Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 18:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Һизгијјә (1—8)

  • Исраилин сүгуту (9—12)

  • Синахериб Јәһуданы истила едир (13—18)

  • Рәбсаг Јеһоваја мејдан охујур (19—37)

18  Исраил падшаһы Илаһ оғлу Һушәнин һакимијјәтинин үчүнҹү илиндә+ Јәһуда падшаһы Әһәзин+ оғлу Һизгијјә+ падшаһ олду.  О тахта чыханда ијирми беш јашында иди вә ијирми доггуз ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы Зәкәријјәнин гызы Әби* иди.+  Һизгијјә әҹдады Давуд кими,+ Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.+  О, сәҹдәҝаһлары јох етди,+ дик дашлары парча-парча етди, Ашера бүтүнү кәсди.+ Һәмчинин Мусанын дүзәлтдији мис иланы+ да сындырды, чүнки о ҝүнә гәдәр исраиллиләр она гурбан түстүсү тәгдим едир, ону Нәһуштан* адландырырдылар.  Һизгијјә Исраилин Аллаһы Јеһоваја ҝүвәнирди.+ Јәһуда падшаһлары арасында нә ондан әввәл, нә дә ондан сонра онун кимиси олмады.  О, Јеһоваја бағлы галды,+ Онун јолундан дөнмәди, Јеһованын Мусаја вердији әмрләрә әмәл етди.  Јеһова да онунла иди. О, һәр аддымыны һикмәтлә атырды. Һизгијјә Ашшур падшаһына үсјан едиб она гуллуг етмәди.+  О, филиштлиләри Гәззәјә вә онун әразиләринәдәк, ҝөзәтчи гүлләсиндән гала-шәһәрәдәк һәр јердә* мәғлуб етди.+  Һизгијјә падшаһын һакимијјәтинин дөрдүнҹү илиндә, јәни Исраил падшаһы Илаһ оғлу Һушәнин һакимијјәтинин једдинҹи илиндә+ Ашшур падшаһы Салманасар Сәмәријјәјә јүрүш едиб ону мүһасирәјә алды.+ 10  Үчиллик мүһасирәнин сонунда шәһәри алдылар.+ Һизгијјә падшаһын һакимијјәтинин алтынҹы илиндә, Исраил падшаһы Һушәнин һакимијјәтинин доггузунҹу илиндә Сәмәријјә ишғал олунду. 11  Ашшур падшаһы Исраили Ашшура сүрҝүн етди+ вә онлары Һалаһда, Гозан чајы саһилиндә јерләшән Һаборда вә Мада шәһәрләриндә мәскунлашдырды.+ 12  Бу, она ҝөрә олду ки, онлар Аллаһлары Јеһованын сөзүнү ешитмәдиләр. Онлар Јеһованын әһдини позур, Онун гулу Мусанын бүтүн бујругларындан чыхырдылар.+ Онлара гулаг асмыр, әмәл етмирдиләр. 13  Һизгијјә падшаһын һакимијјәтинин он дөрдүнҹү илиндә Ашшур+ падшаһы Синахериб галхыб Јәһуданын бүтүн гала-шәһәрләрини истила етди.+ 14  Јәһуда падшаһы Һизгијјә Лаһишә, Ашшур падшаһына хәбәр ҝөндәриб деди: «Тәгсиркарам, өлкәмдән чәкил ҝет. Нә гәдәр хәраҹ истәсән, вермәјә һазырам». Ашшур падшаһы Јәһуда падшаһы Һизгијјәдән 300 талант* ҝүмүш, 30 талант гызыл тәләб еләди. 15  Һизгијјә Јеһованын мәбәдиндәки вә сарајын хәзинәсиндәки бүтүн ҝүмүшү јығыб верди.+ 16  Һәмин вахт Һизгијјә Јеһованын мәбәдинин гызылла өртдүјү гапыларыны+ вә јан тахталарыны чыхарыб Ашшур падшаһына верди. 17  Ашшур падшаһы тартаны*, рәбсариси*, рәбсагы* бөјүк гошунла Лаһишдән+ Јерусәлимә, Һизгијјә падшаһын јанына ҝөндәрди.+ Онлар Јерусәлимә ҝәлиб ҹамашырчы тарласына ҝедән баш јолун үстүндәки јухары чарһовузун су кәмәринин јанында дуруб+ 18  падшаһы чағырдылар. Ешикағасы Хилгијјә оғлу Әлјаким,+ катиб Сәбна+ вә салнамәчи Асәф оғлу Јуаһ бајыра, онларын габағына чыхдылар. 19  Рәбсаг онлара деди: «Һизгијјәјә дејин ки, бөјүк һөкмдар, Ашшур падшаһы белә дејир: “Сән нәјә архаланырсан?