Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Падшаһлар 15:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда падшаһы Әзрија (1—7)

  • Исраилин сонунҹу падшаһлары: Зәкәријјә (8—12), Сәллум (13—16), Мәнаһим (17—22), Фәгај (23—26), Фәга (27—31)

  • Јәһуда падшаһы Јутәм (32—38)

15  Исраил падшаһы Әрубамын* һакимијјәтинин ијирми једдинҹи илиндә Јәһуда падшаһы Амисајын+ оғлу Әзрија*+ падшаһ олду.+  О тахта чыханда он алты јашында иди вә әлли ики ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы јерусәлимли Јәһлијә иди.  О, атасы Амисај кими Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.+  Анҹаг сәҹдәҝаһлар јох едилмәмишди,+ халг һәлә дә сәҹдәҝаһларда гурбан ҝәтирир, гурбан түстүсү тәгдим едирди.+  Јеһова падшаһын ҹанына азар салды вә о, өмрүнүн ахырынадәк ҹүзамлы+ галды. О, ајры евдә јашајырды,+ оғлу Јутәм+ сарајы идарә едир, халга һакимлик едирди.+  Әзријанын+ галан ишләри, бүтүн етдикләри Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр.  Әзрија ата-бабаларына говушду.+ Ону Давуд шәһәриндә ата-бабаларынын јанында дәфн етдиләр. Оғлу Јутәм онун јеринә тахта чыхды.  Јәһуда падшаһы Әзријанын+ һакимијјәтинин отуз сәккизинҹи илиндә Әрубам оғлу Зәкәријјә+ Сәмәријјәдә Исраилин падшаһы олду вә алты ај һакимијјәт сүрдү.  О, ата-бабалары кими Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү, Нәбат оғлу Әрубамын Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлардан дөнмәди.+ 10  Јабеш оғлу Сәллум суи-гәсд гуруб ону Јивламда+ өлдүрдү+ вә онун јеринә тахта чыхды. 11  Зәкәријјәнин галан ишләри Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 12  Беләликлә, Јеһованын Јәһуја дедији «дөрд нәсил өвладларын+ Исраил тахтында отураҹаг»+ сөзү јеринә јетди. 13  Јабеш оғлу Сәллум Јәһуда падшаһы Үзијјәнин һакимијјәтинин отуз доггузунҹу илиндә+ падшаһ олду вә бир ај Сәмәријјәдә һакимијјәт сүрдү. 14  Сонра Ҹади оғлу Мәнаһим Тирзәдән+ ҝәлиб Сәмәријјәдә Јабеш оғлу Сәллуму өлдүрдү+ вә онун јеринә тахта чыхды. 15  Сәллумун галан ишләри, гурдуғу суи-гәсд Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 16  Һәмин вахт Мәнаһим Тирзәдән ҝәлиб Тифсаһы дағытды, шәһәр сакинләрини вә әтраф әһалини гырды. Чүнки онлар шәһәрин дарвазаларыны она ачмамышдылар. Мәнаһим шәһәри јерлә јексан етди, һамилә гадынларын гарныны јыртды. 17  Јәһуда падшаһы Әзријанын һакимијјәтинин отуз доггузунҹу илиндә Ҹади оғлу Мәнаһим Исраилин падшаһы олду вә он ил Сәмәријјәдә һакимијјәт сүрдү. 18  О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү, бүтүн өмрү боју Нәбат оғлу Әрубамын Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлардан дөнмәди.+ 19  Ашшур падшаһы Пүл+ Исраилә јүрүш етди. Мәнаһим Пүлүн көмәјилә һакимијјәтини ҝүҹләндирмәк үчүн она 1000 талант* ҝүмүш верди.+ 20  Мәнаһим Исраилин нүфузлу, варлы адамларындан ҝүмүш топлајыб+ Ашшур падшаһына һәр адам үчүн 50 шекел* ҝүмүш верди. Ашшур падшаһы өлкәдә галмады, чыхыб ҝетди. 21  Мәнаһимин+ галан ишләри, бүтүн етдикләри Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 22  Мәнаһим ата-бабаларына говушду. Оғлу Фәгај онун јеринә тахта чыхды. 23  Јәһуда падшаһы Әзријанын һакимијјәтинин әллинҹи илиндә Мәнаһим оғлу Фәгај Сәмәријјәдә Исраилин падшаһы олду вә ики ил һакимијјәт сүрдү. 24  О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү, Нәбат оғлу Әрубамын Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлардан дөнмәди.+ 25  Онун јавәри Рәмали оғлу Фәга+ она суи-гәсд гурду. Фәга өзү илә әлли ҝиладлы ҝөтүрүб Аргуб вә Арјәһлә бирликдә Сәмәријјәдә сарајын бүрҹүндә Фәгајы өлдүрдү вә онун јеринә тахта чыхды. 26  Фәгајын галан ишләри, бүтүн етдикләри Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 27  Јәһуда падшаһы Әзријанын һакимијјәтинин әлли икинҹи илиндә Рәмали оғлу Фәга+ Сәмәријјәдә Исраилин падшаһы олду вә ијирми ил һакимијјәт сүрдү. 28  О, Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү, Нәбат оғлу Әрубамын Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлардан дөнмәди.+ 29  Исраил падшаһы Фәганын дөврүндә Ашшур падшаһы Тиглатпаласар+ һүҹум едиб Ијуну, Абил-Бејт-Мәкаһы+, Јәнуһу, Гәдәси+, Һәзуру, Ҝилады+, Ҹәлиләни, бүтүн Нифталы дијарыны+ тутуб әһалисини Ашшура сүрҝүн етди.+ 30  Илаһ оғлу Һушә+ суи-гәсд гуруб Рәмали оғлу Фәганы өлдүрдү вә Үзијјә оғлу Јутәмин һакимијјәтинин ијирминҹи илиндә онун јеринә тахта чыхды.+ 31  Фәганын галан ишләри, бүтүн етдикләри Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 32  Исраил падшаһы Рәмали оғлу Фәганын һакимијјәтинин икинҹи илиндә Јәһуда падшаһы Үзијјә+ оғлу Јутәм+ падшаһ олду. 33  О тахта чыханда ијирми беш јашында иди вә он алты ил Јерусәлимдә һакимијјәт сүрдү. Онун анасы Садығын гызы Јәрусә иди.+ 34  О, атасы Үзијјә кими, Јеһованын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү.+ 35  Анҹаг сәҹдәҝаһлар јох едилмәмишди, халг һәлә дә сәҹдәҝаһларда гурбан ҝәтирир, гурбан түстүсү тәгдим едирди.+ О, Јеһованын мәбәдинин јухары дарвазасыны тикди.+ 36  Јутәмин галан ишләри, бүтүн етдикләри Јәһуда падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 37  О ҝүнләрдә Јеһова Арам падшаһы Рәсини вә Рәмали оғлу Фәганы+ Јәһуданын үстүнә ҝөндәрмәјә башлады.+ 38  Јутәм ата-бабаларына говушду. Ону әҹдады Давудун шәһәриндә ата-бабаларынын јанында дәфн етдиләр. Оғлу Әһәз онун јеринә тахта чыхды.

Һашијәләр

II Әрубам.
Әзрија адынын мәнасы: Јеһова көмәк етди. 2Пд 15:13; 2См 26:1—23; Әш 6:1; Зк 14:5 ајәләриндә Үзијјә.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.