Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 2:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Илјас ҝөјә галдырылыр (1—18)

    • Әлјәсә Илјасын палтарыны ҝөтүрүр (13, 14)

  • Әлјәсә Әриһанын сујуну саф едир (19—22)

  • Ајылар оғлан ушагларыны парчалајыр (23—25)

2  Јеһованын Илјасы+ гасырға ичиндә ҝөјләрә галдырмаг вахты чатанда+ Илјасла Әлјәсә+ Ҝилгалдан+ чыхдылар.  Илјас Әлјәсәјә деди: «Сән бурада гал, Јеһова мәни Бејтелә ҝөндәрир». Амма Әлјәсә деди: «Јеһоваја анд олсун, сәнин ҹанын үчүн, сәндән ајрылмајаҹағам». Онлар Бејтелә+ ҝетдиләр.  Бејтелдә пејғәмбәр оғуллары* Әлјәсәнин јанына ҝәлиб дедиләр: «Билирсән ки, бу ҝүн Јеһова ағаны апараҹаг? О даһа сәнин устадын олмајаҹаг».+ Әлјәсә деди: «Билирәм. Сусун».  Илјас Әлјәсәјә деди: «Әлјәсә, сән бурада гал, Јеһова мәни Әриһаја+ ҝөндәрир». О деди: «Јеһоваја анд олсун, сәнин ҹанын үчүн, сәндән ајрылмајаҹағам». Онлар Әриһаја ҝетдиләр.  Әриһада пејғәмбәр оғуллары Әлјәсәнин јанына ҝәлиб дедиләр: «Билирсән ки, бу ҝүн Јеһова ағаны апараҹаг? О даһа сәнин устадын олмајаҹаг». Әлјәсә деди: «Билирәм. Сусун».  Илјас Әлјәсәјә деди: «Сән бурада гал, Јеһова мәни Иордана ҝөндәрир». Әлјәсә ҹаваб верди: «Јеһоваја анд олсун, сәнин ҹанын үчүн, сәндән ајрылмајаҹағам». Икиси дә бир јердә ҝетди.  Ҝәлиб Иорданын јанында дурдулар. Пејғәмбәр оғулларындан әлли нәфәр дә архаларынҹа ҝәлиб узагдан онлара бахырды.  Илјас палтарыны+ чыхарыб бүрмәләди вә суја вурду, сулар ортадан ајрылды. Онлар гуру јердән чајы кечдиләр.+  Чајы кечән кими Илјас Әлјәсәјә деди: «Һәлә ки, Аллаһ мәни апармајыб, мәндән нә диләјин вар сөјлә». Әлјәсә деди: «Гој сәндәки руһдан ики пај+ алым».+ 10  О деди: «Чәтин шеј истәјирсән. Әҝәр Аллаһын мәни апардығыны ҝөрсән, истәјинә чатаҹагсан, әҝәр ҝөрмәсән, јох». 11  Онлар сөһбәт едә-едә ҝедәндә бирдән, санки, аловдан бир араба вә атлар+ пејда олуб онлары бир-бириндән ајырды. Илјас гасырғанын ичиндә ҝөјә галхды.+ 12  Әлјәсә буна баха-баха гышгырырды: «Атам, атам! Исраилин арабасы, сүвариләри!»+ Илјас ҝөздән итәндә Әлјәсә палтарыны ортадан ҹырды,+ 13  Илјасын әјниндән дүшән палтары+ ҝөтүрүб дала гајытды вә Иорданын саһилиндә дурду. 14  Сонра Илјасын палтарыны суја вуруб деди: «Илјасын Аллаһы Јеһова һарададыр?» Әлјәсә палтары суја вуранда сулар ортадан ајрылды вә о, чајын диби илә о тәрәфә кечди.+ 15  Әриһада олан пејғәмбәр оғуллары узагдан ону ҝөрүб дедиләр: «Илјасын руһу Әлјәсәнин үзәриндәдир».+ Онлар онун габағына ҝәлиб јерә гәдәр тәзим етдиләр. 16  Она дедиләр: «Бу гулларынын јанында әлли дирибаш адам вар. Изин вер, ҝедиб ағаны ахтарсынлар. Јәгин, Јеһованын руһу ону апарыб дағларын, ја да дәрәләрин биринә гојуб».+ Әлјәсә деди: «Лазым дејил, ҝөндәрмәјин». 17  Амма онлар о гәдәр үз вурдулар ки, Әлјәсә начар галыб деди: «Јахшы, ҝөндәрин». Әлли нәфәри ҝөндәрдиләр. Онлар үч ҝүн Илјасы ахтардылар, амма һеч јердә тапмајыб 18  Әлјәсәнин јанына, Әриһаја+ гајытдылар. Әлјәсә деди: «Сизә демәдим ҝетмәјин?» 19  Шәһәрин әһалиси Әлјәсәјә деди: «Аға, шәһәр јахшы јердәдир,+ амма ки, сују пис, торпағы бәһәрсиздир*». 20  О деди: «Бир масгураја дуз төкүб мәнә ҝәтирин». Она масгура ҝәтирдиләр. 21  Әлјәсә ҝедиб дузу булаға атды+ вә деди: «Јеһова белә дејир: “Мән бу сују саф едирәм. Артыг су өлүм, сонсузлуг* ҝәтирмәјәҹәк”». 22  Әлјәсәнин сөзү илә су саф олду вә бу, индијә гәдәр беләдир. 23  Әлјәсә орадан Бејтелә ҝетди. Јолда шәһәрдән чыхан оғлан ушаглары ону әлә салдылар:+ «Кечәл, ҝет бурадан! Кечәл, ҝет бурадан!» 24  О чеврилиб онлара бахды вә Јеһованын ады илә онлары ләнәтләди. Мешәдән ики ајы+ чыхыб гырх ики ушағы парчалады.+ 25  Әлјәсә орадан Кармел дағына+ ҝетди, орадан да Сәмәријјәјә гајытды.

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, пејғәмбәр оғуллары дедикдә пејғәмбәрләрин тәлим алдығы мәктәб вә ја пејғәмбәрләр бирлији нәзәрдә тутулур.
Диҝәр вариант: гадынларын ушаг салмасына баис олур.
Диҝәр вариант: ушагсалма.