+ 20  Дејирсән: “Мүһарибә апармаг үчүн ағлым да вар, ҝүҹүм дә”. Лакин бунлар бош сөзләрдир. Кимә ҝүвәнирсән ки, мәнә гаршы чыхмаға һүнәр етмисән?+ 21  Сән о сыныг гамыша, Мисирә архаланырсан?+ О гамыш она сөјкәнәнин әлинә батыб ону дешәр. Мисир һөкмдары фирон она ҝүвәнәнләрин һамысы үчүн беләдир. 22  Бәлкә дејәҹәксиниз: “Аллаһымыз Јеһоваја ҝүвәнирик”?+ Мәҝәр бу, һәмин о Аллаһ дејил ки, Һизгијјә Онун сәҹдәҝаһларыны, гурбанҝаһларыны дағыдыб+ вә Јәһуда илә Јерусәлимә јалныз Јерусәлимдәки гурбанҝаһын габағында сәҹдә гылмағы бујуруб?”+ 23  Ҝәл һөкмдарым Ашшур падшаһы илә мәрҹә ҝир: әҝәр сән 2000 сүвари тапсан, сәнә о гәдәр ат верәрәм.+ 24  Сән арабалар вә сүвариләр үчүн Мисирә ҝүвәндијин һалда, һөкмдарымын ән кичик хидмәтчиси олан валиләриндән бирини неҹә мәғлуб едә биләрсән? 25  Елә билирсән, мән Јеһовадан иҹазәсиз бураны дағытмаға ҝәлмишәм? Јеһова Өзү мәнә дејиб: “Бу өлкәјә һүҹум ет, ораны дармадағын елә”». 26  Онда Хилгијјә оғлу Әлјаким, Сәбна+ вә Јуаһ рәбсага+ дедиләр: «Гулларынла арами дилиндә+ даныш, биз баша дүшүрүк. Јәһудиләрин дилиндә данышма, диварын үстүндәки халг ешидир».+ 27  Рәбсаг онлара деди: «Мәҝәр һөкмдарым мәни ҝөндәриб ки, бу сөзләри тәкҹә ағанызла сизә дејим? Диварда отуран адамлар да буну ешитмәлидир. Онлар да сизинлә бирликдә нәҹисләрини јејиб сидикләрини ичәҹәкләр». 28  Рәбсаг дуруб јәһудиләрин дилиндә уҹа сәслә деди: «Бөјүк һөкмдар Ашшур падшаһынын сөзүнү ешидин.+ 29  Падшаһ дејир: “Гој Һизгијјә сизи алдатмасын. О, сизи мәним әлимдән гуртара билмәјәҹәк!+ 30  Гој Һизгијјә: “Јеһова бизи мүтләг хилас едәҹәк, Ашшур падшаһы бу шәһәрә ҝирә билмәјәҹәк”, — дејиб сизи Јеһоваја архајын етмәсин”.+ 31  Һизгијјәјә гулаг асмајын. Ашшур падшаһы дејир: “Мәнимлә сүлһ бағлајын, мәнә тәслим олун. Онда һәр бириниз өз мејнәсинин, өз әнҹир ағаҹынын мејвәсини јејәҹәк, өз һовузунун сујуну ичәҹәк. 32  Сонра мән ҝәлиб сизи өлкәнизә бәнзәр бир өлкәјә, тахыл, тәзә шәраб, чөрәк, үзүмлүкләр, зејтунлуглар олан, бал ахан дијара апараҹағам.+ Онда өлмәзсиниз, сағ галарсыныз. Һизгијјәјә гулаг асмајын. О, “Јеһова бизи хилас едәҹәк” дејиб сизи алдадыр. 33  Халгларын аллаһларындан һансы бири өз өлкәсини Ашшур падшаһынын әлиндән гуртара билиб? 34  Һаны Һәмәсин+, Арпадын аллаһлары? Һаны Сәфарваимин+, Һинанын, Ивваһын аллаһлары? Онлар Сәмәријјәни мәним әлимдән гуртара билдиләр?+ 35  Өлкәләрин аллаһларындан һансы бири өз өлкәсини мәним әлимдән гуртара билиб ки, Јеһова да Јерусәлими мәним әлимдән гуртарсын?”»+ 36  Халг динмәз-сөјләмәз дајаныб она бир кәлмә дә ҹаваб вермәди. Чүнки падшаһдан әмр ҝәлмишди ки, һеч ким она ҹаваб вермәсин.+ 37  Ешикағасы Хилгијјә оғлу Әлјаким, катиб Сәбна, салнамәчи Асәф оғлу Јуаһ јахаларыны ҹырыб Һизгијјәнин јанына ҝәлдиләр вә рәбсагын сөзләрини она чатдырдылар.

Һашијәләр

Әбијја адынын гыса формасы.
Јәни мис илан.
Јәни әһалинин сејрәк мәскунлашдығы јердән тутмуш сых мәскунлашдығы јерәдәк һәр јердә.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Сәркәрдә.
Сарајын баш мәмуру.
Баш саги.