Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 20:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гоншу халглар Јәһуданы һәдәләјир (1—4)

  • Јәһушафат Аллаһдан көмәк диләјир (5—13)

  • Јеһова һај верир (14—19)

  • Јәһуданын мөҹүзәви хиласы (20—30)

  • Јәһушафатын һөкмранлығынын сону (31—37)

20  Бундан сонра муабиләр+, әмуниләр+ вә әммунлардан* бәзиләри бирләшиб Јәһушафатла мүһарибә етмәјә ҝәлдиләр.  Јәһушафата хәбәр вердиләр: «Дәниз* тәрәфдән, Әдумдан+ сәнин үстүнә бөјүк бир издиһам ҝәлир. Онлар Һасун-Тамарда, јәни Ејн-Ҝедидәдирләр+».  Јәһушафат буну ешидәндә горхуја дүшдү. О, Јеһоваја үз тутду+ вә бүтүн Јәһудада оруҹ елан етди.  Јәһудалылар Јеһоваја мүраҹиәт етмәк+ үчүн бир јерә топлашдылар. Онлар Јәһуданын бүтүн шәһәрләриндән ҝәлдиләр ки, Јеһова онлара бир јол ҝөстәрсин.  Јәһушафат Јеһованын мәбәдиндә, јени һәјәтдә дуран Јәһуда вә Јерусәлим ҹамаатынын өнүндә дајаныб  деди: «Еј ата-бабаларымызын Аллаһы Јеһова! Еј ҝөјләрдә јашајан Аллаһ!+ Сән бүтүн халгларын сәлтәнәтләри үзәриндә һөкмранлыг едирсән.+ Ҝүҹ, гүввәт Сәндәдир. Ким Сәнә гаршы дура биләр?+  Мәҝәр Сән, еј Аллаһымыз, бу өлкәнин сакинләрини Исраилин гаршысындан говуб өлкәни һәмишәлик достун Ибраһимин өвладларына вермәдин?+  Онлар да бурада мәскән салыб Сәнин адына мүгәддәс мәкан дүзәлтдиләр+ вә дедиләр:  “Әҝәр бизә фәлакәт — гылынҹ, һөкм, хәстәлик, аҹлыг үз верәрсә, бу евин гаршысында, Сәнин һүзурунда дуруб (чүнки бу ев Сәнин адыны дашыјыр)+ дар ҝүнүмүздә Сәндән имдад диләјәрик, Сән дә ешидиб бизим дадымыза јетишәрсән”.+ 10  Амма инди ҝөр әмуниләр, муабиләр вә Саир дағынын+ сакинләри нә едирләр. Мисирдән чыхыб ҝәләндә Сән исраиллиләрә изин вермәмишдин ки, онлара һүҹум етсинләр. Исраиллиләр дә онлардан јан кечиб онлары мәһв етмәмишди.+ 11  Инди онун әвәзини бизә ҝөр неҹә верирләр, Сәнин вердијин мирасдан бизи говмаг истәјирләр.+ 12  Еј Аллаһымыз, онлары ҹәзаландырмајаҹагсан?+ Ахы үстүмүзә ҝәлән бу бөјүк издиһамын гаршысында аҹизик, билмирик нә едәк,+ ҝөзүмүзү Сәнә дикмишик+». 13  Бу арада гадынлы, ушаглы, көрпәли бүтүн Јәһуда халгы Јеһованын өнүндә дурмушду. 14  О вахт Јеһованын руһу ҹамаатын арасында олан Јаһәзилин үзәринә енди. (Асәф өвладларындан лавили Јаһәзил Зәкәријјәнин, Зәкәријјә Бәнајинин, Бәнаји Јаәлин, Јаәл Мәтәнјаһын оғлу иди.) 15  О деди: «Еј Јәһуда, Јерусәлим сакинләри, Јәһушафат падшаһ, ешидин! Јеһованын сизә сөзү будур: “Бу бөјүк гошундан горхмајын, дәһшәтә ҝәлмәјин. Бу дөјүш сизин дејил, Аллаһындыр.+ 16  Сабаһ онларын үстүнә ҝедин. Онлар Сис кечиди илә јухары галхаҹаглар. Онлары вадинин гуртараҹағында, Јәруил чөллүјүнүн өнүндә ҝөрәҹәксиниз. 17  Бу дәфә сиз дөјүшмәјәҹәксиниз. Сәф гурун, дуруб ҝөзләјин+, ҝөрүн Јеһова сизи неҹә хилас едир.+ Еј Јәһуда вә Јерусәлим, горхмајын, дәһшәтә ҝәлмәјин!+ Сабаһ онларын үстүнә ҝедин, Јеһова сизинлә олаҹаг”».+ 18  Онда Јәһушафат јерәдәк тәзим етди, бүтүн Јәһуда вә Јерусәлим сакинләри Јеһоваја сәҹдә гылдылар, Јеһованын һүзурунда јерә дөшәндиләр. 19  Сонра Кәһат+ вә Гарун оғулларындан олан лавилиләр галхыб вар ҝүҹләри илә Исраилин Аллаһы Јеһоваја һәмд охудулар.