Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 3:1—39

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд еви ҝүҹләнир (1)

  • Давудун оғуллары (2—5)

  • Абнур Давудун тәрәфинә кечир (6—21)

  • Јуаб Абнуру өлдүрүр (22—30)

  • Давуд Абнур үчүн мәрсијә дејир (31—39)

3  Талут еви илә Давуд еви арасында мүһарибә узанды. Давуд ҝетдикҹә ҝүҹләнир,+ Талут еви исә зәифләјирди.+  Бу араларда, Давудун Һәбрунда оғуллары доғулду.+ Илкини јизраилли Аһнаамдан+ доғулан Әмнун+ иди.  Икинҹиси кармелли Набалын дул галмыш арвады Абигајилдән+ доғулан Килаб*, үчүнҹүсү Гәшур падшаһы Талмајын+ гызы Мәкаһдан доғулан Абсалам+,  дөрдүнҹүсү Һаггитдән доғулан Әдунијјә+, бешинҹиси Абиталдан доғулан Шәфәтај,  алтынҹысы Давудун арвады Игләдән доғулан Исрам. Бунлар Давудун Һәбрунда доғулан оғуллары иди.  Талут еви илә Давуд еви арасында чәкишмә давам едирди. Бу арада Абнур+ Талут евиндә өз мөвгејини мөһкәмләндирирди.  Талутун Риспа+ адында ҹаријәси вар иди, о, Ајаһын гызы иди. Бир дәфә Ишбошет+ Абнура деди: «Нијә атамын ҹаријәси илә јахынлыг етмисән?»+  Абнур Ишбошетин бу сөзүндән бәрк гәзәбләнди. О деди: «Мәҝәр мән Јәһуда көпәјијәм? Бу ҝүнә кими атан Талутун евинә, онун гардашларына вә достларына садиг олмушам, сәни Давуда сатмамышам. Сән исә бу ҝүн мәнимлә бир гадынын сөһбәтини едирсән.  Әҝәр Јеһованын Давуда анд ичдији кими+ етмәсәм, 10  падшаһлығы Талут евиндән алыб Давудун тахтыны Дандан тутмуш Биир-Сәбаја гәдәр Исраил вә Јәһуда үзәриндә бәргәрар етмәсәм, гој онда Аллаһ мәни ҹәзаландырсын».+ 11  Ишбошет горхусундан Абнура ҹаваб вермәди.+ 12  Абнур дәрһал Давудун јанына гасидләр ҝөндәриб деди: «Бу мәмләкәт киминдир? Ҝәл мәнимлә әһд бағла, онда мән әлимдән ҝәләни едиб Исраили сәнин тәрәфинә дөндәрәҹәјәм».+ 13  Давуд ҹаваб верди: «Лап јахшы. Сәнинлә әһд бағлајарам. Амма бир шәртим вар: мәнимлә ҝөрүшә ҝәләндә Талутун гызы Мәкјалы+ ҝәтирмәлисән, јохса мәним үзүмү ҝөрмәјәҹәксән». 14  Давуд Талутун оғлу Ишбошетин+ јанына гасидләр ҝөндәриб деди: «Јүз филиштлинин* сүннәт әти баһасына нишанландығым арвадым Мәкјалы мәнә вер».+ 15  Ишбошет адам ҝөндәриб Мәкјалы әри Лајиш оғлу Фәлтаилдән*+ алды. 16  Әри ағлаја-ағлаја Баһуримә+ гәдәр онун далынҹа ҝетди. Сонра Абнур она деди: «Гајыт дала!» О гајытды. 17  Бу арада, Абнур Исраил ағсаггалларына хәбәр ҝөндәриб мүраҹиәт етди: «Хејли вахтдыр сиз истәјирдиниз ки, Давуд үзәриниздә падшаһ олсун. 18  Инди дурун, чүнки Јеһова Давуда демишди: “Мән гулум Давудун+ әли илә халгым Исраили филиштлиләрин вә бүтүн дүшмәнләринин әлиндән гуртараҹағам”». 19  Сонра Абнур бинјаминлиләрә+ мүраҹиәт етди. Һәмчинин Давудла ҝизлиндә сөһбәт етмәк, Исраилин вә бүтүн Бинјамин әһлинин разылашдығыны она данышмаг үчүн Һәбруна ҝәлди. 20  Абнур ијирми нәфәрлә Һәбруна Давудун јанына ҝәләндә Давуд онлар үчүн зијафәт гурду. 