Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Падшаһлар 5:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Неман ҹүзамдан сағалыр (1—19)

  • Гиһази ҹүзама тутулур (20—27)

5  Арам падшаһынын орду башчысы Неман ағасынын рәғбәтини газанмыш һөрмәтли-иззәтли бир адам иди, чүнки Јеһова онун әлилә Арама гәләбә газандырмышды. О, иҝид дөјүшчү иди, анҹаг ҹүзама тутулмушду.  Јүрүшләрин бириндә арамиләр Исраилдән балаҹа бир гызы әсир ҝөтүрмүшдүләр. Гыз Неманын арвадынын гуллугчусу иди.  Бир ҝүн о, ханымына деди: «Каш ағам Сәмәријјәдәки пејғәмбәрин+ јанына ҝедәјди! О, ағамы ҹүзамдан сағалдарды».+  О*, исраилли гызын дедикләрини падшаһа чатдырды.  Арам падшаһы деди: «Елә инди дур ҝет! Мән Исраил падшаһына мәктуб јазарам». Неман он талант* ҝүмүш, алты мин гызыл вә он дәст палтар ҝөтүрүб јола чыхды.  Мәктубу ҝәтириб Исраил падшаһына верди. Мәктубда дејилирди: «Мәктубла бирликдә сәнин јанына гулум Неманы да ҝөндәрирәм ки, ону ҹүзамдан сағалдасан».  Исраил падшаһы мәктубу охујанда јахасыны ҹырыб деди: «Мәҝәр мән Аллаһам ки, өлдүрүм, ја да һәјат верим?+ О, бу адамы мәним јаныма ҝөндәриб дејир ки, ону ҹүзамдан сағалдым. Ҝөрүрсүнүз, мәнимлә далашмаға бәһанә ахтарыр».  Аллаһ адамы Әлјәсә Исраил падшаһынын јахасыны ҹырдығыны ешидәндә она хәбәр ҝөндәрди: «Нә үчүн јаханы ҹырырсан? Ону јаныма ҝөндәр. Гој билсин ки, Исраилдә пејғәмбәр вар!»+  Неман атлары вә ҹәнҝ арабалары илә ҝәлиб Әлјәсәнин евинин габағында дурду. 10  Әлјәсә адам ҝөндәриб она деди: «Ҝет, једди дәфә+ Иордана баш вур.+ Бәдәнин сағалыб тәмизләнәҹәк». 11  Неман һирсләниб деди: «Мән елә билирдим ки, о, габағыма чыхаҹаг, бурада дуруб Аллаһы Јеһованын адыны чағыраҹаг. Әлини ҹүзамымын үстүндә ҝәздириб мәни сағалдаҹаг. 12  Дәмәшгин+ Абана вә Парпар чајлары Исраил чајларындан нә илә әскикдир? Мәҝәр онларда чимиб тәмизләнә билмәздим?» О, бунлары дејәндән сонра гәзәбли-гәзәбли чеврилиб ҝетди. 13  Хидмәтчиләри она јахынлашыб дедиләр: «Атам, әҝәр пејғәмбәр сәнә гејри-ади шеј бујурсајды, етмәјәҹәкдин? Инди сәнә садәҹә “ҝет чим, тәмизлән” дејир. Бурада чәтин нә вар ки?» 14  Онда Неман ҝедиб Аллаһ адамынын дедији кими, једди дәфә Иордана баш вурду.+ Бәдәни тәмизләниб+ ушаг бәдәни кими олду.+ 15  Неман мәијјәти илә Аллаһ адамынын јанына гајыдыб+ онун гаршысында дурду вә деди: «Инди билдим ки, јер үзүндә Исраилдән башга һеч јердә Аллаһ јохдур.+ Хаһиш едирәм, гулундан бу һәдијјәни гәбул ет». 16  Әлјәсә исә деди: «Гуллуг етдијим Јеһоваја анд олсун ки, ҝөтүрмәјәҹәјәм».+ Неман нә гәдәр тәкид етсә дә, Әлјәсә разылашмады. 17  Ахырда Неман деди: «Јахшы, аға, гој мәнә бу мәмләкәтдән ики гатыр јүкү торпаг версинләр. Чүнки бу гулун Јеһовадан башга даһа һеч бир аллаһа нә јандырма гурбаны, нә башга бир гурбан ҝәтирмәјәҹәк. 18  Амма гој бир шејә ҝөрә Јеһова гулуну бағышласын. Һөкмдарым Риммунун мәбәдинә ҝедиб сәҹдә гыланда голума сөјкәнир, она ҝөрә мән дә Риммунун мәбәдиндә әјилмәли олурам. Мән Риммун мәбәдиндә әјиләндә, гој Јеһова буна ҝөрә бу гулуну бағышласын». 19  Әлјәсә деди: «Саламат ҝет». Неман јола дүшдү. Бир гәдәр ҝедәндән сонра 20  Аллаһ адамы+ Әлјәсәнин нөкәри Гиһази+ өз-өзүнә деди: «Ағам арами Неманын+ ҝәтирдији һәдијјәләри ҝөтүрмәјиб ону бурахды. Јеһоваја анд олсун, далынҹа гачыб ондан бир шеј алаҹағам». 21  Гиһази Неманын далынҹа гачды. Неман далынҹа киминсә гачдығыны ҝөрәндә арабадан дүшүб сорушду: «Хејирдир?» 22  О деди: «Хејирдир. Ағам мәни ҝөндәриб деди ки, елә индиҹә Әфраим дағлыг бөлҝәсиндән пејғәмбәр оғулларындан ики ҝәнҹ јаныма ҝәлди. Онлара бир талант* ҝүмүш вә ики дәст палтар вер».+ 23  Неман: «Лап ики талант ҝөтүр», — деди. О тәкид едиб+ ики талант ҝүмүшлә ики дәст палтары ики кисәјә гојду вә бунлары ики нөкәринә верди. Онлар да Гиһазинин габағынҹа ҝедиб бунлары дашыдылар. 24  Гиһази Офелә* чатанда шејләри нөкәрләрин әлиндән алыб евә апарды, нөкәрләри дә ҝери ҝөндәрди. Онлар ҝедәндән сонра 25  ичәри ҝириб ағасынын јанында дурду. Әлјәсә сорушду: «Гиһази, һарадан ҝәлирсән?» Гиһази ҹаваб верди: «Мән һеч јерә ҝетмәмишдим, аға».+ 26  Әлјәсә деди: «Елә билирсән, о адам арабадан дүшүб сәни гаршылајанда үрәјим һисс еләмәди? Мәҝәр инди ҝүмүш, пал-палтар, зејтунлуг, үзүмлүк, гојунлар, мал-гара, гул-гарабаш саһиби олмаг вахтыдыр?+ 27  Буна ҝөрә дә Неманын ҹүзамы+ һәмишәлик сәнә вә нәслинә кечәҹәк». Гиһази ҹүзама тутулду вә гар кими ағаппаг+ һалда онун јанындан чыхды.

Һашијәләр

Еһтимал ки, Неман.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Офел Сәмәријјәдә јерләширди. Еһтимал ки, тәпә, јахуд гала иди.