Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салнамәләр 24:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јуәсин һөкмранлығы (1—3)

  • Јуәс мәбәди бәрпа едир (4—14)

  • Јуәсин дөнүклүјү (15—22)

  • Јуәс гәтлә јетирилир (23—27)

24  Јуәс тахта чыханда једди јашында иди+ вә гырх ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы биир-сәбалы Сибјә иди.+  Каһин Јәһјадајын сағлығында Јуәс Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.+  Јәһјадај она ики арвад алды, онун оғуллары вә гызлары олду.  Јуәсин үрәјиндә Јеһованын евини тәмир етмәк арзусу ојанды.+  О, каһинләри, лавилиләри топлајыб онлара тапшырды: «Јәһуда шәһәрләрини ҝәзин, һәр ил Аллаһынызын евини тәмир етмәк үчүн Исраилдән пул јығын.+ Ләнҝимәјин, ишә башлајын!» Лавилиләр исә ләнҝидиләр.+  Онда падшаһ башчы Јәһјадајы чағырыб ондан сорушду:+ «Нәјә ҝөрә лавилиләрдән тәләб етмирсән ки, Јәһудадан вә Јерусәлимдән Јеһованын гулу Мусанын бујурдуғу мүгәддәс верҝини,+ Шәһадәт+ чадыры* үчүн Исраил иҹмасындан јығылан верҝини топласынлар?  Ахы Әтәлјанын+, о нанәҹиб гадынын оғуллары Аллаһын евини талан едибләр.+ Јеһованын евиндәки мүгәддәс әшјалары Бааллар үчүн ишләдибләр».  Онда падшаһын әмри илә сандыг+ дүзәлдиб Јеһованын евинин дарвазасынын ағзына гојдулар.+  Сонра да бүтүн Јәһудада вә Јерусәлимдә ҹар чәкиб дедиләр ки, һамы Аллаһын гулу Мусанын сәһрада исраиллиләрә бујурдуғу мүгәддәс верҝини+ Јеһоваја ҝәтирсин. 10  Бүтүн халг вә халгын башчылары севинҹ ичиндә иди.+ Онлар верҝини ҝәтириб сандыға атырдылар, сандыг ағзынаҹан долурду*. 11  Лавилиләр сандығы ҝәтириб падшаһа тәһвил верирдиләр. Сандыг пулла долу оланда падшаһын катиби вә бөјүк каһинин көмәкчиси ҝәлиб сандығы бошалдыр+ вә сонра апарыб јеринә гојурдулар. Һәр ҝүн белә едирдиләр. Беләҹә, чохлу пул јығылырды. 12  Падшаһ вә каһин Јәһјадај пулу Јеһованын евиндәки ишә нәзарәт едәнләрә верирдиләр. Онлар да Јеһованын евини бәрпа етмәк үчүн муздла дашкәсәнләр, сәнәткарлар,+ һәмчинин Јеһованын евини тәмир етмәк үчүн дәмир вә мислә ишләјән усталар тутурдулар. 13  Беләҹә, нәзарәтчиләрин рәһбәрлији алтында тәмир иши башлады. Онларын нәзарәти алтында иш ирәлиләјирди. Нәһајәт, Аллаһын евини бәрпа едиб әввәлки вәзијјәтинә салдылар вә ону мөһкәмләндирдиләр. 14  Иш гуртарандан сонра артыг галан пулу ҝәтириб падшаһа вә Јәһјадаја вердиләр. Онлар да бу пула Јеһованын еви үчүн әшјалар, хидмәт вә тәгдимәләр үчүн әшјалар, ҹамлар, гызыл вә ҝүмүш әшјалар дүзәлтдиләр.+ Јәһјадајын сағлығында һәр ҝүн Јеһованын евиндә јандырма гурбанлары+ тәгдим олунурду. 