Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 32:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Синахериб Јерусәлими һәдәләјир (1—8)

  • Синахериб Јеһоваја мејдан охујур (9—19)

  • Мәләк Ашшур ордусуну мәһв едир (20—23)

  • Һизгијјәнин хәстәлији вә гүррәләнмәси (24—26)

  • Һизгијјәнин наилијјәтләри вә өлүмү (27—33)

32  Бүтүн бунлардан вә Һизгијјәнин сәдагәтли ишләриндән+ сонра Ашшур падшаһы Синахериб јүрүш едиб Јәһудаја сохулду. О, гала-шәһәрләри мүһасирәјә алды ки, диварларыны учуруб шәһәрләри истила етсин.+  Һизгијјә Синахерибин Јерусәлимә гаршы мүһарибә етмәјә ҝәлдијини ҝөрәндә  әмирләри, иҝидләри илә мәсләһәтләшиб гәрара ҝәлди ки, шәһәрдән кәнардакы булагларын ҝөзүнү тутсун.+ Онлар бу ишдә Һизгијјәјә дәстәк олдулар.  Хејли адам јығылды. Халг: «Нә үчүн Ашшур падшаһлары ҝәлиб бу гәдәр су тапсын», — дејиб булагларын, өлкәдән ахан чајын габағыны кәсди.  Бундан әлавә, Һизгијјә ҹәсарәтини топлајыб учмуш дивары бәрпа етди, үстүндә бүрҹләр уҹалтды вә бајыр тәрәфдә икинҹи дивар да тикди. Һәмчинин Давуд шәһәриндәки Тәпәни*+ бәрпа етди, хејли силаһ вә галхан дүзәлтди.  Халгын үзәриндә сәркәрдәләр гојду. Онлары шәһәр дарвазасынын јанындакы мејдана топлајыб үрәкләндирди:  «Ҹәсур олун, мөһкәм олун! Ашшур падшаһындан+, онун бөјүк гошунундан горхуб дәһшәтә ҝәлмәјин! Бизимлә оланлар онунла оланлардан чохдур.+  О, инсан ҝүҹүнә архаланыр, бизим исә архамызда Аллаһымыз Јеһова дуруб. О, бизим дөјүшләримизи апараҹаг».+ Халг Јәһуда падшаһы Һизгијјәнин бу сөзләриндән үрәкләнди.+  Бундан сонра ордусу илә бирликдә Лаһишдә+ олан Ашшур падшаһы Синахериб адамларыны Јерусәлимә+, Јәһуда падшаһы Һизгијјәнин вә јәһудалыларын јанына ҝөндәриб деди: 10  «Ашшур падшаһы Синахериб белә дејир: “Сиз кимә ҝүвәнирсиниз+ ки, мүһасирәдә ола-ола Јерусәлимдә белә раһат отурмусунуз? 11  Һизгијјә “Аллаһымыз Јеһова бизи Ашшур падшаһынын әлиндән гуртараҹаг” демәклә сизи алдадыр.+ О, сизи аҹлыгдан, сусузлугдан өлдүрәҹәк. 12  Бу, һәмин о Һизгијјә дејил, Аллаһынызын сәҹдәҝаһларыны, гурбанҝаһларыны дағыдыб+ Јәһуда вә Јерусәлимә: “Јалныз бир гурбанҝаһын габағында сәҹдә гылын, онун үстүндә гурбанлар јандырын”, — демишди?+ 13  Мәҝәр мәним, ата-бабаларымын халглара нә етдијиндән сизин хәбәриниз јохдур?+ Мәҝәр о халгларын аллаһлары онларын торпагларыны мәним әлимдән гуртара билди?+ 14  Ата-бабаларымын мәһв етдији халгларын аллаһларындан һансы бири халгыны мәним әлимдән хилас едә билди ки, сизин дә Аллаһыныз сизи мәним әлимдән гуртарсын?+ 15  Гојмајын ки, Һизгијјә сизи алдатсын, сизи белә аздырсын!+ Она инанмајын, чүнки һеч бир халгын, һеч бир сәлтәнәтин аллаһы халгыны мәним, ата-бабаларымын әлиндән гуртара билмәјиб, о ки галды сизин Аллаһыныз!”»+ 16  Синахерибин адамлары Јеһова Аллаһын вә Онун гулу Һизгијјәнин әлејһинә башга сөзләр дә дедиләр. 