Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 4:1—44

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әлјәсәнин јағ мөҹүзәси (1—7)

  • Шунамлы гадынын гонагпәрвәрлији (8—16)

  • Аллаһ гадына оғул нәсиб едир; ушаг өлүр (17—31)

  • Әлјәсә ушағы дирилдир (32—37)

  • Әлјәсә хөрәји јемәли едир (38—41)

  • Әлјәсәнин чөрәк мөҹүзәси (42—44)

4  Пејғәмбәр оғулларындан+ биринин арвады Әлјәсәјә фәрјад едиб деди: «Сәнин гулун, мәним әрим өлүб. Сәнә мәлумдур ки, гулун һәмишә Јеһовадан горхуб.+ Инди борҹ алдығымыз адам ушагларымын икисини дә апарыб гул етмәк истәјир».  Әлјәсә деди: «Сәнин үчүн нә едә биләрәм? Де ҝөрүм евдә нәјин вар?» Гадын ҹаваб верди: «Гарабашынын евиндә бир күп јағдан башга һеч нә јохдур».+  Әлјәсә деди: «Ҝет, бүтүн гоншуларындан бош габлар истә. Нә гәдәр чох олса, о гәдәр јахшыдыр.  Сонра оғулларынла бирликдә евә ҝир, гапыны ичәридән бағла. Габлары бир-бир јағла долдуруб гыраға гој».  Гадын ҝетди. Оғуллары илә евә ҝириб гапыны ичәридән бағлады. Оғуллары габлары она өтүрүрдү, о да јағла долдурурду.+  Габларын һамысы долду. О, оғлуна «габ вер»+ дејәндә ушаг «даһа габ галмајыб» деди. Онда јағ кәсилди.+  Гадын ҝәлиб буну Аллаһ адамына сөјләди. О деди: «Ҝет, јағы сат, борҹларыны гајтар. Әлиндә галанла да өзүнүз доланын».  Бир ҝүн Әлјәсә Шунама+ ҝетди. Орада бир күбар гадын јашајырды. Гадын ону дилә тутуб чөрәк јемәјә чағырды.+ Һәр дәфә Әлјәсәнин јолу Шунамдан кечәндә орада ајаг сахлајыб чөрәк јејирди.  Бир дәфә гадын әринә деди: «Мән билирәм ки, һәр дәфә бурадан кечән адам Аллаһын мүгәддәс бәндәсидир. 10  Ҝәл онун үчүн дамда балаҹа отаг дүзәлдәк,+ ора чарпајы, маса, кәтил, чыраг гојаг. Бизә ҝәләндә орада галсын».+ 11  Бир ҝүн Әлјәсә онлара ҝәлди. О, јухары отаға кечиб узанды. 12  Сонра нөкәри Гиһазијә+ деди: «Шунамлы+ гадыны бура чағыр». Гиһази гадыны чағырды, гадын ҝәлиб онун гаршысында дурду. 13  Әлјәсә Гиһазијә бујурду: «Гадына де: “Бизим үчүн бу гәдәр әзијјәт чәкирсән.+ Сөјлә, сәнин үчүн нә едим?+ Бәлкә, барәндә падшаһла, јахуд орду башчысы илә данышым?”»+ Гадын деди: «Јох, һәр шеј јахшыдыр. Мән өз халгымын арасында јашајырам». 14  Әлјәсә деди: «Бәс онда онун үчүн нә едим?» Гиһази деди: «Онун оғлу јохдур,+ әри исә гоҹадыр». 15  Әлјәсә деди: «Чағыр ону». Гиһази гадыны чағырды, гадын ҝәлиб гапынын ағзында дурду. 16  Әлјәсә деди: «Ҝәлән ил бу вахт, гуҹағында оғул тутаҹагсан».+ Гадын деди: «Јох, ағам. Сән Аллаһ адамысан, бу гарабашыны алдатма». 17  Әлјәсәнин дедији кими, гадын һамилә галды, нөвбәти ил һәмин вахт оғул дүнјаја ҝәтирди. 18  Ушаг бөјүдү. Бир ҝүн о, саһәдә бичинчиләрлә олан атасынын јанына ҝәлиб: 19  «Башым, башым ағрыјыр», — дејәрәк зарыды. Атасы нөкәрә деди: «Апар ону анасынын јанына». 20  Нөкәр ушағы анасынын јанына апарды. Ушаг ҝүнортаја гәдәр анасынын гуҹағында отурду, сонра өлдү.+ 21  Гадын галхыб ону Аллаһ адамынын чарпајысына узатды,+ гапыны бағлајыб ҝетди. 22  О, әрини чағырыб деди: «Нөкәрләрдән биринә улаг вериб јаныма ҝөндәр. Тез Аллаһ адамынын јанына ҝедиб ҝәлирәм». 