Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Падшаһлар 23:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јушијјәнин апардығы ислаһатлар (1—20)

  • Пасха бајрамы гејд олунур (21—23)

  • Јушијјәнин диҝәр ислаһатлары (24—27)

  • Јушијјәнин өлүмү (28—30)

  • Јәһуда падшаһы Јәһәз (31—33)

  • Јәһуда падшаһы Јәһјаким (34—37)

23  Сонра падшаһ хәбәр ҝөндәриб Јәһуданын вә Јерусәлимин бүтүн ағсаггалларыны чағырды.+  Падшаһ, онунла бирҝә бүтүн јәһудалылар, Јерусәлим сакинләри, каһинләр, пејғәмбәрләр, бир сөзлә, кичикдән тутмуш бөјүјә гәдәр һамы Јеһованын мәбәдинә ҝетди. О, Јеһованын мәбәдиндән тапылан әһд+ китабында+ јазыланлары онлар үчүн охуду.+  Падшаһ сүтунун јанында дуруб Јеһованын өнүндә әһд бағлады ки,+ Јеһованын јолу илә ҝедәҹәк, китабда јазылмыш әһдин сөзләрини јеринә јетирәҹәк, Онун әмрләринә, өјүдләринә, ганунларына сидги-үрәкдән, ҹан-дилдән табе олаҹаг. Бүтүн халг бу әһди гәбул етди.+  Падшаһ баш каһин Хилгијјәјә+, көмәкчи каһинләрә вә гапы кешикчиләринә Јеһованын мәбәдиндән Баал, Ашера бүтү+ вә бүтүн сәма ордусу үчүн дүзәлдилмиш әшјалары чыхармағы әмр етди. Онлары Јерусәлимдән кәнарда, Гидрон әтәкләриндә јандырды, күлүнү Бејтелә+ апарды.  О, Јәһуда падшаһларынын Јәһуда шәһәрләриндә вә Јерусәлимин әтрафындакы сәҹдәҝаһларда гурбан түстүсү тәгдим етмәк үчүн гојдуғу јад аллаһларын каһинләрини, һәмчинин Баала, ҝүнәшә, аја, бүрҹләрә вә бүтүн сәма ордусуна+ гурбан түстүсү тәгдим едән каһинләри говду.  О, Јеһованын мәбәдиндәки Ашера бүтүнү+ дә Јерусәлимдән чыхарыб Гидрон вадисинә апарды вә орада јандырды.+ Ону әзиб тозуну халг гәбиристанлығына сәпәләди.+  Һәмчинин мәбәд фаһишәлијилә мәшғул олан кишиләрин Јеһованын мәбәдиндәки евләрини дағытды.+ Орада гадынлар Ашера бүтүнә ибадәт етмәк үчүн чадыр тохујардылар.  Сонра падшаһ Јәһуда шәһәрләриндән бүтүн каһинләри топлады, Ҝибадан+ Биир-Сәбаја+ кими каһинләрин гурбан түстүсү тәгдим етдији сәҹдәҝаһлары мурдарлады. Шәһәр дарвазасынын ҝирәҹәјинин сол тәрәфиндә јерләшән, шәһәр дарғасы Јушәнин дарвазасы ағзындакы сәҹдәҝаһлары дағытды.  Сәҹдәҝаһ каһинләри Јеһованын Јерусәлимдәки гурбанҝаһында хидмәт етмирдиләр,+ амма гардашлары илә бирликдә мајасыз чөрәкләрдән јејирдиләр. 10  О, Бәни-Һинном вадисиндә*+ јерләшән Тофет сәҹдәҝаһыны+ мурдарлады ки, һеч ким оғлуну вә ја гызыны одда јандырыб Молекә гурбан вермәсин.+ 11  О, Јәһуда падшаһларынын ҝүнәшә һәср етдији атларын Јеһованын евинә ҝирмәсинә гадаға гојду. Белә ки, атлары сарај мәмуру Натанмәликин ејванда јерләшән отағындан* мәбәдә салырдылар. О, ҝүнәшә+ һәср олунмуш арабалары јандырды. 12  Падшаһ һәмчинин Јәһуда падшаһларынын Әһәзин јухары отағынын дамында гојдуғу гурбанҝаһлары,+ Мәнәссәнин Јеһованын мәбәдинин ики һәјәтиндә гојдуғу гурбанҝаһлары дағытды.+ Онлары әзиб тозуну Гидрон вадисинә сәпәләди. 13  Јушијјә Исраил падшаһы Сүлејманын сидонлуларын ијрәнҹ илаһәси Әштурәт, Муабын ијрәнҹ аллаһы Кәмуш, әмуниләрин мурдар аллаһы Милгам+ үчүн Јерусәлимин гаршысында, Фәлакәт дағынын ҹәнуб тәрәфиндә тикдији сәҹдәҝаһлары мурдар етди.+ 14  Дик дашлары парча-парча етди, Ашера бүтләрини кәсди,+ онларын јерини инсан сүмүкләри илә долдурду. 15  О, Бејтелдәки гурбанҝаһы, Нәбат оғлу Әрубамын тикиб Исраили ҝүнаһа сүрүкләдији сәҹдәҝаһы дағытды.+ Гурбанҝаһы вә сәҹдәҝаһы дағыдандан сонра сәҹдәҝаһы јандырды, әзиб тоза дөндәрди, Ашера бүтүнү дә јандырды.