Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Падшаһлар 6:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әлјәсә балтаны судан чыхарыр (1—7)

  • Әлјәсә вә арами ордусу (8—23)

    • Әлјәсәнин нөкәринин ҝөзләри ачылыр (16, 17)

    • Арамиләр кор олур (18, 19)

  • Сәмәријјәдә аҹлыг һөкм сүрүр (24—33)

6  Пејғәмбәр оғуллары+ Әлјәсәјә дедиләр: «Сәнинлә галдығымыз бу јер чох дарысгалдыр.  Изин вер, Иордана ҝедәк. Һәрәмиз орадан бир ағаҹ ҝөтүрүб өзүмүз үчүн галмаға јер дүзәлдәк». О деди: «Ҝедин».  Онлардан бири деди: «Аға, сән дә бизимлә ҝедәрсән?» О: «Ҝедәрәм», — деди.  Әлјәсә онларла ҝетди. Онлар Иордана чатдылар вә орада ағаҹ кәсмәјә башладылар.  Бир пејғәмбәр ағаҹ кәсәркән балтанын башы суја дүшдү. О гышгырды: «Вај, ағам! Ону борҹа ҝөтүрмүшдүм».  Аллаһ адамы деди: «Һара дүшдү?» О, һәмин јери ҝөстәрди. Әлјәсә бир одун кәсиб ораја атды вә балта сујун үзүнә чыхды.  Әлјәсә деди: «Ҝөтүр ону». О, әлини узадыб балтаны ҝөтүрдү.  Арам падшаһы Исраиллә мүһарибәјә чыхды.+ О, өз әјан-әшрәфи илә мәшвәрәт етди вә деди: «Филан јердә ордуҝаһ гураҹағыг».  Аллаһ адамы+ Исраил падшаһына хәбәр ҝөндәрди: «Мәбада о јердән кечәсиниз, арамиләр ораја ҝәлир». 10  Исраил падшаһы Аллаһ адамынын хәбәрдарлыг етдији јерә адам ҝөндәрди. Әлјәсә һәр дәфә ону хәбәрдар едирди, о да һәмин јерә ҝетмирди.+ 11  Арам падшаһы бундан бәрк гәзәбләнди, әјанларыны чағырыб деди: «Мәнә дејин ҝөрүм бизимкиләрдән ким Исраил падшаһынын тәрәфиндәдир?» 12  Әјанлардан бири деди: «Ја һөкмдар, һеч ким. Сәнин јатаг отағында дедијини Исраилдәки Әлјәсә пејғәмбәр Исраил падшаһына сөјләјир».+ 13  Падшаһ деди: «Ҝедин ҝөрүн, о, һарададыр! Адам ҝөндәриб ону тутаҹағам!» Бир гәдәр сонра она хәбәр вердиләр: «О, Дуфандадыр+». 14  Падшаһ дәрһал ора бөјүк гошун, атлар вә ҹәнҝ арабалары ҝөндәрди. Онлар ҝеҹә икән ҝәлиб шәһәри мүһасирәјә алдылар. 15  Аллаһ адамынын нөкәри сәһәр тездән галхыб бајыра чыхды. О ҝөрдү ки, сүвари гошун вә ҹәнҝ арабалары шәһәри мүһасирәјә алыб. Нөкәр деди: «Вај, ағам! Инди нә едәк?» 16  Әлјәсә деди: «Горхма,+ бизимлә оланлар онларла оланлардан чохдур».+ 17  Әлјәсә дуа едиб деди: «Јеһова, нә олар, онун ҝөзләрини ач, ҝөрсүн».+ Јеһова нөкәрин ҝөзләрини ачды вә о ҝөрдү ки, бүтүн дағлыг бөлҝәдә Әлјәсәнин әтрафы аловдан олан атлар вә ҹәнҝ арабалары+ илә долудур.+ 18  Арамиләр ирәлиләјәндә Әлјәсә Јеһоваја дуа етди: «Нә олар, онлары кор елә!»