17  О, намә јазыб+ Исраилин Аллаһы Јеһованы тәһгир етди+ вә Она гаршы белә деди: «Неҹә ки башга халгларын аллаһлары өз халгларыны мәним әлимдән гуртара билмәјиб,+ Һизгијјәнин Аллаһы да өз халгыны мәним әлимдән гуртара билмәјәҹәк». 18  Онлар уҹадан јәһуди дилиндә данышырдылар ки, шәһәр диварынын үстүндә олан Јерусәлим әһлини горхудуб дәһшәтә салсынлар вә шәһәри зәбт етсинләр.+ 19  Онлар башга халгларын әллә дүзәлдилән аллаһларынын әлејһинә дедикләри сөзләри Јерусәлимин Аллаһы үчүн дә дедиләр. 20  Амма Һизгијјә падшаһ вә Амуз оғлу Әшија пејғәмбәр+ бу барәдә дурмадан дуа едир, ҝөјләрә әл ачыб имдад диләјирдиләр.+ 21  Онда Јеһова мәләк ҝөндәриб Ашшур падшаһынын ордуҝаһындакы бүтүн дөјүшчүләри, сәркәрдәләри, башчылары мәһв етди.+ Беләликлә, падшаһ рүсвајчылыг ичиндә өлкәсинә гајытды. Бир ҝүн өз аллаһынын мәбәдиндә оланда доғма оғуллары ону гылынҹла өлдүрдү.+ 22  Беләҹә, Јеһова Һизгијјәни вә Јерусәлим сакинләрини Ашшур падшаһы Синахерибин вә башга дүшмәнләринин әлиндән гуртарыб онлара һәр тәрәфдән динҹлик верди. 23  Чохлары Јерусәлимә Јеһоваја бәхшишләр, Јәһуда падшаһы Һизгијјәјә ҝөзәл совгатлар ҝәтирди.+ Бундан сонра Һизгијјә бүтүн халгларын ҝөзүндә бөјүк һөрмәт газанды. 24  О вахт Һизгијјә хәстәләниб өлүм јатағына дүшдү. О, Јеһоваја дуа етди.+ Аллаһ Һизгијјәнин дуасыны гәбул едиб она әламәт верди.+ 25  Һизгијјә исә она едилән јахшылығын гаршысында нашүкүрлүк етди. О гүрурланды, һәм өзүнү, һәм дә Јәһуда илә Јерусәлими Аллаһын гәзәбинә дүчар етди. 26  Лакин Һизгијјә гүруруну сындырды,+ бәли, о вә Јерусәлим әһли Аллаһа бојун әјди. Она ҝөрә дә Һизгијјәнин дөврүндә Јеһованын гәзәби онларын үзәринә ҝәлмәди.+ 27  Һизгијјә чохлу вар-дөвләт, шөһрәт газанды.+ О, гызыл, ҝүмүш, даш-гаш, балзам, галхан вә гијмәтли әшјалар јығмаг үчүн анбарлар+ тикди. 28  Тахыл, тәзә шәраб, јағ анбарлары, еләҹә дә гојун-кечи үчүн ағыллар, башга һејванлар үчүн төвләләр тикди. 29  Өзү үчүн шәһәрләр инша етди, чохлу гојун-кечи, мал-гара саһиби олду. Аллаһ она чохлу вар-дөвләт верди. 30  Һизгијјә Ҝиһон+ суларынын јухары мәнбәјини бағлајыб+ онлары гәрбә, Давуд шәһәринә+ тәрәф јөнәлтди. О ҝөрдүјү һәр ишдә уғур газанды. 31  Амма Бабил әјанлары ондан өлкәдә баш вермиш әламәт+ барәдә сорушмаг үчүн елчиләрини ҝөндәрәндә Аллаһ ону тәк бурахды ки, ону сынаға чәксин+ вә үрәјиндәкиләри үзә чыхарсын.+ 32  Һизгијјәнин галан ишләри, хејирхаһ әмәлләри+ Амуз оғлу Әшија пејғәмбәрин алдығы вәһјдә+, Јәһуда вә Исраил падшаһларынын китабында јазылыб.+ 33  Һизгијјә ата-бабаларына говушду, ону Давуд оғулларынын гәбиристанлығына галхан јохушда дәфн етдиләр.+ Бүтүн Јерусәлим әһли вә Јәһуда ону һөрмәтлә дәфн етди. Оғлу Мәнәссә онун јеринә тахта чыхды.

Һашијәләр

Ибр. Миллоһ. Еһтимал ки, галајабәнзәр тикили.