2 Коринфлиләрә 3:1—18

  • Зәманәт мәктублары (1—3)

  • Јени әһдин хидмәтчиләри (4—6)

  • Јени әһдин үстүн ҹалалы (7—18)

3  Өзүмүзү јенидән сизә танытмаға лүзум вармы? Јохса бәзиләри кими, сизә зәманәт мәктублары јазмаға, јахуд сиздән зәманәт мәктублары алмаға еһтијаҹымыз вар?  Сиз өзүнүз үрәјимиздә һәкк едилмиш, һамынын таныдығы вә охудуғу мәктубумузсунуз.+  Сиз хидмәтимиз васитәсилә+ јаздығымыз Мәсиһин мәктубусунуз вә бу, ҝөз габағындадыр. Сиз мүрәккәблә дејил, вар олан Аллаһын руһу илә, даш китабәләрә+ јох, әтдән олан китабәләрә, үрәкләрә јазылмыш+ мәктубсунуз.  Бәли, биз Мәсиһ васитәсилә Аллаһын гаршысында буну гәтијјәтлә дејә биләрик.  Биз демирик ки, бу ишә өз-өзүмүздән јарарлыјыг, хејр, бизи јарарлы едән Аллаһдыр.+  О, бизи јени әһдин хидмәтчиләри олмаға јарарлы етди.+ Биз јазылы ганунун+ јох, руһун хидмәтиндәјик. Чүнки јазылы ганунлар топлусу өлүмә мәһкум едир,+ руһ исә һәјат верир.+  Өлүм һөкмү ҝәтирән, даш үзәриндә һәрфләрлә һәкк едилмиш+ ганунлар топлусу ҹалалла ҝәлди, елә бир ҹалалла ки, Исраил оғуллары Мусанын чөһрәсиндән јаған нура ҝөрә онун үзүнә баха билмирдиләр.+ Арадан галдырылаҹаг бу ҹалал белә мөһтәшәм идисә,  мәҝәр руһун+ фәалијјәтиндәки ҹалал даһа мөһтәшәм олмамалыдыр?+  Әҝәр мәһкумијјәтә гуллуг едән ганунлар топлусу+ шанлы идисә,+ ҝөрүн салеһлијә апаран хидмәтдә нә гәдәр шан-шәрафәт вар!+ 10  Вахтилә ҹалал саһиби олан ганунлар топлусу ондан гат-гат үстүн ҹалала ҝөрә өз ҹалалыны итириб.+ 11  Чүнки кечиб-ҝедән ганунлар топлусу ҹалалла ҝәлдисә,+ ҝөрүн даим галан әһддә нә гәдәр ҹалал вар!+ 12  Инди ки белә бир үмидимиз вар,+ биз бөјүк ҹәсарәтлә данышырыг. 13  Биз Муса кими етмирик. Исраил оғуллары арадан галдырылаҹаг ганунлар топлусунун сонуна* бахмасынлар дејә, о, үзүнү өртүрдү.+ 14  Лакин онларын зеһни күтләшмишди.+ Чүнки көһнә әһд охунанда о өртүк бу ҝүнә кими онларын зеһнини өртүр,+ чүнки ону анҹаг Мәсиһ васитәсилә галдырмаг мүмкүндүр.+ 15  Бәли, бу ҝүн дә Мусанын јазылары охунанда+ онларын үрәји өртүлүдүр.+ 16  Анҹаг үрәк Јеһоваја сары дөнәндә өртүк галдырылыр.+ 17  Јеһова руһдур*.+ Јеһованын руһу һарададырса, орада азадлыг вар.+ 18  Биз һамымыз ачыг үзлә Јеһованын ҹалалыны ҝүзҝү кими әкс етдиририк вә ҝет-ҝедә бу ҹалалы даһа чох әкс етдирәрәк дәјишиб Онун сурәтини алырыг. Беләҹә, руһани варлыг олан Јеһованын* дүзәлтдији шәклә дүшүрүк.+

Һашијәләр

Јахуд нәтиҹәсинә; мәгсәдинә.
Јәни руһани варлыгдыр.
Диҝәр вариант: Јеһованын руһу васитәсилә.