Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 19:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд Абсалама ҝөрә јас тутур (1—4)

  • Јуаб Давуду тәнгид едир (5—8а)

  • Давуд Јерусәлимә гајыдыр (8б—15)

  • Шимај Давуддан әфв диләјир (16—23)

  • Мефибошетин ҝүнаһы јохдур (24—30)

  • Бәрзиллаја хүсуси һөрмәт (31—40)

  • Гәбиләләр арасында мүнагишә (41—43)

19  Јуаба дедиләр: «Падшаһ ағлајыр, Абсалама ҝөрә јас тутур».+  Һәмин ҝүн халг үчүн гәләбә јаса чеврилди. Чүнки һамы ешитди ки, падшаһ оғлундан өтрү гәм ичиндәдир.  Һәмин ҝүн халг дөјүш мејданындан гачан әсҝәрләр кими хәҹаләт чәкә-чәкә сәссиз-сәмирсиз шәһәрә гајытды+.  Падшаһ үзүнү өртүб уҹадан: «Оғлум Абсалам, оғлум, оғлум Абсалам!» — дејәрәк ағлајырды.+  Јуаб евә, падшаһын јанына ҝәлиб деди: «Сән бу ҝүн сәни, оғулларыны+, гызларыны+, арвадларыны, ҹаријәләрини+ гуртаран бүтүн хидмәтчиләрини утандырдын.  Ким сәнә нифрәт едир, сән онлары севирсән, ким сәни севир, онлара нифрәт едирсән. Бу ҝүн ачыг-ајдын ҝөстәрдин ки, сәркәрдәләринин, хидмәтчиләринин сәнин ҝөзүндә зәррә гәдәр дәјәри јохдур. Әминәм ки, һамымыз өлсәјдик, тәкҹә Абсалам сағ галсајды, сәнин үчүн даһа јахшы оларды.  Галх, ҝет хидмәтчиләрини үрәкләндир. Әҝәр ҝетмәсән, Јеһоваја анд олсун ки, бу ҝүн сәнин тәрәфиндә бир нәфәр дә галмајаҹаг. Бу, ҝәнҹлијиндән бу ҝүнәдәк башына ҝәлән мүсибәтләрин ән бетәри олаҹаг».  Падшаһ галхыб шәһәр дарвазасында отурду. Ҹамаата хәбәр верилди ки, падшаһ дарвазада отуруб. Һамы ахышыб падшаһын һүзуруна ҝәлди. Галан исраиллиләр гачыб һәрә өз евинә ҝетмишди.+  Исраилин бүтүн гәбиләләриндә мүбаһисә ҝедирди: «Падшаһ бизи дүшмәнләрдән хилас етмишди,+ филиштлиләрин әлиндән гуртармышды. Амма инди өзү Абсалама ҝөрә өлкәдән гачыб.+ 10  Падшаһ олараг мәсһ етдијимиз Абсалам+ дөјүшдә өлүб.+ Бәс падшаһы ҝери гајтармаг үчүн нијә һеч нә еләмирсиниз?» 11  Давуд падшаһ каһинләрә, Садыгла+ Әбјатара+ хәбәр ҝөндәриб деди: «Јәһуда ағсаггаллары илә данышыб+ белә дејин: “Исраилдә ҝәзән сөз-сөһбәт падшаһа чатыб. Сиз нијә падшаһы сараја гајтармагда ахыра галырсыныз? 12  Ахы сиз мәним гардашларымсыныз. Әтим, ганым сизләрдәндир. Нијә сиз падшаһы ҝери гајтармагда ахыра галырсыныз?” 13  Амассаја+ да дејәрсиниз: “Әтин әтимдән, ганын ганымдандыр. Әҝәр бундан сонра сәни Јуабын јеринә орду башчысы гојмасам,+ гој Аллаһ мәни ҹәзаландырсын”». 14  Беләликлә, о, бүтүн Јәһуданын үрәјини әлә алды. Онлар падшаһа хәбәр ҝөндәрдиләр: «Хидмәтчиләринлә бирликдә ҝери гајыт». 15  Падшаһ јола дүшдү вә ҝәлиб Иордана чатды. Бүтүн Јәһуда халгы падшаһы гаршыламаг вә ону Иордандан кечирмәк үчүн Ҝилгала+ ҝәлди. 16  Баһуримдән олан бинјаминли Гираһ оғлу Шимај+ јәһудалыларла бирҝә Давуд падшаһы гаршыламаға тәләсди. 17  Онунла бирликдә мин бинјаминли дә вар иди. Талут евиндә нөкәр олан Зибаһ+ он беш оғлу вә ијирми гуллугчусу илә тез-тәләсик ҝедиб өзүнү падшаһдан габаг Иордана чатдырды. 18  О*, падшаһын ев әһлини бу таја кечирмәк вә падшаһын гуллуғунда һазыр олмаг үчүн кечиддән о таја кечди. Падшаһ Иорданы кечмәјә һазырлашанда Гираһ оғлу Шимај онун өнүндә јерә дөшәниб 19  деди: «Ја һөкмдар, ҝүнаһымдан кеч, Јерусәлимдән чыхдығын ҝүн бу гулунун сәнин гаршында етдији тәгсири унут.+ Гој һөкмдарым буну үрәјинә салмасын. 20  Билирәм ки, бөјүк гәләт еләмишәм, она ҝөрә дә һөкмдары гаршыламаг үчүн Јусиф евиндән һамыдан габаг ҝәлмишәм». 