Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 21:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҝибјонлулар Талутун ев әһлиндән гисас алырлар (1—14)

  • Филиштлиләрлә дөјүшләр (15—22)

21  Давудун дөврүндә өлкәдә үч ил далбадал аҹлыг+ олду. Давуд Јеһоваја мүраҹиәт етди. Јеһова она деди: «Талутла ев әһлинин әли гана батыб, о, ҝибјонлулары өлдүрмүшдү».+  Падшаһ ҝибјонлулары+ чағырыб онларла данышды. (Ҝибјонлулар исраилли дејилдиләр, амориләрдән+ сағ галанлар идиләр. Исраиллиләр онлары сағ сахламаға анд ичмишдиләр,+ амма Талут Исраил вә Јәһудадан өтрү тәәссүбкешлијинә ҝөрә онлары гырмаг истәмишди.)  Давуд ҝибјонлулара деди: «Сизин үчүн нә едим? Бу ҝүнаһы неҹә јујум ки, Јеһованын ирсинә алгыш охујасыныз?»  Ҝибјонлулар она дедиләр: «Талутдан вә нәслиндән гызыл-ҝүмүш истәмирик.+ Исраилдә кимисә өлдүрмәјә дә һаггымыз јохдур». Онда падшаһ деди: «Үрәјиниз нә истәсә, ону да едәҹәјәм».  Онлар падшаһа дедиләр: «Бизи өлдүрән, бүтүн Исраилдән көкүмүзү кәсмәк истәјән адама+ ҝөрә  онун оғулларынын једдисини бизә верин. Биз онларын ҹәсәдләрини Јеһованын сечилмиши+ Талутун шәһәриндә, Ҝибаһда+ Јеһованын өнүндә асаҹағыг».+ Падшаһ деди: «Онлары сизә верәҹәјәм».  Амма падшаһ Јеһованын өнүндә Талут оғлу Јонатана ичдији анда+ ҝөрә Талут оғлу Јонатанын оғлу Мефибошетә+ гыјмады.  Падшаһ Ајаһын гызы Риспанын+ Талутдан доғулан ики оғлуну — Әрмунини вә Мефибошети, һәмчинин Талутун гызы Мәкјалын*+ мәһлалы Бәрзиллајын оғлу Әдраилдән+ олан беш оғлуну ҝөтүрүб  ҝибјонлулара верди. Онлар да ҹәсәдләри Јеһованын һүзурунда дағда асдылар.+ Једдиси дә бир јердә өлмүшдү, онлары бичинин биринҹи ҝүнүндә, арпа бичининин әввәлиндә өлдүрмүшдүләр. 10  Ајаһын гызы Риспа+ чул ҝөтүрүб гајанын үстүнә сәрди. О, бичинин әввәлиндән та ҝөјдән ҹәсәдләрин үстүнә јағыш јаған ҝүнә гәдәр орада галыб мејитләри ҝүндүзләр гушлардан, ҝеҹәләр јыртыҹы һејванлардан горуду. 11  Талутун ҹаријәси Ајаһ гызы Риспанын нә етдијини Давуда дедиләр. 12  Давуд Талутун вә оғлу Јонатанын сүмүкләрини Јабеш-Ҝилад башчыларындан* алды.+ Филиштлиләр Ҝилбуда Талуту өлдүрән ҝүн онларын ҹәсәдләрини Бејт-Шән мејданында асмышдылар. Јабеш-ҝиладлылар да онлары ҝизлинҹә орадан апармышдылар.+ 13  Давуд Талутла оғлу Јонатанын сүмүкләрини орадан ҝәтирди, һәмчинин едам олунанларын да сүмүкләрини јығдылар.+ 14  Талутла оғлу Јонатанын сүмүкләрини Бинјаминдәки Сәләдә+, Талутун атасы Кишин+ гәбриндә дәфн етдиләр. Падшаһын бујурдуғу һәр шеј јеринә јетириләндән сонра Аллаһ онларын өлкә үчүн етдији јалварышлара гулаг асды.+ 15  Јенә дә филиштлиләрлә исраиллиләр арасында мүһарибә башлады.+ Давуд адамлары илә ҝедиб филиштлиләрлә дөјүшдү. Амма Давуд тагәтдән дүшдү. 16  Рәфа өвладларындан+ олан Ишбибәнөв адлы бир нәфәр Давуду өлдүрмәк истәди. Онун үч јүз шекел* ағырлығында низәси+ вә тәзә гылынҹы вар иди. 17  Сәрја оғлу Абшај+ Давудун дадына чатыб+ филиштлини өлдүрдү. Онда Давудун адамлары анд ичиб дедиләр: «Сән бир дә бизимлә дөјүшә ҝетмәјәҹәксән!+ Исраилин чырағыны сөндүрмә!»+ 18  Сонра јенә филиштлиләрлә Говда мүһарибә олду.+ О вахт һушаһлы Сиббикај+ Рәфа өвладларындан+ олан Сафы өлдүрдү. 19  Јенә Говда филиштлиләрлә мүһарибә гопду.+ Бејтләһмли Јаәр-Үргимин оғлу Илкәнан ҹатлы Ҹалуту өлдүрдү. Ҹатлынын низәсинин сапы тохуҹу ағаҹы бојда иди.+ 20  Ҹатда јенә мүһарибә олду. Орада пәзәвәнҝ бир адам вар иди. Онун ајаглары вә әлләри алты бармаглы иди, ијирми дөрд бармағы вар иди. О да Рәфа өвладларындан иди.+ 21  О, Исраилә мејдан охујурду.+ Давудун гардашы Шимајын+ оғлу Јонатан вуруб ону өлдүрдү. 22  Бу дөрд нәфәр Ҹатдакы Рәфа өвладларындан иди. Давудла адамлары онлары өлдүрдүләр.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: Мерабын.
Диҝәр вариант: Јабеш-Ҝиладын торпаг саһибләриндән.
Тәх. 3,42 кг. Б14 әлавәсинә бах.