Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 10:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһу Әһәбин ев әһлини гырыр (1—17)

    • Јәһунәдаб Јәһуја гошулур (15—17)

  • Јәһу Баала ибадәт едәнләри өлдүрүр (18—27)

  • Јәһунун һакимијјәти (28—36)

10  Әһәбин+ Сәмәријјәдә јетмиш оғлу вар иди. Јәһу Јизраилин әјанларына, ағсаггалларына, Әһәбин өвладларынын ләләләринә мәктуб јазыб Сәмәријјәјә ҝөндәрди.+ Мәктубда јазылмышды:  «Ағанызын оғуллары јаныныздадыр. Ҹәнҝ арабаларыныз, атларыныз, гала-шәһәриниз, јараг-јасағыныз да вар. Бу мәктуб сизә чатанда  ағанызын ән јахшы, ән лајигли оғлуну сечиб атасынын тахтында отурдун вә ағанызын еви уғрунда дөјүшүн».  Онлар горхуја дүшүб дедиләр: «Ики падшаһ онун гаршысында дуруш ҝәтирә билмәдисә,+ биз неҹә дурарыг?»  Сарајын ешикағасы, шәһәр дарғасы, ағсаггаллар вә ләләләр Јәһуја хәбәр ҝөндәриб дедиләр: «Биз сәнин гулларыныг. Әмринә мүнтәзирик. Биз һеч кими падшаһ гојмајаҹағыг. Неҹә лазым билирсән, елә дә ет».  Јәһу икинҹи дәфә мәктуб јазды: «Әҝәр сиз мәним тәрәфимдәсинизсә, мәнә табе олмаға һазырсынызса, сабаһ бу вахт шаһзадәләрин башыны Јизраилә, мәнә ҝәтирин». Падшаһын јетмиш оғлу ләләләринин, шәһәрин нүфузлу адамларынын јанында иди.  Мәктуб ҝәлиб чатан кими онлар јетмиш шаһзадәнин һамысыны өлдүрдүләр,+ башларыны сәбәтә гојуб Јизраилә, Јәһуја ҝөндәрдиләр.  Гасид ичәри ҝириб деди: «Шаһзадәләрин башларыны ҝәтирибләр». Јәһу деди: «Онлардан шәһәр дарвазасынын ҝиришиндә ики галаг дүзәлдиб, сәһәр ачылана гәдәр сахлајын».  Сәһәр Јәһу чыхыб халгын гаршысында дурду вә деди: «Сизин һеч бир ҝүнаһыныз јохдур. Мән суи-гәсд гуруб ағамы өлдүрмүшәм.+ Бәс бунлары ким өлдүрүб? 10  Инди билин вә аҝаһ олун. Јеһованын Әһәб еви әлејһинә дедикләри иҹрасыз галмајаҹаг.+ Јеһованын бир кәлмәси дә боша чыхмајаҹаг. Јеһова гулу Илјас васитәсилә дедији сөзү јеринә јетирди».+ 11  Јәһу Јизраилдә Әһәб евиндән галанлары, онун бүтүн нүфузлу адамларыны, достларыны, каһинләрини өлдүрдү,+ бир нәфәри дә сағ гојмады.+ 12  Јәһу галхыб Сәмәријјәјә јолланды. Јолун үстүндә чобанларын гојун гырхдыглары ев вар иди. 13  Орада Јәһу Јәһуда падшаһы Әһәзјанын+ гардашлары илә растлашды. «Сиз кимсиниз?» — дејә онлардан сорушду. Онлар ҹаваб вердиләр: «Биз Әһәзјанын гардашларыјыг. Падшаһла мәликә ананын оғулларынын әһвалыны сорушмаға ҝедирик». 14  Јәһу деди: «Онлары дири-дири тутун!» Онлары тутуб гојун гырхылан евдәки һовузун јанында өлдүрдүләр. Онлар гырх ики нәфәр идиләр. Бири дә сағ галмады.+ 15  Јәһу орадан ҝедәндә ону гаршыламаға ҝәлән Рәһаб+ оғлу Јәһунәдабла+ растлашды. Ону саламлајыб деди: «Мәним үрәјим сәнинлә олдуғу кими сәнин дә үрәјин мәнимләдир?» Јәһунәдаб: «Бәли», — деди. «Онда әлини мәнә вер». Јәһунәдаб әлини она узатды. Јәһу ону дартыб арабаја миндирди. 16  О деди: «Мәнимлә ҝедәк, ҝөр Јеһованын гејрәтини неҹә чәкирәм».+ Беләҹә, Јәһунәдабы Јәһунун арабасына миндириб апардылар. 