Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 18:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Абсалам мәғлуб олур вә өлүр (1—18)

  • Давуд Абсаламын өлдүјүнү ешидир (19—33)

18  Давуд јанындакы адамлары сајды вә онларын үзәринә јүзбашылар, минбашылар гојду.+  Онларын үчдә бирини Јуаба+, үчдә бирини Јуабын гардашы Сәрја+ оғлу Абшаја+, о бири үчдә бирини исә ҹатлы Иттаја+ тапшырды. Падшаһ деди: «Мән дә сизинлә дөјүшә ҝедәҹәјәм».  Ҹамаат исә деди: «Јох, сән ҝетмә.+ Дөјүшчүләр гачса, һәтта гошунун јарысы өлсә белә, онларын веҹинә олмајаҹаг. Чүнки сән бизим он минимизә бәрабәрсән.+ Она ҝөрә дә јахшы олар ки, сән шәһәрдән бизә көмәк ҝөндәрәсән».  Падшаһ онлара деди: «Неҹә мәсләһәт билирсиниз, елә дә едәрәм». Падшаһ шәһәр дарвазасынын јанында дурду. Гошун јүз-јүз, мин-мин шәһәрдән чыхды.  Падшаһ Јуаба, Абшаја вә Иттаја тапшырды: «Мәним хәтримә о ҹаванла, Абсаламла кобуд давранмајын».+ Падшаһын Абсаламла әлагәдар башчылара вердији ҝөстәриши һамы ешитди.  Гошун исраиллиләрлә дөјүшмәк үчүн ирәлиләди. Дөјүш Әфраим мешәсиндә баш тутду.+  Исраиллиләр+ Давудун адамлары гаршысында басылдылар.+ Һәмин ҝүн чохлу адам — 20 000 нәфәр гырылды.  Дөјүш бүтүн бөлҝәни бүрүдү. Үстәлик, һәмин ҝүн мешәдә өләнләрин сајы гылынҹдан өләнләрин сајындан чох олду.  Нәһајәт, Абсалам Давудун дөјүшчүләри илә үз-үзә ҝәлди. Абсалам гатырын үстүндә ҝедирди. Гатыр бөјүк бир ағаҹын алтындан кечәндә онун сачы ағаҹын сых будагларына долашды. Гатыр ҝетди, о исә һавада асылы галды. 10  Бир нәфәр ону ҝөрүб Јуаба+ хәбәр верди: «Абсаламы ҝөрдүм, ағаҹдан асылыб галмышды». 11  Јуаб она деди: «Ҝөрмүсән, бәс нијә елә орадаҹа вуруб јерә сәрмәмисән? Белә етсәјдин, сәнә он ҝүмүш, үстүндә дә бир гуршаг пешкәш едәрдим». 12  О адам исә Јуаба деди: «Мәнә мин ҝүмүш дә версәјдиләр, јенә һөкмдарын оғлуна әл галдырмаздым. Падшаһын сәнә, Абшаја вә Иттаја: “Һамыныза дејирәм, о ҹавандан, Абсаламдан муғајат олун”, — тапшырдығыны өз гулағымызла ешитдик.+ 13  Әҝәр падшаһын әмриндән чыхыб ону өлдүрсәјдим, бу, падшаһдан ҝизли галмазды, һеч сән дә мәнә гаһмар чыхмаздын». 14  Онда Јуаб она деди: «Сәнинлә сөз ҝүләшдирмәјә вахтым јохдур!» О, үч мизраг* ҝөтүрдү вә ағаҹын будаглары арасында асылы галан вә һәлә сағ олан Абсаламын көксүнә саплады. 15  Јуабын он силаһдары ҝәлди вә Абсаламы вуруб өлдүрдү.+ 16  Јуаб шејпур чалыб тәгиби дајандырды. Дөјүшчүләр Исраили тәгиб етмәкдән әл чәкиб ҝери гајытдылар. 17  Онлар Абсаламын ҹәсәдини мешәдә бөјүк бир чухура атдылар вә үстүнә бөјүк бир даш галағы јығдылар.