+ 16  Јушијјә дөнәндә дағда гәбирләр ҝөрдү. Јеһованын сөзүнү бәјан едән Аллаһ адамынын габагҹадан дедији кими, о, гәбирләрдән сүмүкләри чыхарды, гурбанҝаһын үстүндә јандырыб ораны мурдар етди.+ 17  Сонра сорушду: «Орадакы нә гәбир дашыдыр?» Шәһәр ҹамааты деди: «Бу, јәһудалы Аллаһ адамынын+ гәбридир. О, сәнин Бејтелдәки гурбанҝаһа бунлары едәҹәјини габагҹадан демишди». 18  Јушијјә деди: «Онунла ишиниз олмасын. Гојун сүмүкләри галсын». Нә онун, нә дә Сәмәријјәдән ҝәлән пејғәмбәрин сүмүкләринә дәјмәдиләр.+ 19  Јушијјә Сәмәријјәнин шәһәрләриндәки сәҹдәҝаһларда тикилән ибадәтханаларын һамысыны дағытды.+ Исраил падшаһлары онлары Аллаһы тәһгир етмәк үчүн тикмишдиләр. О, Бејтелдәки сәҹдәҝаһа нә етмишдисә, онлара да ону етди.+ 20  Орадакы сәҹдәҝаһ каһинләрини гурбанҝаһларда гурбан ҝәтирди вә инсан сүмүкләрини гурбанҝаһларын үстүндә јандырды.+ Сонра Јерусәлимә гајытды. 21  Падшаһ бүтүн халга бујурду: «Әһд китабында јазылдығы кими, Аллаһыныз Јеһова үчүн Пасха кечирин».+ 22  Исраилдә һакимләр дөврүндән бу јана, нә Исраил падшаһларынын, нә Јәһуда падшаһларынын дөврүндә бу ҹүр Пасха бајрамы кечирилмәмишди.+ 23  Јеһоваја һәср олунмуш бу Пасха бајрамы Јерусәлимдә Јушијјә падшаһын һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә кечирилди. 24  Каһин Хилгијјәнин Јеһованын мәбәдиндә тапдығы китабда+ јазылан ганунлары јеринә јетирмәк үчүн Јушијјә Јәһуданы вә Јерусәлими ҹиндарлардан, бахыҹылардан+, ев бүтләриндән*+, ијрәнҹ бүтләрдән вә бүтүн мәнфур шејләрдән тәмизләди.+ 25  Нә ондан әввәл, нә дә ондан сонра Мусанын Ганунунда јазылдығы кими, бүтүн гәлби, бүтүн варлығы,+ вар ҝүҹү илә Јеһоваја үз тутан падшаһ олмады. 26  Амма Мәнәссәнин Јеһованы гәзәбләндирән әмәлләринә ҝөрә Онун Јәһудаја гаршы аловланан гәзәби сојумады.+ 27  Јеһова деди: «Јәһуданы да Исраил кими+ өнүмдән рәдд едәҹәјәм.+ Сечдијим шәһәрдән, Јерусәлимдән, “адымы дашыјаҹаг” дедијим мәбәддән+ үз дөндәрәҹәјәм». 28  Јушијјәнин галан ишләри, бүтүн етдикләри Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 29  Онун дөврүндә Мисир падшаһы Неһо Фәрат чајы саһилиндә Ашшур падшаһына көмәк етмәјә ҝетди. Јушијјә падшаһ онунла дөјүшмәјә чыхды. Неһо Меҝиддода онунла гаршылашыб ону өлдүрдү.+ 30  Јушијјәнин адамлары онун ҹәсәдини арабаја гојуб Меҝиддодан Јерусәлимә ҝәтирдиләр вә өз гәбриндә дәфн етдиләр. Өлкә сакинләри Јушијјәнин оғлу Јәһәзи мәсһ едиб атасынын јеринә тахта чыхарды.+ 31  Јәһәз+ тахта чыханда ијирми үч јашында иди вә үч ај Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы либналы Әрәмјанын гызы Хамутал иди.+ 32  О, ата-бабалары кими, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү.+ 33  Фирон Неһо+ ону Јерусәлимдә һакимијјәтдән узаглашдырараг Һәмәс мәмләкәтиндә, Риблаһда+ зиндана салды. Сонра өлкәнин үстүнә јүз талант* ҝүмүш вә бир талант гызыл хәраҹ гојду.+ 34  Фирон Неһо Јушијјәнин јеринә онун оғлу Әлјакими тахта чыхарды вә адыны дәјишиб Јәһјаким гојду. Јәһәзи исә Мисирә апарды+ вә о, орада өлдү.+ 35  Јәһјаким фирона гызыл-ҝүмүш хәраҹ верди. Фиронун тәләб етдији ҝүмүшү өдәмәк үчүн өлкә үзәринә верҝи гојмалы олду. О, өлкәнин адамларынын һәр бириндән торпагдан газандығы ҝәлирә ҝөрә гызыл-ҝүмүш алыб фирон Неһоја верди. 36  Јәһјаким+ тахта чыханда ијирми беш јашында иди вә он бир ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү.+ Онун анасы румаһлы Фәдајын гызы Зәбидә иди. 37  О, ата-бабалары кими+ Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү.+

Һашијәләр

Јахуд јемәк отағындан.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.