Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 9:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһу Исраилин падшаһы сечилир (1—13)

  • Јәһу Јәһурамы вә Әһәзјаны өлдүрүр (14—29)

  • Изәбил өлдүрүлүр, итләр онун ҹәсәдини јејир (30—37)

9  Әлјәсә пејғәмбәр пејғәмбәр оғулларындан бирини чағырыб деди: «Палтарынын әтәјини белинә дола, бу јағ кузәсини ҝөтүрүб Рамут-Ҝилада ҝет.+  Орада Нимши оғлу Јәһушафатын оғлу Јәһуну тап,+ ичәри ҝириб ону гардашлары арасындан дурғуз вә ич отаға апар.  Сонра кузәдәки јағы онун башына төкүб де: “Јеһова белә дејир: “Мән сәни Исраилин падшаһы едирәм”.+ Сонра дәрһал гапыны ачыб гач».  Пејғәмбәрин нөкәри Рамут-Ҝилада јола дүшдү.  О, ора ҝәлиб чатанда сәркәрдәләр орада отурмушду. О деди: «Еј сәркәрдә, сәнә сөзүм вар». Јәһу сорушду: «Һансымыза?» О деди: «Сәнә, еј сәркәрдә».  Јәһу галхыб евә ҝирди. Нөкәр јағы онун башына төкүб деди: «Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сәни Јеһованын халгы Исраил үзәринә падшаһ гојурам.+  Сән аған Әһәбин нәслини мәһв етмәлисән. Мән Јеһова Изәбилин гәтл етдији гулум пејғәмбәрләрин вә бүтүн гулларымын ганынын гисасыны алаҹағам.+  Әһәбин бүтүн нәсли мәһв олаҹаг. Мән бичарәләр вә заваллылар да дахил олмагла, Исраилдән Әһәб нәслинин бүтүн кишиләринин көкүнү кәсәҹәјәм.+  Әһәбин евини Нәбат оғлу Әрубамын вә Әхијјә оғлу Башанын евинин ҝүнүнә салаҹағам.+ 10  Изәбили исә Јизраил торпағында итләр јејәҹәк,+ ону басдырмајаҹаглар”». Сонра нөкәр гапыны ачыб гачды.+ 11  Јәһу о бири сәркәрдәләрин јанына гајыданда онлар сорушдулар: «Саламатчылыгдыр? Бу дәли сәнин јанына нијә ҝәлмишди?» О деди: «Сиз ки ону таныјырсыныз. Белә адам нә даныша биләр ки?» 12  Амма онлар дедиләр: «Јалан дејирсән. Бизә дүзүнү де!» Јәһу деди: «О, мәнә буну-буну сөјләди, сонра деди ки, Јеһова белә дејир: “Сәни Исраилин падшаһы едирәм”».+ 13  Буну ешидән кими һамысы палтарыны чыхарыб пилләкәнә, онун ајағынын алтына сәрди+ вә шејпур чалыб дедиләр: «Јәһу падшаһ олду!»+ 14  Бундан сонра Нимши оғлу Јәһушафатын оғлу Јәһу+ Јәһурама суи-гәсд һазырлады. Јәһурам бүтүн исраиллиләрлә бирҝә Рамут-Ҝилады Арам падшаһы Һәзаилин+ һүҹумундан горујурду.+ 15  Анҹаг о, Арам падшаһы Һәзаиллә дөјүшәркән арамиләрдән алдығы јаралары сағалтмаг үчүн Јизраилә+ гајытмышды.+ Јәһу деди: «Әҝәр мәнимлә разысынызса, онда гојмајын кимсә шәһәрдән гачыб Јизраилә хәбәр апарсын». 16  Јәһу арабасына миниб Јизраилә ҝетди. Јәһурам орада јаралы јатырды. Јәһуда падшаһы Әһәзја Јәһурамы ҝөрмәјә ҝәлмишди. 17  Јизраилдә биз ҝөзәтчи гүлләдән бахыб Јәһунун гошунунун јахынлашдығыны ҝөрдү. О деди: «Гошун ҝөрүрәм». Јәһурам әмр етди: «Онларын гаршысына бир чапар ҝөндәр. Гој ҝәлишләринин хејир олуб-олмадығыны өјрәнсин». 