15  Јәһјадај гоҹалыб јаша долду вә өлдү. О вәфат едәндә јүз отуз јашы вар иди. 16  Ону Давуд шәһәриндә падшаһларын јанында дәфн етдиләр.+ Чүнки о, Исраилдә Аллаһ үчүн вә мәбәд үчүн јахшы ишләр ҝөрмүшдү.+ 17  Јәһјадајын вәфатындан сонра Јәһуда әмирләри ҝәлиб падшаһа тәзим етдиләр. Падшаһ онларын сөзүнү динләди. 18  Халг ата-бабаларынын Аллаһы Јеһованын евини тәрк едиб Ашера бүтләринә вә башга бүтләрә сәҹдә гылмаға башлады. Онларын бу ҝүнаһына ҝөрә Аллаһын Јәһудаја вә Јерусәлимә гәзәби тутду. 19  Јеһова онларын јанына дөнә-дөнә пејғәмбәрләр ҝөндәрди ки, онлары Өз јолуна гајтарсын. Пејғәмбәрләр онлара хәбәрдарлыг едир, онларса гулаг асмырды.+ 20  Аллаһын руһу каһин Јәһјадајын+ оғлу Зәкәријјәнин үзәринә енди. О, халгын гаршысында дуруб онлара хитаб етди: «Аллаһ белә дејир: “Нәјә ҝөрә Јеһованын әмрләрини позурсунуз? Хејир тапмајаҹагсыныз! Сиз ки Јеһованы тәрк етдиниз, О да сизи тәрк едәҹәк”».+ 21  Онда падшаһын әмрилә суи-гәсд гуруб+ ону Јеһованын мәбәдинин һәјәтиндә дашгалаг етдиләр.+ 22  Беләликлә, Јуәс падшаһ Јәһјадајын она етдији јахшылығы јада салмады, онун оғлуну өлдүрдү. Зәкәријјә өлүм ајағында оларкән бу сөзләри деди: «Гој Јеһова Өзү билсин сәнинлә».+ 23  Нөвбәти илин әввәлиндә Арам ордусу Јуәсин үстүнә һүҹум чәкиб Јәһудаја вә Јерусәлимә сохулду.+ Онлар халгын башчыларыны+ өлдүрдүләр вә бүтүн гәнимәти Дәмәшг падшаһына ҝөндәрдиләр. 24  Арамиләр кичик гошунла һүҹума кечсәләр дә, Јеһова бөјүк бир ордуну+ онлара тәслим етди. Чүнки јәһудалылар ата-бабаларынын Аллаһы Јеһованы тәрк етмишдиләр. Беләҹә, арамиләр Јуәсин ҹәзасыны вердиләр. 25  Онлар чыхыб ҝедәндән сонра (онлар Јуәси ағыр јараламышдылар) әјанлары суи-гәсд гуруб ону јатағындаҹа өлдүрдү.+ Чүнки о, каһин Јәһјадајын оғулларыны* гәтлә јетирмишди.+ Беләликлә, падшаһ өлдү, ону Давуд шәһәриндә дәфн етдиләр,+ амма падшаһ гәбиристанлығында дәфн етмәдиләр.+ 26  Она суи-гәсд гуран адамлар+ бунлар иди: Шимат адында әмуни гадынын оғлу Зәбад вә Шимрит адында муаби гадынын оғлу Јәһузабад. 27  Јуәсин оғуллары барәдә, онун әлејһинә сөјләнән һөкмләр,+ Аллаһын евини бәрпа етмәси+ һаггында Падшаһлар китабынын шәрһиндә јазылыб. Онун јеринә оғлу Амисај тахта чыхды.

Һашијәләр

Шәһадәт сандығынын јерләшдији Мүгәддәс чадыр.
Диҝәр вариант: онлар верҝини ҝәтириб сандыға атырдылар вә беләҹә, һамысы верҝини вериб гуртарды.
Јахуд оғлуну. Еһтимал ки, бу сөзүн ҹәмдә ишләнмәси Јәһјадајын пејғәмбәр вә каһин олан оғлу Зәкәријјәнин үстүн вә дәјәрли кејфијјәтләрә малик олдуғуна ишарә едир.