21  Абнур Давуда деди: «Иҹазә вер ҝедим, бүтүн Исраили һөкмдарым үчүн топлајым, онлар сәнинлә әһд бағласынлар, сән дә бүтүн Исраил үзәриндә падшаһ оларсан». Давуд Абнуру бурахды, о да чыхыб сағ-саламат јола дүшдү. 22  Бу вахт Давудун адамлары илә Јуаб јүрүшдән гајытдылар. Онлар өзләрилә чохлу мигдарда гәнимәт ҝәтирмишдиләр. Абнур исә Һәбрунда Давудун јанында дејилди, чүнки Давуд ону сағ-саламат јола салмышды. 23  Јуаб+ гошуну илә ҝәлиб чатанда она хәбәр вердиләр: «Нур+ оғлу Абнур+ падшаһын јанына ҝәлмишди. Падшаһ ону бурахды, о да сағ-саламат чыхыб ҝетди». 24  Јуаб падшаһын јанына ҝәлиб деди: «Сән нә етдин?! Абнур өз ајағы илә бура ҝәлмишди. Нијә ону сағ-саламат бурахдын? 25  Мәҝәр сән Нур оғлу Абнуру танымырсан? О, бура сәни алдатмаға, сәнин һәр аддымыны, һәр бир ишини өјрәнмәјә ҝәлмишди». 26  Јуаб Давудун јанындан чыхды вә Абнурун далынҹа гасидләр ҝөндәрди. Ону Сираһ һовузунун јанындан ҝери гајтардылар. Давудун бунлардан хәбәри јох иди. 27  Абнур Һәбруна гајыдаркән+ Јуаб ҝизлиндә сөһбәт етмәк бәһанәсилә ону дарвазанын ичинә чәкди вә гардашы Асаилин ганына ҝөрә+ гылынҹы онун гарнына сохуб өлдүрдү.+ 28  Давуд сонрадан буну ешидәндә деди: «Мән вә падшаһлығым Нур оғлу Абнурун ганына ҝөрә+ Јеһованын өнүндә әбәди олараг ҝүнаһсызыг. 29  Гој бу ҝүнаһ Јуабла атасынын еви үзәриндә олсун.+ Гој Јуабын евиндән һеч вахт ифразатдан+ вә ҹүзамдан+ әзаб чәкән, иплик әјирән киши*, гылынҹдан өлән, чөрәјә мөһтаҹ олан әскик олмасын!»+ 30  Беләҹә, Јуабла гардашы Абшај+ Абнуру+ гәтлә јетирдиләр, чүнки о, Ҝибјондакы дөјүшдә онларын гардашы Асаили өлдүрмүшдү.+ 31  Давуд Јуаба вә онунла олан ҹамаата деди: «Јаханызы ҹырын, чула бүрүнүн вә Абнур үчүн ағлашын». Давуд падшаһ мафәнин ардынҹа ҝедирди. 32  Абнуру Һәбрунда дәфн етдиләр. Падшаһ гәбир үстүндә уҹадан ағлады, бүтүн халг да она гошулуб ағлады. 33  Падшаһ Абнур үчүн мәрсијә деди: «Мәҝәр Абнур ахмаг адамтәк өлмәли иди? 34  Әлләрин бағланмамышды,Ајагларына гандал вурулмамышды, Ҹинајәткарлар өнүндә јыхылан адамтәк һәлак олдун».+ Онда халг јенидән ағлады. 35  Ҝүн һәлә батмамышды. Ҹамаат ҝәлиб Давуда чөрәк тәклиф етди ки, бир аз тохтасын. Амма Давуд анд ичди: «Әҝәр ҝүнәш батмаздан өнҹә дилимә чөрәк вә ја башга бир шеј вурсам, гој Аллаһ мәни ҹәзаландырсын!»+ 36  Халг буну ҝөрдү. Падшаһын бүтүн ишләри кими, бу иш дә һамынын хошуна ҝәлди. 37  О ҝүн бүтүн халг вә бүтүн Исраил баша дүшдү ки, падшаһ Нур оғлу Абнурун гәтлиндә ҝүнаһкар дејил.+ 38  Падшаһ хидмәтчиләринә деди: «Билин, бу ҝүн Исраилдә сәрдар вә бөјүк инсан һәлак олуб.+ 39  Бу ҝүн мән падшаһ олараг мәсһ едилсәм дә,+ ҝүҹсүзәм. Бу адамларса, Сәрјанын оғуллары+ чох гәддардыр.+ Гој Јеһова пис адамын пислијинин әвәзини версин».+

Һашијәләр

1См 3:1 ајәсиндә Дәнјал.
Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.
1Иш 25:44 ајәсиндә Фалти.
Ҝөрүнүр, сөһбәт гадын иши ҝөрмәјә мәҹбур олан шикәст кишидән ҝедир.