Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Коринфлиләрә 8:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуди мәсиһиләри үчүн мадди јардым (1—15)

  • Титус Коринфә ҝедир (16—24)

8  Гардашлар, истәјирик ки, Аллаһын Македонијадакы+ јығынҹаглара ҝөстәрдији лүтф һаггында хәбәриниз олсун.  Онлар әзијјәтләрлә долу ағыр сынагла үзләшәркән, јохсул олмаларына бахмајараг, һәдсиз севинҹ вә бөјүк сәхавәт нүмајиш етдирдиләр.  Мән шаһидәм ки, онлар ҝүҹләри чатаны+ етдиләр, һәтта артыгламасы илә+ сәхавәт ҝөстәрдиләр.  Биздән дөнә-дөнә хаһиш етдиләр ки, онлар да бәхшишләр вериб мүгәддәсләрә јардым ишиндә иштирак етсинләр.+  Онлар бизим ҝөзләдијимиздән дә артығыны етдиләр — илк нөвбәдә өзләрини Ағаја вә Аллаһын ирадәсилә бизә һәср етдиләр.  Онда биз сизин аранызда бәхшиш топламаг ишинин тәмәлини гојмуш Титусу тәшвиг етдик+ ки, сизин бәхшишләринизи јығыб гуртарсын.  Сиз исә һәр шејдә: иманда, сөздә, биликдә, шөвгдә вә сизә гаршы олан мәһәббәтимиздә зәнҝин олдуғунуз кими, бу бәхшиш ишиндә дә сәхавәтли олун.+  Буну сизә әмр кими демирәм. Сизи башгаларынын шөвгүндән аҝаһ едиб мәһәббәтинизин сәмимилијини сынамаг истәјирәм.  Ағамыз Иса Мәсиһин ҝөстәрдији лүтфү билирсиниз. О, варлы олдуғу һалда, сизин уғрунузда јохсул олду+ ки, сиз онун јохсуллуғу сајәсиндә варланасыныз. 10  Бу барәдә өз фикрими сөјләмәк истәрдим:+ бу иш сизин хејринизәдир, хүсусән дә она ҝөрә ки, сиз бир ил әввәл бу ишә башламышдыныз, өзү дә бөјүк һәвәслә башламышдыныз. 11  Инди исә башладығыныз иши тамамлајын. Бу иши неҹә һәвәслә башламышдынызса, еләҹә дә имканыныза ҝөрә һәвәслә тамамлајын. 12  Үрәкдән верилән бәхшиш Аллаһа хүсусилә хошдур, чүнки О, инсандан ҝүҹү чатаны ҝөзләјир,+ ҝүҹү чатмајаны јох. 13  Мән башгаларынын јүкүнү јүнҝүлләшдириб, сизинкини ағырлашдырмаг истәмирәм. 14  Гој инди сиздәки боллуг онлардакы әскиклији, онлардакы боллуг да сиздәки әскиклији долдурсун вә беләҹә, бәрабәрлик олсун. 15  Неҹә ки јазылыб: «Чох јығанын артығы, аз јығанын әскији јох иди».+ 16  Аллаһа шүкүр олсун ки, О, сиздән өтрү Титусун үрәјинә ејни истәји гојуб.+ 17  О, доғрудан да, чағырышымыза һај верди. Ишә ҹан јандыран адам олдуғу үчүн өз истәји илә јаныныза ҝәлир. 18  Мүждә илә бағлы ҝөрдүјү ишләринә ҝөрә бүтүн јығынҹагларда јахшы ад газанмыш бир гардашы да онунла бирликдә ҝөндәририк. 19  Һәмчинин о, јығынҹаглар тәрәфиндән сечилиб ки, бизимлә бирҝә бу бәхшишләри апарсын. Пајлајаҹағымыз бу бәхшишләрлә Ағаны* шәрәфләндирәҹәк вә көмәјә һазыр олдуғумузу ҝөстәрәҹәјик. 20  Буна ҝөрә дә әлиачыглыгла верилмиш вә пајладығымыз бу бәхшишләрлә бағлы мәсәләдә елә һәрәкәт едирик ки, һеч ким биздә нөгсан тапмасын.+ 21  Чүнки биз «тәкҹә Јеһованын ҝөзүндә јох, инсанларын ҝөзүндә дә һәр ҹәһәтдән дүрүст олмаға чалышырыг».+ 22  Онларла бир јердә јаныныза даһа бир гардашымызы да ҝөндәририк. Биз ону дәфәләрлә сынамышыг, чох шејдә чалышган олдуғунун шаһиди олмушуг. О, сиздән чох архајын олдуғу үчүн инди даһа чох ҹан јандырыр. 23  О ки галды Титуса, о, мәним јолдашым вә сизин хејриниз үчүн зәһмәт чәкән әмәкдашымдыр, о бири гардашлар исә јығынҹагларын елчиләри вә Мәсиһин ифтихарыдырлар. 24  Белә исә, мәһәббәтинизи онлара сүбут един+ вә сизинлә наһагдан фәхр етмәдијимизи јығынҹаглара ҝөстәрин.

Һашијәләр

Јахуд Рәбби.