Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Коринфлиләрә 5:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҝөјдә һазырланмыш ев (1—10)

  • Барышыг хидмәти (11—21)

    • Јени мәхлуг (17)

    • Мәсиһин сәфирләри (20)

5  Биз буну билирик ки, јердәки евимиз*, бу чадыр дағылаҹаг+ вә Аллаһ бизә ҝөјләрдә бир бина, әллә тикилмәмиш+ әбәди бир ев верәҹәк.  Чүнки биз бу евдә инилдәјирик вә ҝөјдә бизим үчүн һазырланмыш евә бүрүнмәји һәсрәтлә ҝөзләјирик+ ки,  она бүрүнүб чылпаг галмајаг.  Бу чадырда олан бизләр ағыр јүк алтында инилдәјирик. Биз ону әјнимиздән чыхармаг јох, башгасына бүрүнмәк истәјирик+ ки, һәјат фанилији јох етсин.+  Бизи буна һазырлајан вә гаршыдакы мүкафатын зәманәти кими бизә Өз руһуну верән исә Аллаһдыр.+  Буна ҝөрә дә биз һәмишә ҹәсарәтлијик вә бир шеји јахшы билирик: нә гәдәр ки мәскәнимиз бу бәдәндәдир, биз Ағадан ајры галаҹағыг.+  Чүнки биз ҝөрүнән шејләрә јох, имана әсасән јашајырыг.  Бәли, биз ҹәсарәтлијик вә ҹисмани бәдәндә јох, Ағанын јанында јашамағы арзулајырыг.+  Буна ҝөрә дә истәр Ағанын јанында јашајаг, истәр ондан ајры, әсас мәгсәдимиз одур ки, Ағаја мәгбул һәјат сүрәк. 10  Чүнки биз һамымыз Мәсиһин һөкм күрсүсү өнүндә дураҹағыг. Онда һәр кәс бәдәндә јашајаркән ҝөрдүјү пис, јахуд јахшы әмәлләринин һаггыны алаҹаг.+ 11  Ағадан горхмалы олдуғумузу биләрәк инсанлары сөзләримизә инандырмаға чалышырыг. Аллаһ бизи чох ҝөзәл таныјыр. Үмидварам, сиз дә бизим неҹә инсан олдуғумузу јахшы билирсиниз*. 12  Биз сизин гаршынызда јенә өзүмүзү тәрифләмирик, амма сизә бизимлә фәхр етмәк имканы веририк ки, үрәкдәки шејләрлә јох, заһири ҝөрүнүшлә+ өјүнәнләрә ҹаваб верә биләсиниз. 13  Әҝәр ағлымызы итирмишдиксә,+ бу, Аллаһ үчүн иди. Јох әҝәр ағлымыз башымыздадырса, бу, сиздән өтрүдүр. 14  Бизә тәкан верән гүввә Мәсиһин мәһәббәтидир. Биз белә бир гәнаәтә ҝәлдик: һамы өлү вәзијјәтдә олдуғу үчүн бир нәфәр һамы үчүн өлдү.+ 15  О, һамыдан өтрү өлдү ки, јашајанлар артыг өзләри үчүн дејил,+ онларын уғрунда өлүб дирилмиш кәс үчүн јашасынлар. 16  Индән белә биз һеч кәси инсани нөгтеји-нәзәрдән танымајаҹағыг.+ Һәтта әввәлләр Мәсиһи инсани нөгтеји-нәзәрдән танымышыгса, инди бу ҹүр танымырыг.+ 17  Беләликлә, әҝәр кимсә Мәсиһлә вәһдәтдәдирсә, о, јени мәхлугдур.+ Көһнә шејләр кечиб ҝетди, јени шејләр пејда олду. 18  Анҹаг һәр шеј Аллаһдандыр. Аллаһ Мәсиһ васитәсилә бизи Өзү илә барышдырды+ вә бизә барышыг хидмәтини һәвалә етди,+ 19  јәни Аллаһ бәшәријјәтин ҝүнаһларынын һесабыны тутмадан+ Мәсиһ васитәсилә дүнјаны Өзү илә барышдырды.+ Бу барышыг хәбәрини дә бизә һәвалә етди.+ 20  Беләликлә, биз Мәсиһин адындан* хидмәт едән сәфирләрик.+ Санки, Аллаһ бизим васитәмизлә инсанлардан риҹа едир. Биз Мәсиһин адындан јалварырыг: «Аллаһла барышын». 21  О, ҝүнаһсызы+ биздән өтрү ҝүнаһ гурбаны етди ки, биз онун сајәсиндә Аллаһын ҝөзүндә салеһ олаг.+

Һашијәләр

Бу ајәләрдә ев дедикдә ҹисмани вә руһани бәдән нәзәрдә тутулур.
Јахуд виҹданыныз бизим неҹә инсан олдуғумузу анламаға сизә көмәк едиб.
Јахуд Мәсиһин әвәзинә.