+ Аллаһ Әлјәсәнин хаһиши илә онлары кор етди. 19  Әлјәсә онлара деди: «Бу, о јол дејил, бу шәһәр дә һәмин шәһәр дејил. Мәним ардымҹа ҝәлин, сизи ахтардығыныз адамын јанына апараҹағам». Анҹаг Әлјәсә онлары бирбаш Сәмәријјәјә+ апарды. 20  Онлар Сәмәријјәјә чатанда Әлјәсә деди: «Јеһова, онларын ҝөзүнү ач, ҝөрсүнләр». Јеһова онларын ҝөзүнү ачды. Онлар ҝөрдүләр ки, дүз Сәмәријјәнин ортасындадырлар. 21  Исраил падшаһы онлары ҝөрәндә Әлјәсәдән сорушду: «Атам, онлары гырым? Гырым онлары?» 22  Әлјәсә исә деди: «Јох. Мәҝәр сән гылынҹынла, ох-каманынла әсир ҝөтүрдүјүн адамлары өлдүрүрсән? Онлара чөрәк, су вер, гој јејиб-ичсинләр+ вә ағаларынын јанына гајытсынлар». 23  Падшаһ онлар үчүн зијафәт гурду. Јејиб-ичәндән сонра онлары ағаларынын јанына јола салды. Арамиләрин бу басгынчы дәстәләри+ бир даһа Исраил торпағына ајаг басмады. 24  Бир мүддәт сонра Арам падшаһы Бәнһәдад бүтүн ордусуну топлады, јүрүш едиб Сәмәријјәни мүһасирәјә алды.+ 25  Сәмәријјәни дәһшәтли аҹлыг бүрүдү.+ Мүһасирә елә узун чәкди ки, ахырда ешшәк башынын+ гијмәти сәксән ҝүмүшә, ики овуҹ* ҝөјәрчин пејининин гијмәти беш ҝүмүшә галхды. 26  Бир дәфә Исраил падшаһы диварын үстү илә ҝедәндә бир гадын она фәрјад етди: «Дадыма чат, ја һөкмдар!» 27  Падшаһ деди: «Јеһова көмәк етмәјәндән сонра мән һарадан көмәк едим? Хырмандан? Үзүмсыхандан, јохса зејтунсыхандан?» 28  Падшаһ ондан сорушду: «Нә олуб?» Гадын ҹаваб верди: «Бу гадын мәнә деди ки, “оғлуну вер бу ҝүн ону јејәк, сабаһ да мәним оғлуму јејәрик”.+ 29  Биз дә мәним оғлуму бишириб једик.+ Сәһәри ҝүн она дејәндә ки, оғлуну вер јејәк, о, оғлуну ҝизләтди». 30  Падшаһ гадынын сөзләрини ешидәндә јахасыны ҹырды.+ Падшаһ диварын үстүндә ҝедәркән халг онун алтдан чул ҝејиндијини ҝөрдү. 31  О деди: «Әҝәр бу ҝүн Шафат оғлу Әлјәсәнин башыны бәдәниндән ајырмасам, гој Аллаһ мәни ҹәзаландырсын!»+ 32  Әлјәсә евиндә отурмушду, ағсаггаллар да онунла иди. Падшаһ габағынҹа гасид ҝөндәрди. Гасид һәлә ҝәлиб чатмамыш Әлјәсә ағсаггаллара деди: «Бу гатил оғлуну+ ҝөрүрсүнүз? Бојнуму вурмаг үчүн адам ҝөндәриб. Ҝөздә-гулагда олун, гасид ҝәләндә гапыны бағлајыб тутун ки, ичәри ҝирә билмәсин. Ағасы да ардындан ҝәлир». 33  Әлјәсәнин сөзү һәлә ағзында икән гасид ҝәлди. Падшаһ деди: «Бу бәла Јеһовадандыр. Даһа нә үчүн Јеһованы ҝөзләјим?»

Һашијәләр

Ибр. гав. Гав 1,22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.