Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 13:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Әбијја (1—22)

    • Әбијја Әрубамы мәғлуб едир (3—20)

13  Әрубам падшаһын һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә Әбијја Јәһуданын падшаһы олду.+  О, үч ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы ҝибаһлы+ Уриилин гызы Микај+ иди. Әбијја илә Әрубам арасында мүһарибә ҝедирди.+  Әбијја тәлим ҝөрмүш 400 000 иҝид дөјүшчүдән+ ибарәт орду илә һәрбә ҝиришди. Әрубам исә 800 000 нәфәр тәлим ҝөрмүш иҝид дөјүшчү илә она гаршы дөјүш низамы илә дүзүлдү.  Әбијја Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә јерләшән Сәмрајим дағында дуруб деди: «Еј Әрубам, еј исраиллиләр, мәни динләјин!  Мәҝәр билмирсиниз ки, Исраилин Аллаһы Јеһова Исраил үзәриндә һөкмранлығы дуз әһди+ илә* һәмишәлик Давуда вә оғулларына+ вериб?+  Амма Давуд оғлу Сүлејманын гулу Нәбат оғлу Әрубам+ галхыб ағасына гаршы үсјан етди.+  Авара, јарамаз адамлар онун јан-јөрәсинә јығышыб Сүлејман оғлу Рәһабама гаршы чыхдылар. О вахт Рәһабам ҝәнҹ иди, онлара гаршы дурмаға ҹүрәти чатмады.  Чох олдуғунуза ҝөрә, Әрубамын аллаһ кими дүзәлтдији гызыл даналарыныз вар дејә, фикирләширсиниз ки, Давуд оғулларына верилән Јеһованын падшаһлығы гаршысында дајана биләрсиниз?+  Сиз Јеһованын каһинләрини+, Һарун өвладларыны, һәмчинин лавилиләри говдунуз, башга мәмләкәтләрин халглары кими, өзүнүз каһинләр сечдиниз.+ Ким ҝәлиб бир ҹаван буға вә једди гоч ҝәтирирдисә, аллаһ олмајан бүтләрин каһини олурду. 10  Бизим исә Аллаһымыз Јеһовадыр,+ биз Ондан үз дөндәрмәмишик. Каһинләримиз — Һарун өвладлары Јеһоваја гуллуг едир, лавилиләр дә онлара көмәк едир. 11  Каһинләр сәһәр-ахшам+ Јеһоваја әтирли бухур+, јандырма гурбаны тәгдим едирләр. Онлар халис гызылдан дүзәлмиш масанын үстүнә һүзур чөрәкләри+ гојурлар, һәр ахшам гызыл чырагданы+, онун чырагларыны+ јандырырлар. Биз Аллаһымыз Јеһованын өнүндә өз вәзифәмизи јеринә јетиририк, сиз исә Ондан үз дөндәрмисиниз. 12  Бәли, Аллаһ бизимләдир, башымызын үстүндәдир. Кәрәнај чалыб бизи сизинлә дөјүшә чағыран каһинләр дә бизимләдир. Сиз, еј исраиллиләр, ата-бабаларынызын Аллаһы Јеһова илә дөјүшмәјин, уғур газанмајаҹагсыныз».+ 13  Лакин Әрубам дөјүшчүләр ҝөндәриб онларын архасында пусгу гурду. Белә ки, јәһудалыларын гаршысында әсас гошун, архада исә пусгудакы дөјүшчүләр дурурду. 14  Јәһудалылар чеврилиб ҝөрдүләр ки, онлара һәм гаршыдан, һәм дә архадан һүҹум олунаҹаг. Онлар Јеһовадан имдад диләмәјә башладылар,+ каһинләр исә уҹадан кәрәнај чалырдылар. 15  Јәһудалылар нәрә чәкдиләр. Онлар нәрә чәкәндә Аллаһ Әрубамы вә бүтүн исраиллиләри Әбијја илә јәһудалыларын гаршысында мәғлуб етди. 16  Исраиллиләр јәһудалылардан гачмаға башладылар. Аллаһ онлары јәһудалылара тәслим етди. 17  Әбијјанын гошуну онлары бөјүк тәләфата уғратды. Исраиллиләрдән 500 000 тәлим ҝөрмүш дөјүшчү тәләф олду. 18  Беләҹә, исраиллиләр јенилиб рәзил олдулар. Јәһудалылар исә ата-бабаларынын Аллаһы Јеһоваја архаландыглары үчүн гәләбә газандылар.+ 19  Әбијја Әрубамы тәгиб етди. Онун бир нечә шәһәрини, Бејтели+, Јәшнаны, Әфраини+ вә онларын әтраф шәһәрләрини ишғал етди. 20  Әбијјанын дөврүндә Әрубам бир даһа әввәлки гүдрәтини гајтара билмәди. Сонра Јеһова ону ҹәзаландырды вә о өлдү.+ 21  Әбијја исә ҝет-ҝедә ҝүҹләнди. О, 14 арвад алды+, онун 22 оғлу, 16 гызы олду. 22  Әбијјанын галан ишләри, әмәлләри вә сөзләри Идду пејғәмбәрин јазыларында гејдә алыныб.+

Һашијәләр

Јәни даими, дәјишмәз әһдлә.