Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

2 Ишмуил 7:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәбәди Давуд тикмәјәҹәк (1—7)

  • Јеһова Давудла әһд бағлајыр (8—17)

  • Давудун шүкран дуасы (18—29)

7  Падшаһ артыг өз евиндә мәскунлашды+ вә Јеһова она әтрафындакы бүтүн дүшмәнләрин әлиндән раһатлыг верди.  Онда о, Натан+ пејғәмбәрә деди: «Мән бурада сидр ағаҹындан олан+ евдә јашајырам, Аллаһын сандығы исә чадырда галыр».+  Натан падшаһа деди: «Үрәјиндә нә нијјәт тутмусан, ону да ет. Јеһова сәнинләдир».+  Һәмин ҝеҹә Јеһованын сөзү Натана назил олду:  «Ҝет гулум Давуда сөјлә ки, Јеһова белә дејир: “Сән Мәнә ев тикәҹәксән ки, орада јашајым?+  Исраили Мисирдән чыхартдығым ҝүндән бәри Мән һеч бир евдә галмамышам.+ Анҹаг чадырда+, алачыгда ораја-бураја көчмүшәм.  Исраиллә ҝетдијим бүтүн бу вахт әрзиндә халгымын үзәриндә чобанлыг етмәјә гојдуғум гәбилә башчыларындан һансы биринә бир дәфә дә олсун “нијә Мәнә сидр ағаҹындан ев тикмәмисиниз?” демишәм?”  Гулум Давуда сөјлә ки, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сәни сүрүләри отардығын отлаглардан+ ҝөтүрүб халгым Исраилин башчысы гојмушам.+  Һара ҝетсән, сәнинлә олаҹағам,+ дүшмәнләрини өнүндән јох едәҹәјәм,+ сәнин адыны дүнјадакы бөјүк адамларын ады кими бөјүк едәҹәјәм.+ 10  Халгым Исраил үчүн бир јер тәјин едиб ону орада мәскунлашдыраҹағам. Онлар орада јашајаҹаг вә даһа һеч вахт онлары нараһат едән олмајаҹаг, кечмишдә олдуғу кими залымлар даһа онлары сыхышдырмајаҹаг.+ 11  Халгым Исраил үзәриндә һакимләр гојдуғум+ ҝүнләрдән бәри олдуғу кими, бәдхаһлар даһа онлара зүлм етмәјәҹәк. Сәни бүтүн дүшмәнләрин әлиндән гуртараҹағам.+ Јеһова һәмчинин сәнә демишди ки, Јеһова сәнин сүлаләни давамлы едәҹәк.+ 12  Өмрүн тамам олуб+ әҹдадларына говушмаг вахтын чатанда сәндән сонра сәнин өвладыны*, оғлуну ортаја чыхараҹағам, онун тахт-таҹыны бәргәрар едәҹәјәм.+ 13  Мәним адыма о, ев тикәҹәк.+ Мән дә онун падшаһ тахтыны әбәди бәргәрар едәҹәјәм.+ 14  Мән она ата олаҹағам, о да Мәнә оғул олаҹаг.+ Сәһв едәндә ону инсан дәјәнәји илә, бәшәр* өвладынын көтәји илә тәрбијә едәҹәјәм.+ 15  Сәнин гаршындан ҝөтүрдүјүм Талутдан лүтфүмү кәсдијим кими,+ ондан кәсмәјәҹәјәм. 16  Евин вә сәлтәнәтин әбәдијјән асајишдә олаҹаг. Тахтын әбәди дураҹаг”».+ 17  Натан бүтүн бу сөзләри вә вәһји Давуда нәгл етди.+ 18  Онда падшаһ Давуд ичәри ҝириб Јеһованын өнүндә отурду. О деди: «Еј Күлли-Ихтијар Јеһова! Мән кимәм, әсил-нәҹабәтим кимдир ки, мәни бу јерә ҝәтириб чыхартмысан?+ 19  Еј Күлли-Ихтијар Јеһова, һәлә үстәлик, гулуна онун евинин узаг ҝәләҹәји барәдә данышырсан. Ја Күлли-Ихтијар Јеһова, бу ҝөстәришин бүтүн бәшәријјәт үчүндүр. 20  Бу гулун Давуд Сәнә нә дејә биләр, Сән ки мәни јахшы таныјырсан,+ ја Күлли-Ихтијар Јеһова! 21  Сән бүтүн бу мөһтәшәм ишләри сөзүн хатиринә вә үрәјинин нијјәтинә ҝөрә етмисән, сонра онлары гулуна ачмысан.+ 22  Доғрудан, Сән әзәмәтлисән,+ еј Күлли-Ихтијар Јеһова! Сәнин мислин јохдур,+ Сәндән башга Аллаһ јохдур.+ Бүтүн ешитдикләримиз буна сүбутдур. 23  Дүнјада халгын Исраилә бәнзәр башга халг вармы?+ Еј Аллаһ, онлары Өз халгын билиб азад етдин,+ онлардан өтрү әзәмәтли, мөһтәшәм ишләр ҝөрдүн,+ адыны уҹалтдын.+ Мисирдән азад етдијин үммәтин уғрунда халглары, онларын аллаһларыны говдун. 24  Исраили һәмишәлик Өзүнә халг етдин.+ Еј Јеһова, Өзүн дә онларын Аллаһы олдун.+ 25  Еј Јеһова Аллаһ! Вәд етдијин кими ет, гој бу гулун вә онун еви барәдә вердијин вәд һәмишә ҝерчәк олсун.+ 26  Гој адын әбәдилик уҹалсын!+ Гој һамы: “Ордулар Аллаһы Јеһова Исраилин Аллаһыдыр!” — десин. Гој гулун Давудун еви Сәнин өнүндә мөһкәм дурсун.+ 27  Чүнки Сән, еј Исраилин Аллаһы, еј ордулар Аллаһы Јеһова, гулуна әјан еләдин: “Сәнин сүлаләни бәргәрар едәҹәјәм”.+ Она ҝөрә гулун Сәнә бу дуаны етмәјә ҹәсарәт тапды. 28  Еј Күлли-Ихтијар Јеһова, Сән һагг Аллаһсан, сөзләрин һагдыр.+ Сән бу ҝөзәл шејләри гулуна вәд етдин. 29  Гулунун евини мүбарәк гыл! Гој о, әбәдијјән Сәнин өнүндә дурсун.+ Күлли-Ихтијар Јеһова, буну Сән вәд етдин вә гој бу гулунун еви Сәнин бәхшишләринлә әбәди мүбарәк олсун!»+

Һашијәләр

Һәрфән: тохумуну.
Диҝәр вариант: Адәм.