18  Чапар Јәһуја јахынлашыб деди: «Падшаһ сорушур ҝәлишиниз хејирдир?» Јәһу деди: «Нә хејир? Ардымҹа ҝәл!» Ҝөзәтчи хәбәр верди: «Чапар ҝедиб чатды, амма гајытмыр». 19  О, икинҹи чапары ҝөндәрди. Чапар онлара јахынлашыб деди: «Падшаһ сорушур ҝәлишиниз хејирдир?» Јәһу деди: «Нә хејир? Ардымҹа ҝәл!» 20  Ҝөзәтчи хәбәр верди: «Чапар ҝедиб чатды, амма гајытмыр. Ҝәлән кәс араба сүрмәјиндән Нимшинин нәвәси Јәһуја охшајыр, дәли кими сүрүр». 21  Јәһурам деди: «Арабаны гошун». Онун ҹәнҝ арабасыны гошдулар. Исраил падшаһы Јәһурамла Јәһуда падшаһы Әһәзја+ һәрә өз арабасында Јәһунун гаршысына ҝетдиләр. Онлар јизраилли Набутун торпағында+ гаршы-гаршыја ҝәлдиләр. 22  Јәһурам Јәһуну ҝөрәндә сорушду: «Јәһу, ҝәлишин хејирдир?» О деди: «Анан Изәбилин+ фаһишәлији, ҹадуҝәрлији+ олан јердә һансы хејирдән данышмаг олар?» 23  Онда Јәһурам Әһәзјаја: «Биз тәләдәјик, Әһәзја!» — деди вә арабасыны дөндәриб гачмаг истәди. 24  Јәһу јајы чәкиб Јәһурамы күрәјинин ортасындан вурду. Ох онун үрәјинә санҹылды вә о, арабаја јыхылды. 25  Јәһу јавәри Бидгара деди: «Ону ҝөтүр, јизраилли Набутун торпағына ат.+ Јадындадыр, сәнинлә бирликдә онун атасы Әһәбин далынҹа ҝедәндә Јеһова онун үчүн белә һөкм чыхармышды:+ 26  “Дүнән Набутун вә онун оғулларынын ганыны ҝөрдүм,+ — Јеһова бәјан едир. — Елә бу торпагда да сәнә бунун әвәзини верәҹәјәм,+ — дејә Јеһова бәјан едир”? Инди ону галдыр вә Јеһованын дедији кими һәмин торпаға ат».+ 27  Јәһуда падшаһы Әһәзја+ иши белә ҝөрүб, бағ* јолу илә гачды. (Јәһу сонра ону тәгиб едиб демишди: «Ону да өлдүрүн!» О, арабасында јохушла Јивламын+ јанындакы Ҝура галханда ону вурмушдулар. О, Меҝиддоја чатыб орада өлмүшдү. 28  Адамлары ону арабада Јерусәлимә апарыб Давуд шәһәриндә+ ата-бабаларынын јанында, өз гәбриндә дәфн етмишдиләр. 29  Әһәб оғлу Јәһурамын һакимијјәтинин он биринҹи илиндә Әһәзја+ Јәһуданын падшаһы олмушду.) 30  Јәһу Јизраилә+ ҝәлди. Изәбил+ буну ешидәндә ҝөзләринә сүрмә чәкиб, сачына бәзәк вурду вә пәнҹәрәдән ашағы бахды. 31  Јәһу дарвазадан ичәри ҝирәндә о деди: «Ағасынын гатили Зүмринин+ ишләри неҹәдир?» 32  Јәһу пәнҹәрәјә бахыб һајлады: «Ким мәним тәрәфимдәдир? Ким?»+ Дәрһал ики-үч сарај мәмурунун башы пәнҹәрәдән ҝөрүндү. 33  О деди: «Атын ону ашағы!» Изәбили пәнҹәрәдән ашағы атдылар. Онун ганы дивара вә атларын үстүнә сычрады. Јәһу ону тапдалајыб кечди. 34  Ичәри ҝириб јејиб-ичди. Сонра деди: «О мәлунун ҹәсәдини ҝөтүрүн басдырын. Һәр неҹә олса да, шаһ гызыдыр+». 35  Ону басдырмаг үчүн ҝедәнләр ҝөрдүләр ки, анҹаг кәлләси, ајаглары вә әлләринин ајасы галыб.+ 36  Гајыдыб Јәһуја хәбәр верәндә о деди: «Јеһованын өз гулу тишбеһли Илјаса дедији сөз јеринә јетди.+ О демишди: “Изәбили Јизраил торпағында итләр јејәҹәк.+ 37  Изәбилин мејити Јизраил торпағында пејин олаҹаг. Һеч ким бу, Изәбилдир дејә билмәјәҹәк”».

Һашијәләр

Һәрфән: бағ еви.