17  Јәһу Сәмәријјәјә ҝәлди вә орада Әһәб евиндән галанларын һамысыны гырды. Јеһованын Илјас васитәсилә дедији кими, бир нәфәри дә сағ гојмады.+ 18  Јәһу халгы бир јерә јығыб деди: «Әһәб Баала аз ибадәт едирди.+ Јәһу ондан да чох гуллуг едәҹәк. 19  Буна ҝөрә дә Баалын бүтүн пејғәмбәрләрини,+ каһинләрини,+ она ибадәт едән һәр кәси чағырын. Һамы бир нәфәр кими јаныма ҝәлсин, чүнки Баала бөјүк гурбаным вар. Ким ҝәлмәсә, өләҹәк». Јәһу Баала ибадәт едәнләри өлдүрмәк үчүн белә фәнд гурмушду. 20  Јәһу деди: «Баалын шәрәфинә топланты чағырын». Топланты елан едилди. 21  Јәһу Исраилин һәр тәрәфинә хәбәр ҝөндәрди. Баала ибадәт едәнләрин һамысы бир нәфәр кими ҝәлди. Онлар Баалын бүтханасына+ ҝирдиләр. Бүтхана ағзынаҹан долду. 22  Јәһу палтарлара бахан адама деди: «Баала ибадәт едәнләрин һамысы үчүн палтар ҝәтир». О, онлар үчүн палтар ҝәтирди. 23  Јәһу Рәһаб оғлу Јәһунәдабла+ Баалын бүтханасына ҝирди. О, Баала ибадәт едәнләрә деди: «Бахын ки, бурада Јеһоваја ибадәт едәнләрдән бир кимсә олмасын, јалныз Баал ибадәтчиләри олсун». 24  Ахырда онлар јандырма гурбаны вә башга гурбанлар ҝәтирмәк үчүн ичәри ҝирдиләр. Јәһу адамларындан сәксән нәфәри бајырда гојуб демишди: «Ким сизә тәслим етдијим бу адамлардан бирини әлдән бурахса, әвәзиндә өз ҹаныны верәҹәк». 25  Јәһу јандырма гурбаныны тәгдим едиб гуртаран кими кешикчиләрә вә јавәрләринә деди: «Ҝәлин, онлары гырын! Бир нәфәри дә бурахмајын!»+ Кешикчиләрлә јавәрләр онлары гылынҹдан кечириб мејитләрини бајыра тулладылар. Онлар Баал бүтханасынын ичәри отағына гәдәр ҝедиб чыхдылар. 26  Сонра Баал бүтханасындакы дик дашлары*+ чыхарыб јандырдылар.+ 27  Баал дик дашыны+ вә Баалын бүтханасыны+ дармадағын етдиләр. Ораны ајагјолуна чевирдиләр вә бу, индијәдәк беләдир. 28  Беләликлә, Јәһу Баалы Исраилдән јох етди. 29  Анҹаг о, Нәбат оғлу Әрубамын Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлардан дөнмәди. Онун Бејтелдә вә Данда гојдуғу гызыл даналары+ сахлады. 30  Јеһова Јәһуја деди: «Дүзҝүн һәрәкәт едиб бәјәндијим ишләр ҝөрдүјүн үчүн, Әһәб евинә гаршы нијјәтими јеринә јетирдијин үчүн+ дөрд нәсил өвладларын Исраил тахтында отураҹаг».+ 31  Јәһу Исраилин Аллаһы Јеһованын Ганунуна үрәкдән табе олмаға чалышмады.+ О, Әрубамын Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлардан дөнмәди.+ 32  Һәмин вахт Јеһова Исраил торпағындан парча-парча кәсиб мәмләкәти кичилтмәјә башлады. Һәзаил бүтүн Исраил торпагларына, 33  Иордандан шәргә доғру Ҹад, Рубән, Мәнәссә гәбиләсинин јашадығы+ бүтүн Ҝилада, Әрнун вадиси јахынлығында јерләшән Аруирдән Ҝилада вә Башана гәдәр+ һәр јана һүҹумлар едирди.+ 34  Јәһунун галан ишләри, бүтүн етдикләри вә гүдрәти Исраил падшаһларынын тарихи китабында јазылмышдыр. 35  Јәһу ата-бабаларына говушду. Ону Сәмәријјәдә дәфн етдиләр. Оғлу Јәһәз+ онун јеринә тахта чыхды. 36  Јәһу ијирми сәккиз ил Сәмәријјәдә һакимијјәт сүрүб Исраилин һөкмдары олду.

Һашијәләр

Бу дашлар бүтпәрәстликдә ситајиш мәгсәдилә истифадә олунурду.