+ Бүтүн исраиллиләр дағылышыб евләринә гачдылар. 18  Абсалам сағлығында Падшаһ дәрәсиндә+ өзү үчүн сүтун уҹалтмышды. О, өз-өзүнә дејирди: «Оғлум јохдур ки, адымы јашатсын».+ Она ҝөрә дә сүтуна өз адыны гојмушду. Сүтун бу ҝүнәдәк Абсалам абидәси адланыр. 19  Садығын оғлу Әхимас+ деди: «Хаһиш едирәм, иҹазә вер, ҝедим падшаһа хәбәр чатдырым. Јеһова ону дүшмәнләриндән гуртарыб, онун үчүн һагг-әдаләти бәргәрар едиб».+ 20  Лакин Јуаб она деди: «Сән бу ҝүн хәбәр апарма. Башга ҝүн апарарсан, бу ҝүн јох. Бу ҝүн падшаһын оғлу өлүб».+ 21  Јуаб кушлу+ бир адама деди: «Ҝет, нә ҝөрмүсән падшаһа даныш». Кушлу Јуаба тәзим едиб гачды. 22  Садығын оғлу Әхимас бир дә Јуабдан хаһиш етди: «Нә олур-олсун, гој мән дә кушлунун далынҹа гачым». Јуаб она деди: «Гачыб нә дејәҹәксән, оғлум? Ахы сәнин үчүн апармаға хәбәр јохдур». 23  О исрар етди: «Нә олур-олсун, гој гачым». Онда Јуаб деди: «Гач!» Әхимас Иордан бөлҝәси јолу илә гачыб кушлуну өтдү. 24  Давуд шәһәрин ики дарвазасы арасында отурмушду.+ Ҝөзәтчи+ дивардакы дарвазанын дамына чыхыб бахды, бир нәфәрин гачдығыны ҝөрдү. 25  Ҝөзәтчи гышгырыб буну падшаһа билдирди. Падшаһ деди: «Әҝәр о, тәкдирсә, демәли, хәбәр ҝәтирир». О адам ҝетдикҹә јахынлашырды. 26  Ҝөзәтчи башга бир адамын да гача-гача ҝәлдијини ҝөрдү. Ҝөзәтчи дарваза кешикчисини һајлајыб деди: «Бир нәфәр дә гача-гача ҝәлир!» Падшаһ деди: «О да хәбәр ҝәтирир». 27  Ҝөзәтчи деди: «Биринҹи адам гачмағындан Садыг оғлу Әхимаса бәнзәјир».+ Падшаһ деди: «О, јахшы адамдыр, јахшы хәбәрлә ҝәлир». 28  Әхимас падшаһы сәсләјиб деди: «Һәр шеј јахшыдыр!» Буну дејиб јерәдәк падшаһа тәзим етди. Сонра әлавә етди: «Еј һөкмдарым, гијамчылары сәнә тәслим едән Аллаһын Јеһоваја алгыш олсун!»+ 29  Падшаһ сорушду: «Абсалам сағ-саламатдыр?» Әхимас деди: «Еј һөкмдар, Јуаб сәнин гулуну вә мәни ҝөндәрәндә ҝөрдүм ки, орада нәсә гарышыглыг вар, амма билмәдим нә олуб».+ 30  Падшаһ деди: «Кеч, бурада дур». Әхимас кечиб о тәрәфдә дурду. 31  Кушлу ҝәлиб чатды+ вә деди: «Еј һөкмдарым падшаһ, сәнә хәбәрим вар. Бу ҝүн Јеһова сәни гијамчыларын әлиндән гуртарараг һагг-әдаләти бәргәрар етди».+ 32  Падшаһ кушлудан сорушду: «Абсалам сағ-саламатдыр?» Кушлу деди: «Гој һөкмдарымын бүтүн дүшмәнләри, она гијам галдырыб хәтәр јетирмәк истәјәнләрин һамысы о ҹаванын ҝүнүнә дүшсүн!»+ 33  Бу хәбәр падшаһы сарсытды. О, ағлаја-ағлаја дарвазанын үстүндәки отаға галхды. Ҝедә-ҝедә дејирди: «Оғлум, оғлум Абсалам, оғлум Абсалам! Каш сәнин јеринә мән өләјдим, Абсалам, оғлум, оғлум!»+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: ох, низә. Һәрфән: чубуг.