Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Падшаһлар 7:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әлјәсә гураглығын битәҹәјини хәбәр верир (1, 2)

  • Арамиләрин бош галмыш дүшәрҝәси (3—15)

  • Әлјәсәнин сөзү ҝерчәкләшир (16—20)

7  Әлјәсә деди: «Јеһованын сөзүнү ешидин. Јеһова белә дејир: “Сабаһ бу вахт Сәмәријјәнин дарвазасы ағзында бир сеа нарын унун* гијмәти бир шекел*, ики сеа арпанын* гијмәти бир шекел олаҹаг”».+  Падшаһын етибар етдији јавәри Аллаһ адамына деди: «Һәтта Јеһова ҝөјүн бәндләрини ачса да, белә шеј ола билмәз».+ Онда Әлјәсә деди: «Буну ҝөзләринлә ҝөрәҹәксән,+ амма јемәјәҹәксән».+  Шәһәр дарвазасынын ағзында дөрд ҹүзамлы отурмушду.+ Онлар бир-биринә дедиләр: «Биз нә үчүн бурада отуруб өлүмүмүзү ҝөзләјирик?  Әҝәр шәһәрә ҝирсәк, шәһәрдә аҹлыгдыр,+ орада өләҹәјик. Бурда отурсаг, бурада өләҹәјик. Ҝәлин арамиләрин ордуҝаһына ҝедәк. Рәһм едәрләр, сағ галарыг, өлдүрәрләр, өләрик».  Онлар дуруб ахшам гаранлығында арамиләрин дүшәрҝәсинә јолландылар. Ора чатанда ҝөрдүләр ки, бир инс-ҹинс јохдур.  Јеһова елә етмишди ки, арами гошунларынын гулағына ҹәнҝ арабаларынын, атларын, бөјүк ордунун ҝурултусу ҝәлмишди.+ Онлар бир-биринә демишдиләр: «Исраил падшаһы бизимлә дөјүшмәк үчүн һет падшаһларыны вә Мисир падшаһларыны чағырыб!»  Онлар чадырларыны, атларыны, ешшәкләрини, бүтүн дүшәрҝәни неҹә вар елә гојуб ахшам гаранлығында ҹанларыны ҝөтүрүб гачмышдылар.  Ҹүзамлылар дүшәрҝәјә чатанда чадырлардан биринә ҝирдиләр вә јејиб-ичдиләр. Орадан гызыл-ҝүмүш, пал-палтар ҝөтүрдүләр, апарыб ҝизләтдиләр. Сонра гајыдыб башга чадыра ҝирдиләр, орадакы шејләри дә апарыб ҝизләтдиләр.  Ахырда бир-биринә дедиләр: «Биз дүз еләмирик. Бу ҝүн мүждә ҝүнүдүр! Әҝәр ләнҝијиб ҝүнәш чыханадәк ҝөзләсәк, ҹәзаланаҹағыг. Ҝәлин ҝедәк сараја хәбәр верәк». 10  Онлар ҝедиб шәһәрин дарваза кешикчиләринә хәбәр вердиләр: «Биз арамиләрин дүшәрҝәсинә ҝетмишдик. Орада һеч ким јох иди, адам сәси ҝәлмирди. Тәкҹә бағлы атлар, улаглар вар иди. Чадырлар да олдуғу кими галмышды». 11  Дарваза кешикчиләри гышгырыб хәбәри сараја чатдырдылар. 12  Падшаһ ҝеҹә икән галхыб әјанларына деди: «Инди сизә дејәҹәјәм арамиләр бизә нә етмәк истәјир. Онлар билирләр ки, биз аҹыг.+ Она ҝөрә дә дүшәрҝәдән чыхыб чөлдә ҝизләнибләр. Онлар дејирләр: “Шәһәрдән чыхарлар, биз дә онлары дири-дири тутарыг вә шәһәрә ҝирәрик”».+ 13  Әјанлардан бири деди: «Ҝәлин адам сечәк, шәһәрдә галан беш аты да онлара вериб ора ҝөндәрәк, ҝедиб бахсынлар. Онсуз да онларын агибәти бурада галан исраиллиләринки кими олаҹаг. Онлар да бүтүн ҹамаат кими өләҹәкләр». 14  Онлар атлара гошулмуш ики ҹәнҝ арабасы ҝөтүрдүләр. Падшаһ: «Ҝедин бахын», — дејиб онлары арамиләрин ордуҝаһына јоллады. 15  Онлар Иордана гәдәр арамиләрин изи илә ҝетдиләр. Бүтүн јол һөвлнак дуруб гачмыш арамиләрин атдығы пал-палтар вә әшјаларла долу иди. Гасидләр гајыдыб падшаһа хәбәр ҝәтирдиләр. 16  Халг шәһәрдән чыхыб арамиләрин ордуҝаһыны гарәт етди. Беләҹә, Јеһованын дедији кими, бир сеа нарын унун гијмәти бир шекел, ики сеа арпанын гијмәти бир шекел олду.+ 17  Падшаһ етибар етдији јавәрини дарвазанын ағзында гојмушду. О, ҝәлиб-ҝедәнләрин тапдағы алтында галыб өлдү. Падшаһ Аллаһ адамынын јанына ҝедәндә Аллаһ адамы неҹә демишдисә, елә дә олду. 18  Бәли, Аллаһ адамынын падшаһа дедикләри јеринә јетди. О демишди: «Сабаһ бу вахт Сәмәријјә дарвазасы ағзында бир сеа нарын унун гијмәти бир шекел, ики сеа арпанын гијмәти бир шекел олаҹаг».+ 19  Амма падшаһын јавәри демишди: «Һәтта Јеһова ҝөјүн бәндләрини ачса да, белә шеј ола билмәз». Әлјәсә дә демишди: «Буну ҝөзләринлә ҝөрәҹәксән, амма јемәјәҹәксән». 20  Белә дә олду. О, дарвазанын ағзында ҝәлиб-ҝедәнләрин тапдағы алтында галыб өлдү.

Һашијәләр

Тәх. 4 кг. Сеа 7,33 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 10 кг.