Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Салнамәләр 1:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүлејман Аллаһдан һикмәт диләјир (1—12)

  • Сүлејманын вар-дөвләти (13—17)

1  Давуд оғлу Сүлејманын һакимијјәти мөһкәмләнди. Аллаһы Јеһова онунла иди вә ону чох уҹалтды.+  Сүлејман Исраилин һәр тәрәфинә хәбәр ҝөндәриб минбашылары, јүзбашылары, һакимләри, бүтүн Исраил башчыларыны, нәсил башчыларыны чағырды.  Сүлејман вә бүтүн иҹма Ҝибјондакы сәҹдәҝаһа* ҝетди.+ Чүнки Аллаһын Һүзур чадыры, Јеһованын гулу Мусанын сәһрада дүзәлтдији чадыр орада иди.  Аллаһын сандығыны исә Давуд Кирјат-Јаримдән ҝәтириб+ Јерусәлимдә онун үчүн гурдуғу чадыра гојмушду.+  Хур оғлу Урун оғлу Бәсалилин+ дүзәлтдији мис гурбанҝаһы+ Јеһованын чадырынын гаршысына гојмушдулар. Сүлејман вә бүтүн иҹма онун гаршысында дуа едирди.  Сүлејман Һүзур чадырынын гаршысындакы мис гурбанҝаһда, Јеһованын өнүндә 1000 јандырма гурбаны тәгдим етди.+  Һәмин ҝеҹә Аллаһ Сүлејмана ҝөрүнүб деди: «Мәндән нә истәјирсән дилә, сәнә верим».+  Сүлејман Аллаһа деди: «Сән атам Давуда бөјүк мәһәббәт ҝөстәрмисән+ вә ондан сонра мәни тахта чыхартмысан.+  Еј Јеһова Аллаһ, атам Давуда вердијин вәдә әмәл ет,+ чүнки мәни сајы гум дәнәләри гәдәр олан халгын үзәриндә падшаһ гојмусан.+ 10  Мәнә һикмәт вер, билик вер ки,+ бу халгы идарә едим, ахы бу бојда халга ким һөкм едә биләр?»+ 11  Аллаһ Сүлејмана деди: «Мадам ки Мәндән буну диләдин, Мәндән вар-дөвләт, шан-шөһрәт, дүшмәнләринин өлүмүнү диләмәдин, узун өмүр истәмәдин, сәни үзәриндә һөкмдар гојдуғум халгыма һөкм етмәк үчүн билик, һикмәт истәдин,+ 12  сәнә нәинки һикмәт вә билик верәҹәјәм, үстәлик, вар-дөвләт, шан-шөһрәт дә верәҹәјәм. Белә вар-дөвләт, шан-шөһрәт нә сәндән әввәлки падшаһларда олуб, нә дә сонракы падшаһларда олаҹаг».+ 13  Сүлејман Ҝибјондакы сәҹдәҝаһдан,+ Һүзур чадырынын өнүндән Јерусәлимә ҝәлди вә Исраилдә һакимијјәт сүрдү. 14  О, чохлу ҹәнҝ арабаларына, атлара саһиб олду. Онун 1400 ҹәнҝ арабасы, 12 000 аты* вар иди.+ Сүлејман онлары арабалар үчүн ајрылан шәһәрләрдә+ вә Јерусәлимдә, өзүнә јахын јердә сахлајырды.+ 15  Падшаһ Јерусәлимдә гызылы вә ҝүмүшү даш гәдәр,+ сидр ағаҹларыны Шәфладакы әнҹир ағаҹлары гәдәр чохалтды.+ 16  Сүлејмана атлары Мисирдән ҝәтирирдиләр.+ Падшаһын таҹирләри атлары илхы илә алырдылар*.+ 17  Мисирдән ҝәтирилән бир ҹәнҝ арабасынын гијмәти 600 ҝүмүш, бир атын гијмәти исә 150 ҝүмүш иди. Һет вә Арам падшаһлары да онлары Сүлејманын таҹирләриндән алырды.

Һашијәләр

Һәрфән: јүксәклијә.
Јахуд сүвариси.
Диҝәр вариант: Мисирдән вә Кувдан алырдылар; падшаһын таҹирләри атлары Кувдан алырдылар. Еһтимал ки, Кув Киликијадыр.