикдијим бу ев Сәнин адыны дашыјыр. 34  Әҝәр халгын Сәнин дедијин јолла дүшмәнлә мүһарибәјә ҝетсә,+ сечдијин бу шәһәрә, Сәнин адына тикдијим евә тәрәф үз тутуб дуа етсә,+ 35  ҝөјләрдән онларын дуасыны, лүтф диләјини ешит, онлар үчүн әдаләти бәргәрар ет.+ 36  Әҝәр онлар Сәнә гаршы ҝүнаһ етсәләр (чүнки елә адам јохдур ки, ҝүнаһ етмәсин)+ вә Сән гәзәбләниб онлары дүшмәнә тәслим етсән, дүшмәнләр онлары јахын-узаг өлкәләрә әсир апарсалар+ 37  вә орада ағыллары башларына ҝәлсә, әсарәтдә олдуглары өлкәдә Сәнә сары дөнсәләр, “ҝүнаһ етмишик, гәләт еләмишик, наһаг белә етдик” дејиб јалварсалар,+ лүтфүнү диләсәләр, 38  әсир ҝетдикләри дијарда+ сидги-үрәкдән,+ ҹан-дилдән Сәнә тәрәф дөнсәләр, ата-бабаларына вердијин өлкәјә, сечдијин шәһәрә+, адына тикдијим евә тәрәф үз тутуб дуа етсәләр, 39  Сән ҝөјләрдән, мәскәниндән онларын дуасыны, лүтф диләјини ешит, онлар үчүн әдаләти бәргәрар ет.+ Сәнә гаршы ҝүнаһ едән халгыны бағышла. 40  Еј Аллаһым, нә олар, бу јердә едилән бүтүн дуалара нәзәр сал, онлары ешит.+ 41  Инди, еј Јеһова Аллаһ, гүдрәтинә дәлаләт едән сандыгла динҹлик мәканына галх.+ Еј Јеһова Аллаһ, гој каһинләрин бәјан етсин ки, гуртулуш Сәндәндир. Гој садиг бәндәләрин кәрамәтинә севинсин.+ 42  Еј Јеһова Аллаһ, мәсһ олунмушундан үз чевирмә.+ Гулун Давуда олан мәһәббәтини унутма».+

Һашијәләр

Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.