Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 35:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јушијјә Пасха бајрамыны гејд едир (1—19)

  • Јушијјә фирон Неһо илә дөјүшдә һәлак олур (20—27)

35  Јушијјә Јерусәлимдә Јеһованын шәрәфинә Пасха кечирди.+ Биринҹи ајын он дөрдүнҹү ҝүнүндә+ Пасха гурбаны кәсдиләр.+  О, каһинләри өз вәзифәләринә тәјин етди вә онлара Јеһованын евиндә хидмәт етмәји бујурду.+  Сонра Јеһова үчүн мүгәддәс олан вә исраиллиләрә тәлим верән лавилиләрә+ тапшырды: «Мүгәддәс сандығы Исраил падшаһы Давуд оғлу Сүлејманын тикдији мәбәдә гојун.+ Даһа ону чијниниздә дашымајаҹагсыныз.+ Инди Аллаһыныз Јеһоваја вә Онун халгы Исраилә хидмәт един.  Исраил падшаһы Давудун+ вә оғлу Сүлејманын јаздығы кими, нәсилләринизә вә бөлүкләринизә ҝөрә хидмәт етмәјә һазырлашын.+  Мүгәддәс мәканда нәсилләринизә ҝөрә бөлүнүб дурун вә нәсилләринә ҝөрә бөлүнмүш галан ҹамаатын, сојдашларынызын мүвафиг бөлүкләринә хидмәт един.  Пасха гурбаныны кәсин,+ пакланын вә һазырлыг ҝөрүн ки, гардашларыныз Јеһованын Муса васитәси илә вердији сөзү јеринә јетирә билсинләр».  Јушијјә ҹамаат үчүн, орада олан халг үчүн еркәк тоғлу, ҹаван тәкә, үмумиликдә 30 000 гојун-кечи, еләҹә дә 3000 гарамал верди. Пасха гурбаны үчүн олан бу һејванлар падшаһын өз мүлкүндән иди.+  Әјанлар да халг, каһинләр вә лавилиләр үчүн көнүллү тәгдимәләр ҝәтирдиләр. Аллаһын евинин башчылары олан Хилгијјә+, Зәкәријјә вә Јәһјил каһинләрә 2600 Пасха гурбаны вә 300 гарамал вердиләр.  Лавилиләрин башчылары Кәнәнја вә гардашлары Шәмај, Нәснаил, һәмчинин Һәшбијјә, Јаәл, Јузабад лавилиләр үчүн 5000 Пасха гурбаны вә 500 гарамал вердиләр. 10  Хидмәт үчүн һазырлыг ҝөрүлдү, каһинләр өз јерләриндә дурду, лавилиләр дә падшаһын әмр етдији кими, бөлүкләринә ҝөрә+ дурдулар. 11  Пасха гурбанлары кәсилди,+ каһинләр ганы лавилиләрдән ҝөтүрүб гурбанҝаһа чиләдиләр,+ лавилиләр исә бу вахт һејванларын дәрисини сојурдулар.+ 12  Онлар јандырма гурбанларыны һазырладылар ки, нәсилләринә ҝөрә бөлүнмүш халга пајласынлар вә бу гурбанлар Мусанын китабында јазылдығы кими, Јеһоваја тәгдим олунсун. Гарамалы да белә етдиләр. 13  Пасха гурбанынын әтини адәтә ҝөрә оҹағын үстүндә биширдиләр*.+ Мүгәддәс тәгдимәләрин әтини газанда, тијанда вә тавада биширдиләр вә дәрһал галан ҹамаатын јанына ҝәтирдиләр. 14  Сонра исә өзләри вә каһинләр үчүн Пасха гурбаны һазырладылар, чүнки Һарун өвладлары олан каһинләр ҝеҹәјәҹән јандырма гурбанлары вә пиј тәгдим етмишдиләр. Беләҹә, лавилиләр һәм өзләри үчүн, һәм каһинләр үчүн Пасха гурбаны һазырладылар. 15  Асәф+ өвладларындан олан мәзмур охујанлар Давудун+, Асәфин+, Һиманын, падшаһын ҝөрүҹүсү Јадитунун+ бујурдуғу кими, өз јерләриндә дајанмышдылар. Дарваза кешикчиләри дарвазаларда дурмушду.+ Онларын хидмәтдән ајрылмағына лүзум јох иди, чүнки гардашлары лавилиләр онлар үчүн Пасха гурбаны һазырламышдылар. 16  Беләликлә, һәмин ҝүн Јушијјә падшаһын әмри илә Пасханы кечирмәк+ үчүн вә Јеһованын гурбанҝаһында јандырма гурбанлары тәгдим етмәк үчүн Јеһованын тәләб етдији һәр шеји һазырладылар. 17  Орада олан исраиллиләр һәмин вахт Пасханы кечиртдиләр вә једди ҝүн Мајасыз чөрәк бајрамыны гејд етдиләр.+ 18  Ишмуил пејғәмбәрин дөврүндән бәри һәлә Исраилдә белә Пасха кечирилмәмишди. Исраил падшаһларындан һеч бири Јушијјәнин, каһинләрин, лавилиләрин, орада олан јәһудалыларла исраиллиләрин вә Јерусәлим сакинләринин кечирдији кими Пасха кечирмәмишди.+ 19  Бу Пасха бајрамы Јушијјә падшаһын һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә кечирилди. 20  Бүтүн бунлардан сонра, Јушијјә мәбәди тәмир едиб гуртарандан сонра Мисир һөкмдары Неһо+ Фәратын саһилиндә јерләшән Кархемишә дөјүшә ҝетди. Јушијјә онун гаршысына чыхды.+ 21  Неһо она гасид ҝөндәриб деди: «Еј Јәһуда падшаһы, сәнин мәнимлә нә ишин вар? Мән сәнин үстүнә ҝәлмирәм, мәним давам башгасы иләдир. Аллаһ да мәнә тәләсмәји бујурур. Аллаһ мәнимләдир, өзүнә јазығын ҝәлсин, Аллаһа гаршы чыхма, јохса сәни мәһв едәр». 22  Јушијјә исә Неһодан әл чәкмәди, онунла дөјүшмәк үчүн гијафәсини дәјишди.+ О, Аллаһын сөзләрини дејән Неһоја гулаг асмады. Беләликлә, о дөјүшмәк үчүн Меҝиддо дүзүнә+ ҝетди. 23  Охатанлар Јушијјә падшаһы јараладылар. Падшаһ хидмәтчиләринә деди: «Јарам ағырдыр. Мәни бурадан чыхарын». 24  Хидмәтчиләри ону арабадан ҝөтүрүб о бири арабасына миндирдиләр вә Јерусәлимә ҝәтирдиләр. Јушијјә өлдү. Ону ата-бабаларынын гәбриндә дәфн етдиләр.+ Бүтүн Јәһуда вә Јерусәлим әһли Јушијјәни ағлады. 25  Әрәмја+ Јушијјә үчүн мәрсијә охуду. Бүтүн киши вә гадын мәрсијәханлар+ бу ҝүнә гәдәр Јушијјә үчүн мәрсијә охујур. Бу мәрсијәләри охумаг Исраилдә адәтә чеврилиб. Бунлар мәрсијәләр топлусуна дахил едилиб. 26  Јушијјәнин галан ишләри, Јеһованын Ганунунда јазыланлара ујғун олараг етдији хејирхаһ әмәлләр, 27  илк ишләриндән сон ишләринә гәдәр һамысы Исраил вә Јәһуда падшаһларынын китабында јазылыб.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: гызартдылар.