Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 10:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраиллиләр Рәһабама гаршы гијама галхыр (1—19)

10  Рәһабам Сиһама ҝетди.+ Бүтүн Исраил ону падшаһ етмәк үчүн ора топлашмышды.+  Нәбат оғлу Әрубам+ бундан хәбәр тутду вә ҝери гајытды. (Әрубам һәлә Мисирдә иди. О, Сүлејман падшаһдан гачыб Мисирә ҝетмишди.)+  Ону орадан чағыртдырдылар. Әрубам вә бүтүн Исраил Рәһабамын јанына ҝәлиб деди:  «Атан бојнумуза ағыр бојундуруг гојмушду.+ Әҝәр атанын бизә јүкләдији ағыр иши, ағыр бојундуруғу јүнҝүлләшдирсән, сәнә гуллуг едәрик».  Рәһабам онлара деди: «Үч ҝүндән сонра јаныма ҝәлин». Ҹамаат чыхыб ҝетди.+  Рәһабам падшаһ атасы Сүлејмана хидмәт етмиш ағсаггаллары мәсләһәтә чағырыб сорушду: «Ҹамаата нә дејим, нә мәсләһәт ҝөрүрсүнүз?»  Онлар дедиләр: «Әҝәр сән бу халгла јахшы рәфтар етсән, онлары разы салсан вә мүсбәт ҹаваб версән, онлар һәмишә сәнә гуллуг едәҹәкләр».  Амма Рәһабам ағсаггалларын мәсләһәтини рәдд етди, өзү илә бирҝә бөјүмүш вә инди она хидмәт едән ҹаванларла мәсләһәтләшди.+  Онлардан сорушду: «Ҹамаат мәнә дејир ки, атамын бојунларына гојдуғу ағыр бојундуруғу јүнҝүлләшдирим. Сиз нә мәсләһәт ҝөрүрсүнүз? Онлара нә дејәк?» 10  Онунла бирҝә бөјүмүш ҹаванлар дедиләр: «“Атан бојнумуза ағыр бојундуруг гојуб, ону јүнҝүлләшдир” дејән халга белә ҹаваб вер: “Мәним чечәлә бармағым атамын белиндән јоғундур. 11  Атам бојнунуза ағыр бојундуруг гојмушду, мән исә бојундуруғунузу даһа да ағырлашдыраҹағам. Атам сизи гамчы илә ҹәзаландырырды, мән исә сизи бизли гамчы илә ҹәзаландыраҹағам”». 12  Әрубам үчүнҹү ҝүн ҹамаатла бирликдә Рәһабамын јанына ҝәлди, чүнки Рәһабам: «Үч ҝүндән сонра јаныма ҝәлин», — демишди.+ 13  Падшаһ Рәһабам ағсаггалларын мәсләһәтини рәдд едиб халга сәрт ҹаваб верди. 14  О, ҹаванларын мәсләһәтилә халга деди: «Мән бојундуруғунузу даһа да ағырлашдыраҹағам. Атам сизи гамчы илә ҹәзаландырырды, мән исә сизи бизли гамчы илә ҹәзаландыраҹағам». 15  Беләликлә, падшаһ халга гулаг асмады. Һадисәләрин бу ҹүр ҹәрәјан етмәси Аллаһдан иди ки,+ Јеһованын шилолу Әхијјә васитәсилә Нәбат оғлу Әрубама дедији сөз јеринә јетсин.+ 16  Исраиллиләр падшаһын онлара гулаг асмадығыны ҝөрәндә она дедиләр: «Бизим Давудда нә пајымыз вар? Јәссә оғлунда ирсимиз јохдур. Еј Исраил, һајды, һәр кәс өз илаһларына гајытсын! Инди, еј Давуд, өз евинин дәрдини чәк».+ Исраиллиләр белә дејиб өз евләринә дағылышдылар.+ 17  Рәһабам анҹаг Јәһуда шәһәрләриндә јашајан исраиллиләрин үзәриндә падшаһлыг етди.+ 18  Рәһабам падшаһ мүкәлләфијјәтлиләрин нәзарәтчиси Һәдурамы+ исраиллиләрин јанына ҝөндәрди. Амма исраиллиләр ону дашлајыб өлдүрдүләр. Рәһабам исә ҝүҹ-бәла илә арабасына миниб Јерусәлимә гачды.+ 19  Исраиллиләр бу ҝүнә кими Давуд евинә гаршы асидирләр.

Һашијәләр