+ 20  Онлар ертәси ҝүн сәһәр тездән галхыб Тәгуһ+ чөллүјүнә ҝетдиләр. Ҝедәндә Јәһушафат онларын гаршысында дуруб деди: «Еј Јәһуда вә Јерусәлим сакинләри, мәни динләјин. Аллаһыныз Јеһоваја инанын, онда мөһкәм дура биләҹәксиниз. Онун пејғәмбәрләринә инанын,+ онда уғур газанаҹагсыныз». 21  Халгла мәсләһәтләшдикдән сонра Јәһушафат мүгәддәс либасда Јеһоваја мәзмур охујан+, Ону мәдһ едән кишиләр тәјин етди. Онлар гошунун өнүндә ҝедиб: «Јеһоваја шүкүр един, Онун мәһәббәти әбәдидир»,+ — дејә охујурдулар. 22  Онлар севинҹлә мәдһ охумаға башлады. Онда Јеһова Јәһудаја һүҹум едән әмуниләрә, муабиләрә вә Саир дағынын сакинләринә гаршы пусгу дүзәлтди. Онлар бир-бирини гырмаға башладылар.+ 23  Әмуниләрлә муабиләр Саир дағынын+ сакинләринә һүҹум едиб онлары гырдылар. Саир сакинләрини гырыб гуртарандан сонра бир-бириләрини өлдүрдүләр.+ 24  Јәһудалылар чөллүкдәки+ ҝөзәтчи гүлләсинә чатдылар. Онлар дүшмән гошунларына тәрәф баханда ҝөрдүләр ки, һәр јер мејитлә долудур,+ бир нәфәр дә сағ адам јохдур. 25  Јәһушафатла адамлары мејитләри сојмаға ҝетдиләр. Чохлу мал, палтар, гијмәтли шејләр тапдылар. О гәдәр шеј ҝөтүрдүләр ки, дашымаға ҝүҹләри чатмады.+ Гәнимәт чох олдуғундан ону үч ҝүнә дашыдылар. 26  Дөрдүнҹү ҝүн Бәрәкәт дәрәсиндә јығышыб Јеһоваја алгыш етдиләр. Беләликлә, һәмин јерин адыны Бәрәкәт дәрәси гојдулар+ вә ора бу ҝүнәдәк белә адланыр. 27  Сонра бүтүн јәһудалылар вә јерусәлимлиләр Јәһушафатын башчылығы алтында шәнлик ичиндә Јерусәлимә гајытдылар. Јеһова дүшмәнләрини мәғлуб едиб онлара гәләбә севинҹи бәхш етмишди.+ 28  Онлар телли аләтләр, чәнҝ+, кәрәнај+ чала-чала Јерусәлимә дахил олдулар вә Јеһованын мәбәдинә ҝәлдиләр.+ 29  Јеһованын Исраилин дүшмәнләринә гаршы дөјүшдүјүнү ешидәндә бүтүн сәлтәнәтләри Аллаһын хофу бүрүдү.+ 30  Беләликлә, Јәһушафатын сәлтәнәтиндә әмин-аманлыг олду. Аллаһы она һәр тәрәфдән динҹлик верди.+ 31  Јәһушафат бундан сонра да Јәһуда үзәриндә һакимијјәт сүрдү. О, тахта чыханда отуз беш јашында иди вә ијирми беш ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы Шилһи гызы Әзубә иди.+ 32  Јәһушафат атасы Асанын јолу илә ҝетди,+ о јолдан дөнмәди. О, Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.+ 33  Лакин сәҹдәҝаһлар јох едилмәди.+ Халгын үрәји һәлә дә ата-бабаларынын Аллаһына тәрәф мејилләнмәмишди.+ 34  Јәһушафатын галан ишләри, илк ишләриндән сон ишләринә гәдәр һамысы Исраил падшаһларынын китабына дахил едилән Һәнани+ оғлу Јәһунун+ јазыларында гејдә алыныб. 35  Бу һадисәдән сонра Јәһуда падшаһы Јәһушафат пис ишләр ҝөрән Исраил падшаһы Әһәзја илә иттифаг бағлады.+ 36  Онлар бирликдә Таршишә ҝедән ҝәмиләр+ дүзәлтмәк гәрарына ҝәлдиләр вә ҝәмиләри Әзјун-Гәбәрдә дүзәлтдиләр.+ 37  Амма Мераш оғлу Дудәваһын оғлу Әлјәзәр Јәһушафатын әлејһинә пејғәмбәрлик едиб деди: «Әһәзја илә иттифаг бағладығын үчүн Јеһова сәнин ишини позаҹаг».+ Беләликлә, ҝәмиләр гәзаја уғрады,+ Таршишә ҝедиб чыхмады.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: мәуниләрдән.
Ҝөрүнүр, Өлү дәниз нәзәрдә тутулур.