Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 12:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шишагын Јерусәлимә һүҹуму (1—12)

  • Рәһабамын һөкмранлығынын сону (13—16)

12  Рәһабам һакимијјәти ҝүҹләнәндә+ вә өзү гүввәтләнәндә Јеһованын Ганунуну рәдд етди.+ Бүтүн Исраил онун јолу илә ҝетди.  Онун һакимијјәтинин бешинҹи илиндә Мисир һөкмдары Шишаг Јерусәлимә јүрүш етди.+ Чүнки исраиллиләр Јеһоваја хәјанәт етмишдиләр.  Шишагын 1200 ҹәнҝ арабасы, 60 000 сүвариси вар иди. Мисирдән онунла бирликдә ливијалылардан, зуглулардан вә һәбәшләрдән ибарәт уҹу-буҹағы ҝөрүнмәјән гошун ҝәлмишди.  Шишаг Јәһуданын гала-шәһәрләрини ишғал едә-едә ҝәлиб Јерусәлимә чыхды.  Шәмај+ пејғәмбәр Рәһабамын вә Шишагын горхусундан Јерусәлимә топлашан Јәһуда әмирләринин јанына ҝәлиб деди: «Јеһова белә дејир: “Сиз Мәни тәрк етдиниз, буна ҝөрә сизи Шишага тәслим едирәм”».+  Онда Исраил әмирләри вә падшаһ Аллаһа бојун әјиб+ дедиләр: «Јеһова һагдыр».  Јеһова ҝөрдү ки, онлар Она бојун әјдиләр. Онда Шәмаја Јеһованын сөзү назил олду: «Онлар Мәнә бојун әјдиләр. Буна ҝөрә онлары мәһв етмәјәҹәјәм.+ Тез бир заманда онлары хилас едәҹәјәм. Шишагын әлилә Јерусәлимә гәзәбими јағдырмајаҹағам.  Лакин онлар Шишага гуллуг едәҹәкләр. Гој ҝөрсүнләр һансы јахшыдыр: Мәнә гуллуг етмәк, јохса башга падшаһлара».  Мисир һөкмдары Шишаг Јерусәлимә һүҹум етди. О, Јеһованын евиндәки вә падшаһ сарајындакы хәзинәләри+ ҝөтүрүб апарды. О, һәр шеји, о ҹүмләдән Сүлејманын дүзәлтдији гызыл галханлары да апарды.+ 10  Рәһабам падшаһ онларын јеринә мис галханлар дүзәлтди вә онлары падшаһ сарајынын гапы кешикчиләринин башчыларына верди. 11  Һәр дәфә падшаһ Јеһованын евинә ҝәләндә кешикчиләр ҝәлиб бу галханлары дашыјыр, сонра апарыб кешикчи отағына гојурдулар. 12  Рәһабам гүруруну сындырдығы үчүн Јеһованын она гаршы галхан гәзәби јатды.+ Аллаһ халгы бүсбүтүн мәһв етмәди.+ Һәм дә, һәлә Јәһудада јахшы иш ҝөрәнләр вар иди.+ 13  Рәһабам падшаһ Јерусәлимдә тахтыны мөһкәмләндириб һакимијјәт сүрдү. О, падшаһ оланда гырх бир јашында иди вә Јеһованын Исраил гәбиләләринин шәһәрләри арасындан Өз адыны гојмаг үчүн сечдији шәһәрдә, Јерусәлимдә он једди ил һакимијјәт сүрдү. Падшаһын анасы әмуни Нәама иди.+ 14  Рәһабам пис ишләр ҝөрүрдү, чүнки үрәјиндә Јеһованы ахтармағы гәт етмәмишди.+ 15  Рәһабамын илк ишләриндән сон ишләринә гәдәр һамысы Шәмај+ пејғәмбәрин вә ҝөрүҹү Иддунун+ јаздығы нәсил шәҹәрәсиндә гејдә алыныб. Рәһабамла Әрубам арасында һәмишә мүһарибә олурду.+ 16  Рәһабам ата-бабаларына говушду. Ону Давуд шәһәриндә дәфн етдиләр.+ Онун јеринә оғлу Әбијја+ тахта чыхды.

Һашијәләр