Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 20:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сәбанын гијамы; Јуаб Амассаны өлдүрүр (1—13)

  • Сәбанын башы кәсилир (14—22)

  • Давуд халга рәһбәрлик едир (23—26)

20  Орада бинјаминли Бихринин оғлу, Сәба адында бир мәрдимазар вар иди.+ О, шејпур чалыб+ деди: «Бизим Давудда пајымыз, Јәссә оғлунда ирсимиз јохдур.+ Еј Исраил, һајды, һәр кәс өз аллаһларына* гајытсын!»+  Онда бүтүн исраиллиләр Давуду атыб Бихри оғлу Сәбанын далынҹа ҝетдиләр.+ Јәһудалылар исә Иордандан Јерусәлимә гәдәр падшаһларындан ајрылмадылар.+  Давуд Јерусәлимдәки сарајына+ ҝәләндә евә бахмаг үчүн гојдуғу он ҹаријәсини+ башга бир евдә нәзарәт алтында сахлады. Давуд онларын јемәк-ичмәјини верирди, лакин онларла јахынлыг етмирди.+ Онлар әрләри ола-ола өмүрләринин ахырына гәдәр дул кими јашадылар.  Падшаһ Амассаја+ деди: «Үч ҝүн әрзиндә бүтүн јәһудалылары јаныма топла, өзүн дә бурада ол».  Амасса јәһудалылары топламаға ҝетди, амма тәјин олунан вахтда ҝәлиб чыхмады.  Давуд Абшаја+ деди: «Бихри оғлу Сәба+ бизә Абсаламдан бешбетәр хәтәр јетирә биләр.+ Ағанын адамларыны ҝөтүр, онун изинә дүш. Гој о, гала-шәһәрләр тапыб әлимиздән гуртулмасын».  Јуабын+ адамлары, кәритиләр, фәләслиләр+ вә бүтүн иҝидләр онунла ҝетдиләр вә Бихри оғлу Сәбаны тәгиб етмәк үчүн Јерусәлимдән чыхдылар.  Онлар Ҝибјонда+ бөјүк дашын јанына чатанда Амасса+ онларын гаршысына чыхды. Јуаб дөјүш палтары ҝејмиш, гылынҹы гынына тахыб белинә бағламышды. О, ирәли аддым атанда гылынҹы гынындан чыхыб јерә дүшдү.  Јуаб Амассаја деди: «Неҹәсән, гардашым?» Сонра Јуаб сағ әлилә Амассанын саггалындан јапышды, ҝуја ону өпмәк истәјирди. 10  Амасса Јуабын әлиндәки гылынҹа фикир вермәди. Јуаб гылынҹы Амассанын гарнына сохуб+ бағырсагларыны јерә төкдү. Икинҹи дәфә вурмаға еһтијаҹ олмады, бир зәрбә илә ону өлдүрдү. Сонра Јуабла гардашы Абшај Бихри оғлу Сәбанын далынҹа дүшдү. 11  Јуабын адамларындан бири ҹәсәдин јанында дуруб дејирди: «Ким Јуабын тәрәфиндәдир, ким Давуда садигдир, Јуабын далынҹа ҝәлсин!» 12  Амасса исә јолун ортасында ган ичиндә сәрилиб галмышды. Јуабын адамы һамынын ҝәлиб орада дајандығыны ҝөрәндә Амассанын ҹәсәдини сүрүјүб чөлә апарды вә үстүнә палтар атды. Чүнки һәр кәс онун јанында дајанырды. 13  Ҹәсәди јолдан чәкәндән сонра һамы Јуабла бирликдә Бихри оғлу Сәбаны+ тәгиб етмәјә ҝетди. 14  Сәба Исраилин бүтүн гәбиләләриндән кечиб Бејт-Мәкаһдакы Абилә+ ҝәлди. Бихриләр бир јерә јығышыб онун ардынҹа ҝетдиләр. 15  Јуабла адамлары ҝәлиб Бејт-Мәкаһдакы Абили мүһасирәјә алдылар вә мүһасирә бәнди илә дөврәләнмиш шәһәрә гаршы мүһасирә гурғусу гурдулар. Јуаб адамлары илә шәһәр диварыны учурмаг үчүн диварын алтыны газырды. 16  Бир ағыллы гадын шәһәр диварынын үстүндән гышгырыб деди: «Гулаг асын, гулаг асын! Јуаба дејин бура ҝәлсин, она дејиләси сөзүм вар». 17  Јуаб она јахынлашды. Гадын ондан сорушду: «Јуаб сәнсән?» О: «Мәнәм», — дејә ҹаваб верди. Гадын деди: «Гарабашынын сөзүнү динлә». О: «Ешидирәм», — деди. 18  Гадын сөзүнә давам етди: «Гәдимдә белә дејирдиләр: “Абилдә сорушун, иш һәлл олунсун”. 19  Мән Исраилин сүлһпәрвәр, садиг адамларынын адындан данышырам. Сән Исраилин ана шәһәрини дағытмаг истәјирсән. Ахы нә үчүн Јеһованын ирсини мәһв етмәк истәјирсән?»+ 20  Јуаб она ҹаваб верди: «Шәһәри дағытмаг, мәһв етмәк һеч ағлымдан да кечмәјиб. 21  Мәгсәдим бу дејил. Әфраим дағлыг бөлҝәсиндән+ Бихри оғлу Сәба+ Давуд падшаһа гаршы гијам галдырыб. Тәкҹә ону мәнә верин, шәһәрдән чәкилим ҝедим». Гадын Јуаба деди: «Онун башы дивардан сәнә атылаҹаг». 22  Гадын шәһәр әһлинин јанына ҝетди. Онлар Бихри оғлу Сәбанын башыны кәсиб Јуаба атдылар. Јуаб шејпур чалды, дөјүшчүләр шәһәрин мүһасирәсини ҝөтүрдүләр, һәрә өз евинә ҝетди.+ Јуаб исә Јерусәлимә, падшаһын јанына гајытды. 23  Јуаб бүтүн Исраил ордусунун башчысы иди.+ Јәһјадај+ оғлу Бәнаји+ кәритиләрин вә фәләслиләрин башчысы иди.+ 24  Әдурам+ әмәк мүкәлләфијјәтлиләрин үзәриндә иди, Әхилуд оғлу Јәһушафат+ исә салнамәчи иди. 25  Шәваһ катиб, Садыгла+ Әбјатар+ каһин идиләр. 26  Јаирли Ираһ Давудун баш вәзири иди.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: чадырларына.