Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Падшаһлар 21:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Мәнәссәнин әмәлләри (1—18)

    • Јерусәлим дағылаҹаг (12—15)

  • Јәһуда падшаһы Амун 19—26)

21  Мәнәссә+ тахта чыханда он ики јашында иди вә әлли беш ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү.+ Анасынын ады Һәфсиба иди.  Мәнәссә Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү, Јеһованын Исраил халгынын өнүндән говдуғу халгларын ијрәнҹ ишләрини тәкрар етди.+  О, атасы Һизгијјәнин дағытдығы+ сәҹдәҝаһлары бәрпа етди, Исраил падшаһы Әһәб кими, Баал үчүн гурбанҝаһлар тикди, Ашера бүтләри дүзәлтди,+ сәма ордусуна сәҹдә гылыб гуллуг етди.+  Јеһованын «адымы Јерусәлимдә јашадаҹағам» дедији јердә,+ Јеһованын мәбәдиндә гурбанҝаһлар тикди.+  О, Јеһованын мәбәдинин ики һәјәтиндә+ бүтүн сәма ордусуна гурбанҝаһлар тикди.+  Оғлуну одда јандырды, сеһрбазлыг етди, фала бахды,+ ҹиндарлар, бахыҹылар тәјин етди.+ Јеһованын бәјәнмәдији мәнфур ишләр ҝөрүб Ону тәһгир етди.  Мәнәссә дүзәлтдији Ашера ојма бүтүнү+ мәбәдә гојду. О мәбәдә ки, онун һаггында Јеһова Давуда вә оғлу Сүлејмана демишди: «Бу мәбәд вә Исраил гәбиләләринин шәһәрләри арасындан сечдијим Јерусәлим һәмишәлик адымы дашыјаҹаг.+  Әҝәр исраиллиләр онлара вердијим бујруглара, гулум Мусанын вердији Гануна дәгигликлә әмәл етсәләр,+ бир дә онлары әҹдадларына вердијим өлкәдән дидәрҝин салмајаҹағам».+  Анҹаг онлар гулаг асмадылар. Мәнәссә онлары јолдан чыхарды, онлары Јеһованын исраиллиләрин өнүндән јох етдији халглардан+ да бетәр ишләрә сүрүкләди. 10  Јеһова пејғәмбәрләри васитәсилә дејирди:+ 11  «Јәһуда падшаһы Мәнәссә бүтүн бу мәнфур ишләри ҝөрдүјү үчүн, өзүндән габаг јашајан амориләрдән+ дә бешбетәр даврандығы үчүн,+ ијрәнҹ бүтләрилә Јәһуданы ҝүнаһа сүрүкләдији үчүн 12  Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Јерусәлимлә Јәһуданын башына елә бәла ҝәтирәҹәјәм ки,+ ешидәнләрин ики гулағы да ҹинҝилдәјәҹәк.+ 13  Сәмәријјәни+ өлчдүјүм өлчү ипи+ илә Јерусәлими дә өлчәҹәјәм, Әһәб еви үчүн ишләтдијим таразы* онун үчүн дә ишләдәҹәјәм,+ касаны неҹә силиб үзүстә гојурларса, Јерусәлими дә елә силәҹәјәм.+ 14  Ирсимдән галанлары атаҹағам,+ онлары дүшмән әлинә верәҹәјәм. Дүшмәнләр онлары талан едиб әсир апараҹаг.+ 15  Чүнки бәјәнмәдијим пис ишләр ҝөрдүләр, әҹдадлары Мисирдән чыхандан бу ҝүнәдәк Мәни тәһгир етдиләр”».+ 16  Мәнәссә Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрәрәк Јәһуданы ҝүнаһа сүрүкләмәкдән әлавә, чохлу ҝүнаһсыз ган төкдү, Јерусәлими гана гәрг еләди.+ 17  Мәнәссәнин галан ишләри, бүтүн етдикләри, ҝүнаһлары Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 18  Мәнәссә ата-бабаларына говушду, ону сарајындакы бағда, Үзза бағында дәфн етдиләр.+ Оғлу Амун онун јеринә тахта чыхды. 19  Амун+ тахта чыханда ијирми ики јашында иди вә ики ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү.+ Онун анасы јүтбәли Хәрузун гызы Мәсәлимәт иди. 20  Амун атасы Мәнәссә кими, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү,+ 21  атасынын јолу илә ҝетди, атасынын ибадәт етдији ијрәнҹ бүтләрә сәҹдә гылыб ибадәт етди.+ 22  О, ата-бабаларынын Аллаһы Јеһовадан үз дөндәрди, Јеһованын јолу илә ҝетмәди.+ 23  Амунун әјанлары суи-гәсд гуруб ону өз евиндә өлдүрдүләр. 24  Амма халг Амун падшаһа суи-гәсд гуранларын һамысыны өлдүрдү вә оғлу Јушијјәни онун јеринә тахта чыхарды.+ 25  Амун падшаһын галан ишләри, бүтүн етдикләри Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 26  Ону Үзза бағындакы гәбриндә дәфн етдиләр.+ Оғлу Јушијјә+ онун јеринә тахта чыхды.

Һашијәләр

Јахуд шагулу.