23  Әри деди: «Нијә бу ҝүн онун јанына ҝедирсән? Бу ҝүн ки нә тәзә ајдыр,+ нә дә шәнбәдир». Гадын деди: «Нараһат олма, һәр шеј јахшыдыр». 24  Гадын ешшәји паланлајыб нөкәрә деди: «Тез ҝет. Мән демәјинҹә дајанма». 25  Гадын Кармел дағына Аллаһ адамынын јанына ҝетди. Аллаһ адамы узагдан ону ҝөрәндә нөкәри Гиһазијә деди: «Шунамлы гадын ҝәлир. 26  Ҝет ону гаршыла. Соруш ҝөр һәр шеј јахшыдыр, өзүнә, әринә, ушағына һеч нә олмајыб?» Гадын Гиһазијә деди: «Саламатчылыгдыр». 27  Амма даға, Аллаһ адамынын јанына ҝәлиб чатанда онун ајагларына сарылды.+ Гиһази ҝәлиб ону гыраға чәкмәк истәди. Аллаһ адамы деди: «Ишин јохдур, онун дәрди вар. Јеһова да мәндән ҝизләдиб, мәнә һеч нә билдирмәјиб». 28  Гадын деди: «Аға, мәҝәр мән сәндән оғул истәмишдим? Сәнә демәмишдим, мәни бош јерә үмидләндирмә?»+ 29  Әлјәсә дәрһал Гиһазијә деди: «Әтәјини белинә дола,+ әсамы ҝөтүр ҝет. Һеч кимә салам вермә, һеч кимин саламыны алма. Апар, әсамы ушағын үзүнә гој». 30  Ушағын анасы деди: «Јеһоваја анд олсун, сәнин ҹанын үчүн, сәнсиз ҝедән дејиләм».+ Әлјәсә галхыб онунла ҝетди. 31  Гиһази онлардан габаг ҝедиб әсаны ушағын үзүнә гојду. Амма ушагдан сәс чыхмады.+ О ҝери гајыдыб Әлјәсәјә деди: «Ушаг ајылмады». 32  Әлјәсә евә ҝирди. Өлү ушағы онун јатағына узатмышдылар.+ 33  О, ичәри ҝириб гапыны бағлады вә Јеһоваја дуа еләмәјә башлады.+ 34  Сонра јатаға чыхды, әјиләрәк ағзыны ушағын ағзына, ҝөзүнү ҝөзүнә, овҹуну овҹуна гојду вә онун үстүндә узаныглы галды. Ушағын бәдәни исинмәјә башлады.+ 35  Әлјәсә галхыб евдә вар-ҝәл етди. Јенә јатаға чыхыб ушағын үстүнә әјилди. Ушаг једди дәфә асгырыб ҝөзләрини ачды.+ 36  Әлјәсә Гиһазини чағырыб деди: «Шунамлы гадыны бура чағыр». О, гадыны чағырды, гадын ҝәлди. Әлјәсә деди: «Оғлуну ал».+ 37  Гадын ичәри ҝириб Әлјәсәнин ајагларына дүшдү, она тәзим етди. Сонра оғлуну ҝөтүрүб чыхды. 38  Әлјәсә Ҝилгала гајытды. Мәмләкәтдә аҹлыг иди.+ Пејғәмбәр оғуллары+ онун гаршысында отурмушдулар. Әлјәсә нөкәринә+ деди: «Ири газаны оҹаға гој, пејғәмбәр оғуллары үчүн шорба бишир». 39  Онлардан бири әмәкөмәҹи јығмаға ҝетди. Чөлдә бир мејнә тапды, үстүндәки јабаны балгабаглары дәриб әтәјини долдурду вә ҝери гајытды. Онларын нә олдуғуну билмәјә-билмәјә доғрајыб газана төкдү. 40  Һамы үчүн хөрәк чәкдиләр. Шорбадан ағызларына гојанда гышгырдылар: «Еј Аллаһ адамы, газанын ичиндәки зәһәрдир». Даһа шорбадан јејә билмәдиләр. 41  Әлјәсә деди: «Ун ҝәтирин». Уну газана төкүб деди: «Һамыја чәк, јесинләр». Газандакы хөрәк јемәли олду.+ 42  Баал-Шалишадан+ бир нәфәр ҝәлиб Аллаһ адамына нүбардан биширилмиш ијирми арпа чөрәји+ вә бир сәбәт тәзә тахыл ҝәтирди.+ Әлјәсә нөкәринә деди: «Һамыја пајла, јесинләр». 43  Анҹаг нөкәр деди: «Буну јүз нәфәрин габағына неҹә гојум?»+ Әлјәсә ҹаваб верди: «Сән пајла, гој јесинләр. Јеһова белә дејир: “Јејәҹәкләр, һәлә артыг да галаҹаг”».+ 44  Онда нөкәр чөрәји онларын габағына гојду, һамы једи, үстәлик, Јеһованын дедији кими, артыг да галды.+

Һашијәләр