Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 25:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Навуходоносор Јерусәлими зәбт едир (1—7)

  • Јерусәлим вә мәбәд дағыдылыр; галан ҹамаат сүрҝүн едилир (8—21)

  • Гәдали вали тәјин едилир (22—24)

  • Гәдали өлдүрүлүр; ҹамаат Мисирә гачыр (25, 26)

  • Јәһјакин Бабилдә азадлыға бурахылыр (27—30)

25  Сидгијјәнин һакимијјәтинин доггузунҹу илиндә, онунҹу ајын онунҹу ҝүнүндә Бабил падшаһы Навуходоносор+ бүтүн ордусу илә Јерусәлимә јүрүш етди.+ Орада ордуҝаһ гуруб, шәһәрин әтрафында мүһасирә дивары тикди.+  Шәһәр Сидгијјә падшаһын һакимијјәтинин он биринҹи илинә гәдәр мүһасирәдә галды.  Дөрдүнҹү ајын доггузунҹу ҝүнү шәһәрдә ҝүҹлү аҹлыг вар иди,+ өлкәдә чөрәк галмамышды.+  Һәмин ҝүн шәһәр дивары сындырылды.+ Ҝеҹә, кәлданиләр шәһәрин әтрафында икән бүтүн дөјүшчүләр падшаһ бағынын јанындакы гоша диварын арасында јерләшән дарвазадан гачдылар. Падшаһ Әрәбә јолу илә ҝетди.+  Амма кәлданиләрин гошуну падшаһы тәгиб едиб Әриһа чөллүјүндә ону јахалады. Падшаһын бүтүн гошуну гачыб дағылды.  Кәлданиләр падшаһы тутуб+ Риблаһа, Бабил падшаһынын һүзуруна ҝәтирдиләр вә она һөкм чыхардылар.  Сидгијјәнин оғулларыны онун ҝөзү габағында гәтлә јетирдиләр. Сонра Навуходоносор Сидгијјәнин ҝөзләрини чыхартды, ону мис гандалларла гандаллајыб Бабилә апарды.+  Бешинҹи ајын једдинҹи ҝүнүндә, Бабил падшаһы Навуходоносорун һакимијјәтинин он доггузунҹу илиндә Бабил падшаһынын хидмәтчиси, кешикчибашы Нәбузардан+ Јерусәлимә ҝәлди.+  О, Јеһованын мәбәдини,+ сарајы+ вә Јерусәлимдәки бүтүн евләри,+ о ҹүмләдән күбар адамларын евләрини јандырды.+ 10  Кешикчибашы илә ҝәлән кәлдани гошуну Јерусәлимин әтраф диварларыны учурду.+ 11  Кешикчибашы Нәбузардан шәһәрдә галан адамлары, Бабил падшаһына тәрәф кечәнләри вә јердә галан әһалини әсир апарды.+ 12  Амма үзүмчүлүк вә әкинчиликлә мәшғул олмаг үчүн өлкәнин ән касыб әһалисиндән бир гәдәр сахлады.+ 13  Кәлданиләр Јеһованын мәбәдиндәки мис сүтунлары+ сындырдылар. Һәмчинин Јеһованын мәбәдиндәки арабалары+, мис чәни+ дә сындырдылар. Миси Бабилә апардылар.+ 14  Онлар күл габларыны, күрәкләри, фитил маггашларыны, ҹамлары вә мәбәддә ишләнән бүтүн мис әшјалары апардылар. 15  Кешикчибашы халис гызылдан+ вә ҝүмүшдән олан хәкәндазлары вә касалары ҝөтүрдү.+ 16  Сүлејманын Јеһованын мәбәди үчүн дүзәлтдији ики сүтунун, чәнин вә арабаларын мисини чәкмәк мүмкүн дејилди.+ 17  Сүтунларын һәр бири он сәккиз гулаҹ* һүндүрлүјүндә иди,+ сүтун башлығы мисдән иди. Сүтун башлығынын һүндүрлүјү үч гулаҹ иди. Онун әтрафындакы тор вә нарлар мисдән дүзәлдилмишди.+ Икинҹи сүтун да үстүндәки торла бирликдә биринҹинин ејни иди. 18  Кешикчибашы бөјүк каһин Сәрәјаһы+, көмәкчи каһин Сәфәнјаны+ вә үч гапы кешикчисини әсир апарды.+ 19  О, шәһәрдән дөјүшчүләрә башчылыг едән сарај мәмуруну, падшаһын шәһәрдә олан беш шәхси мәсләһәтчисини, өлкә әһлини сәфәрбәр едән вә орду башчысынын катиби олан мәмуру, һабелә рәијјәтдән шәһәрдә галан алтмыш нәфәри әсир апарды. 20  Кешикчибашы Нәбузардан+ онлары Риблаһа, Бабил падшаһынын һүзуруна апарды.+ 21  Бабил падшаһы онлары Һәмәсдәки+ Риблаһда өлдүрдү. Беләликлә, јәһудалылар өз өлкәләриндән сүрҝүн олундулар.+ 22  Бабил падшаһы Навуходоносор Шафан+ оғлу Әхигәмин+ оғлу Гәдалини+ Јәһудада сахладығы әһалинин үстүнә нәзарәтчи гојду.+ 23  Сәркәрдәләр вә онларын адамлары Бабил падшаһынын Гәдалини башчы гојдуғуну ешидәндә Миспаһа, онун јанына ҝәлдиләр. Ҝәләнләр Нәсәнијјә оғлу Исмајыл, Гәрјаһ оғлу Јуһәнна, нәтуфаһлы Тәнһумәт оғлу Сәрәјаһ, мәкати оғлу Әзнија вә онларын адамлары иди.+ 24  Гәдали онлара вә адамларына анд ичиб деди: «Кәлданиләрә гуллуг етмәкдән горхмајын. Өлкәдә јашајыб Бабил падшаһына гуллуг един, онда хејир тапарсыныз».+ 25  Једдинҹи ајда шаһ нәслиндән олан Әлшама оғлу Нәсәнијјәнин оғлу Исмајыл+ он нәфәрлә ҝәлиб Гәдалини, Миспаһда онунла олан јәһудиләри вә кәлданиләри өлдүрдү.+ 26  Онда кичикдән тутмуш бөјүјә гәдәр бүтүн халг, о ҹүмләдән сәркәрдәләр галхыб кәлданиләрин горхусундан Мисирә ҝетдиләр.+ 27  Јәһуда падшаһы Јәһјакинин+ сүрҝүн олунмасынын отуз једдинҹи илиндә он икинҹи ајын ијирми једдинҹи ҝүнүндә Бабил падшаһы Әвилмәрдук тахта чыхды. Елә һәмин ил о, Јәһуда падшаһы Јәһјакини зиндандан чыхартды.+ 28  Онунла меһрибан данышды, ону Бабилдә јанында олан падшаһлардан уҹа тутду. 29  Јәһјакин һәбс палтарыны чыхарды. О, өмрүнүн ахырына гәдәр падшаһын сүфрәсиндә отурду. 30  Падшаһ она өмрүнүн сонуна гәдәр ҝүндәлик јемәк пајы верди.

Һашијәләр

Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.