Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 26:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Үзијјә (1—5)

  • Үзијјәнин һәрби јүрүшләри (6—15)

  • Үзијјә ҹүзам хәстәлијинә тутулур (16—21)

  • Үзијјә өлүр (22, 23)

26  Јәһуда халгы он алты јашлы Үзијјәни*+ атасы Амисајын јеринә тахта чыхартды.+  Падшаһ ата-бабаларына говушандан сонра Үзијјә Елаты+ Јәһудаја гајтарды вә бәрпа етди.+  О+ тахта чыханда он алты јашында иди вә әлли ики ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы јерусәлимли Јәһлијә иди.+  О, атасы Амисај кими, Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.+  Үзијјә она Аллаһдан горхмағы өјрәдән Зәкәријјәнин сағлығында Аллаһа ибадәт едирди. О, Јеһоваја ибадәт етдији мүддәтдә Аллаһ онун ишини аванд едирди.+  О, филиштлиләрлә+ дөјүшә чыхды, Ҹат+, Јабнеһ+, Ашдод+ шәһәринин диварларыны учуртду. Сонра Ашдод әразисиндә, филиштлиләрин торпағында шәһәрләр тикди.  Аллаһ филиштлиләрә, Ҝурбаалда јашајан әрәбләрә+ вә мәунлара гаршы јүрүшләрдә она көмәк едирди.  Әмуниләр+ Үзијјәјә хәраҹ верирдиләр. Ахырда онун шөһрәти Мисирәдәк јајылды. Чүнки о, чох гүдрәтли иди.  Үзијјә Јерусәлимдә Күнҹ дарвазанын+, Вади дарвазасынын+ вә Истинад диварынын јанында бүрҹләр тикди+ вә онлары мөһкәмләндирди. 10  О, сәһрада галалар+ тикди, чохлу һовузлар газды (чүнки онун чохлу мал-һејваны вар иди). Шәфлада вә дүзәнликдә дә белә етди. Онун дағларда вә Кармелдә әкинчиләри вә үзүмчүләри вар иди, чүнки әкинчилији севирди. 11  Бундан әлавә, Үзијјәнин мүһарибәјә һазыр ордусу вар иди. Дөјүшчүләр бөлүк һалында һәрби јүрүшләрә чыхырдылар. Онлары падшаһын әјаны Һәнанијјәнин табелијиндә олан катиб+ Јаәллә мәмур Мәсејјә сајыб сијаһыја алмышды+. 12  Бу иҝид дөјүшчүләрин башында дуран нәсил башчыларынын сајы 2600 нәфәр иди. 13  Онларын табелијиндә олан гошун дөјүшә һазыр 307 500 нәфәрдән ибарәт иди. Бу гүввәтли гошун дүшмәнлә мүбаризәдә падшаһа дајаг олурду.+ 14  Үзијјә бүтүн ордуну галхан, низә+, дәбилгә, зиреһ+, ох вә сапанд дашы+ илә тәҹһиз етди. 15  О, Јерусәлимдә усталарын ихтира етдији дөјүш гурғулары дүзәлтдирди. Онлары бүрҹләрин+, шәһәр диварларынын күнҹләринә гојдулар. Гурғулар ох вә бөјүк дашлар атмаг үчүн иди. Падшаһ алдығы бөјүк көмәк сајәсиндә гүввәтләнди, онун шөһрәти јахын-узаг елләрә јајылды. 16  Амма о, ҝүҹләнәндә гүрурланды вә бу гүрур ону учурума апарды. О, Аллаһы Јеһоваја хаинлик етди, бухур гурбанҝаһында бухур јандырмаг үчүн Јеһованын мәбәдинә ҝирди.+ 17  Каһин Әзрија вә Јеһованын 80 нәфәр ҹәсур каһини дәрһал онун далынҹа мәбәдә ҝирди. 18  Онлар Үзијјә падшаһа гаршы дурдулар вә дедиләр: «Үзијјә, Јеһоваја бухур јандырмаг сәнин ишин дејил!+ Бухур јандырмаг јалныз каһинләрин, Һарун өвладларынын ишидир,+ бу ишә онлар тәјин олунублар. Мүгәддәс мәкандан чых. Сән хаинлик етдин, бу һәрәкәтинә ҝөрә Јеһова Аллаһын разылығыны газанмајаҹагсан». 19  Әлиндә бухур јандырмаг үчүн бухурдан тутан Үзијјә гәзәбләнди.+ О, каһинләрә гәзәбләнән вахт Јеһованын мәбәдиндәки бухур гурбанҝаһынын јанында, каһинләрин өнүндә онун алнында ҹүзам+ чыхды. 20  Бөјүк каһин Әзрија вә о бири каһинләр Үзијјәјә баханда ҝөрдүләр ки, онун алнында ҹүзам чыхыб. Тез ону бајыра чыхармаға тәләсдиләр. О өзү дә чыхмаға тәләсди, чүнки Јеһованын гәзәбинә туш ҝәлмишди. 21  Үзијјә падшаһ өмрүнүн ахырынадәк ҹүзамлы галды. О, ҹүзамлы олдуғу үчүн ајры евдә јашајырды.+ Ону Јеһованын евиндән узаглашдырмышдылар. Оғлу Јутәм сарајы идарә едир, халга һакимлик едирди.+ 22  Үзијјәнин галан ишләрини, илк ишләриндән сон ишләринә гәдәр һамысыны Амуз оғлу Әшија пејғәмбәр+ јазыб. 23  Үзијјә ата-бабаларына говушду. Ону ата-бабаларынын јанында дәфн етдиләр. Амма ҹүзамлы олдуғу үчүн ону падшаһ гәбиристанлығындан кәнардакы торпаг саһәсиндә дәфн етдиләр. Оғлу Јутәм онун јеринә тахта чыхды.+

Һашијәләр

2Пд 14:21 ајәсиндә Әзрија.