21  Онда Сәрја+ оғлу Абшај+ деди: «Шимај өлмәли дејил? Ахы о, Јеһованын мәсһ олунмушуна ләнәт охумушду».+ 22  Амма Давуд деди: «Ахы сизин нә ишинизә галыб, еј Сәрја оғуллары?+ Нијә бу ҝүн мәнә аси чыхырсыныз? Һеч белә бир ҝүндә Исраилдә кимисә өлдүрмәк олар? Мәҝәр мән билмирәм ки, Исраилдә падшаһ мәнәм?» 23  Сонра падшаһ анд ичиб Шимаја деди: «Сән өлмәјәҹәксән».+ 24  Талутун нәвәси Мефибошет+ дә падшаһы гаршыламаға ҝәлмишди. Падшаһын чыхыб ҝетдији ҝүндән сағ-саламат гајытдығы ҝүнә гәдәр о ајагларына бахмамыш, бығларыны сәлигәјә салмамыш, палтарларыны јумамышды. 25  О, падшаһы гаршыламаг үчүн Јерусәлимә* ҝәләндә падшаһ она деди: «Мефибошет, нә үчүн мәнимлә ҝетмәдин?» 26  О деди: «Еј һөкмдар, гулум+ мәнә кәләк ҝәлди. Мән дедим ки: “Ешшәји паланлајым, миниб падшаһла ҝедим”. Ахы бу гулун шикәстдир.+ 27  Амма о, һөкмдарын јанында мәнә бөһтан атды.+ Инди, еј һөкмдар, сән Аллаһын мәләји кимисән. Сәнә нә хошдурса, ону да ет. 28  Һөкмдар атамын бүтүн нәслини өлүмә мәһкум едә биләрди, лакин мәнә сүфрәсиндә отуранларын арасында јер верди.+ Инди падшаһа шикајәт етмәјә мәним нә һаггым вар?» 29  Падшаһ она деди: «Артыг данышмаға лүзум јохдур. Мән гәрарымы вермишәм, Зибаһла торпағы јары бөлүн».+ 30  Мефибошет она деди: «Инди ки һөкмдар сағ-саламат өз сарајына гајыдыб, гој һамысы онун олсун». 31  Ҝиладлы Бәрзиллај+ падшаһы Иордан чајына гәдәр өтүрмәк үчүн Рәҹлимдән Иордана ҝәлмишди. 32  Бәрзиллај чох гоҹа иди, онун сәксән јашы вар иди. О, варлы-һаллы адам иди. Падшаһ Маһанајимдә галдығы вахт әрзиндә о, падшаһы азугә илә тәмин етмишди.+ 33  Падшаһ Бәрзиллаја деди: «Мәнимлә бирликдә о таја кеч. Јерусәлимдә мәним сүфрәмдә отурарсан».+ 34  Амма Бәрзиллај падшаһа деди: «Нә өмрүм галыб ки, падшаһла Јерусәлимә ҝедим? 35  Сәксән јашым вар,+ јахшыны писдән ајырд едә билмирәм, једијимин-ичдијимин дадыны билмирәм. Ханәндәләрин сәсиндән зөвг алмырам.+ Һеч рәвадырмы ки, бу гулун падшаһа јүк олсун? 36  Гулунун падшаһла Иордана гәдәр ҝәлмәси бәсдир. Нијә падшаһ мәнә белә мүкафат вермәлидир? 37  Изин вер гајыдым, өз шәһәримдә, ата-анамын гәбринин јанында өмрүмү баша вурум.+ Будур гулун Кимһам.+ Гој о, һөкмдарла чајы кечсин. Сән дә нә мәсләһәт биләрсән, онун үчүн едәрсән». 38  Онда падшаһ деди: «Кимһам мәнимлә ҝедәҹәк. Сән нә истәсән, онун үчүн едәҹәјәм. Нә диләјин вар, јеринә јетирәҹәјәм». 39  Бүтүн ҹамаат Иорданы кечмәјә башлады. Падшаһ Иорданы кечәндә Бәрзиллајы өпүб+ она алгыш охуду. Бәрзиллај евинә гајытды. 40  Падшаһ Ҝилгала+ тәрәф кечәндә Кимһам да онунла бирликдә кечди. Бүтүн јәһудалылар вә Исраил халгынын јарысы падшаһы чајдан кечирди.+ 41  Сонра бүтүн исраиллиләр падшаһа јахынлашыб дедиләр: «Нә үчүн гардашларымыз јәһудалылар сәни оғурладылар, сәни, ев әһлини вә адамларыны өзләри чајдан кечиртдиләр?»+ 42  Јәһудалылар исраиллиләрә дедиләр: «Чүнки падшаһ бизим гоһумумуздур.+ Нијә аҹығыныза ҝәлир? Бәјәм падшаһ бизи једириб, јохса бизә һәдијјә вериб?» 43  Амма исраиллиләр јәһудалылара дедиләр: «Сәлтәнәтдә бизим он пајымыз вар. Одур ки, Давуда сиздән чох бизим һаггымыз чатыр. Нә үчүн бизә хор бахдыныз? Падшаһымызы ҝери гајтармаға биз биринҹи ҝетмәли дејилдик?» Амма јәһудалыларын сөзү исраиллиләрин сөзүндән даһа кәсәрли олду.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: онлар.
Диҝәр вариант: Јерусәлимдән.