Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Коринфлиләрә 6:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын хејирхаһлығындан суи-истифадә етмәјин (1, 2)

  • Булус хидмәтдәки чәтинликләрини тәсвир едир (3—13)

  • Имансызларла ејни бојундуруға ҝирмәјин (14—18)

6  Биз Онунла бирликдә чалышараг+ һәм дә сизә јалварырыг: Аллаһын лүтфүнү аландан сонра елә јашајын ки, бу лүтф һәдәр ҝетмәсин.+  Чүнки О, белә дејир: «Илтифат вахты сәни ешитдим вә хилас ҝүнү сәнә көмәк етдим».+ Мәһз инди илтифат вахтыдыр! Инди хилас ҝүнүдүр!  Хидмәтимиздә гүсур тапылмасын дејә, биз иман јолунда кимисә бүдрәдән бир иш ҝөрмүрүк,+  өзүмүзү һәр ҹәһәтдән Аллаһын хидмәтчиләри кими ҝөстәририк:+ чохлу сынаглара дөзмәкдә, әзаб-әзијјәтдә, еһтијаҹ ичиндә оланда, чәтинликләрлә үзләшәндә,+  дөјүләндә, дустагханаларда+, иғтишашларда, зәһмәтә гатлашанда, јухусуз ҝеҹәләрдә, аҹ галанда+,  паклыгла, биликлә, сәбирлә+, хејирхаһлыгла+, мүгәддәс руһла, ријасыз мәһәббәтлә+,  доғру сөзләрлә, Аллаһын ҝүҹү илә+, сағ вә сол әлдә тутдуғумуз салеһлик јараглары+ илә*,  шәрәфдә вә һөрмәтсизликдә, тәнгиддә вә тәрифдә. Бизи фырылдагчы сајырлар, амма биз дүрүст адамларыг;  санки, намәлумуг, амма танынырыг; санки, өлүрүк, амма бахын, сағ-саламатыг+; санки, ҹәза чәкирик, амма өлүмә мәһкум едилмәмишик;+ 10  санки, кәдәрлијик, амма һәмишә севинирик; санки, јохсулуг, амма чохларыны варландырырыг; санки, һеч нәјимиз јохдур, амма һәр шејә саһибик.+ 11  Еј коринфлиләр! Биз сизинлә ачыг данышырыг, үрәјимизи сизин үчүн ҝениш ачмышыг. 12  Бизим гәлбимиздә сизин јериниз вар.+ Бәс һаны сизин гәлбиниздә бизим јеримиз? 13  Бунун мүгабилиндә (сизә бир өвладым кими мүраҹиәт едирәм) сиз дә үрәјинизи ҝениш ачын.+ 14  Имансызларла ејни бојундуруға ҝирмәјин.+ Ахы салеһликлә ганунсузлуг арасында нә әлагә ола биләр?+ Јахуд нурла зүлмәт арасында нә ортаглыг ола биләр?+ 15  Мәсиһлә Белиал*+ арасында нә ујғунлуг ола биләр? Јахуд иманлы илә имансызын шәрикли нәји ола биләр?+ 16  Бүтләрин Аллаһын мәбәдиндә нә иши ола биләр?+ Биз вар олан Аллаһын мәбәдијик.+ Аллаһ Өзү белә дејиб: «Мән онларын арасында јашајаҹағам+ вә онларла олаҹағам. Мән онларын Аллаһы олаҹағам, онлар да Мәним халгым олаҹаглар».+ 17  «Јеһова белә дејир: “Буна ҝөрә дә онларын арасындан чыхын, ајрылын вә бир дә мурдар шејләрә тохунмајын”»,+ «вә Мән сизи гәбул едәҹәјәм».+ 18  «Гадир Аллаһ Јеһова белә дејир: “Мән сизә Ата олаҹағам,+ сиз исә Мәним оғулларым вә гызларым олаҹагсыныз”».+

Һашијәләр

Еһтимал ки, сағ әлдәки һүҹум үчүн, сол әлдәки мүдафиә үчүн ишләнирди.
Ибрани дилиндә јарамаз мәнасыны верән сөздән јараныб. Шејтана аид ишләнир.