Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 17:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Хушај Әхтуфилин мәсләһәтини бәјәнмир (1—14)

  • Давуд Абсаламын әлиндән гуртулур (15—29)

    • Бәрзиллај Давудла адамларына пај ҝәтирир (27—29)

17  Әхтуфил Абсалама деди: «Изин вер, 12 000 адам ајырыб бу ҝеҹә Давуду тәгиб едим.  О, јорғун, тагәтсиз олан вахт+ мән үстүнә ҝәлиб ону ваһимәјә саларам. Јанындакы адамлар гачар, мән тәкҹә падшаһы өлдүрәрәм.+  Сонра бүтүн халгы гајтарыб сәнин јанына ҝәтирәрәм. Һамынын гајытмасы үчүн ахтардығын адамы арадан ҝөтүрмәк лазымдыр. Онда бүтүн халг сүлһә говушар».  Бу тәклиф Абсаламын вә бүтүн Исраил ағсаггалларынын хошуна ҝәлди.  Амма Абсалам деди: «Ҝәлин арклы Хушајы+ да чағыраг, онун да фикрини өјрәнәк».  Хушај Абсаламын јанына ҝәлди. Абсалам она деди: «Әхтуфил белә мәсләһәт вериб. Онун мәсләһәтинә гулаг асаг? Әҝәр мүнасиб билмирсәнсә, онда сән тәклифини елә».  Хушај Абсалама деди: «Јох, бу дәфә Әхтуфилин мәсләһәти јахшы дејил!»+  Хушај сөзүнә давам еләди: «Сән өз атаны, онун адамларыны јахшы таныјырсан, билирсән ки, онлар иҝид адамлардыр.+ Инди онлар баласыны итирмиш ајы кими гәзәблидирләр.+ Үстәлик, атан ҹәнҝавәрдир.+ О, ҝеҹәни ҹамаатла бирҝә кечирмәјәҹәк.  Инди о, һансыса бир мағарада, ја да башга бир јердә ҝизләнир.+ Әҝәр биринҹи о һәмлә етсә, ешидән дејәҹәк ки, “Абсаламын адамлары мәғлуб олду!” 10  Һәтта шир үрәкли+ ҹәсурларын белә, үрәји горхудан әријәҹәк. Чүнки атанын иҝидлији, јанындакыларынын да шүҹаәти бүтүн Исраилә бәллидир.+ 11  Мәним мәсләһәтим будур: гој Дандан Биир-Сәбаја кими бүтүн Исраилдән дәниз гуму гәдәр+ адам јанына топлашсын.+ Сән дә онларын башында дөјүшә ҝет. 12  Ону һарада тапсаг, үстүнә һүҹум едәрик. Јерә дүшән шеһ кими үстләринә шығыјыб өзүнү дә, јанындакылары да мәһв едәрик, бир нәфәри дә сағ гојмарыг. 13  Әҝәр о, шәһәрә чәкилсә, бүтүн исраиллиләрлә ҝедиб шәһәрдә дашы даш үстдә гојмарыг, кәндирлә шәһәри чәкиб чаја төкәрик. Шәһәрдә бир чынгыл да сахламарыг». 14  Абсалам вә исраиллиләр дедиләр: «Арклы Хушајын мәсләһәти Әхтуфилинкиндән јахшыдыр!»+ Јеһова Абсаламын башына фәлакәт ҝәтирмәји гәрара алмышды.+ Одур ки, Јеһова Әхтуфилин ағыллы мәсләһәтини һечә чыхартды.+ 15  Хушај каһинләрә, Садыгла Әбјатара деди:+ «Әхтуфил Абсалама вә Исраил ағсаггалларына филан-филан мәсләһәти верди. Мән дә белә-белә дедим. 16  Инди тез Давуда хәбәр ҝөндәрин: “Бу ҝеҹә чөллүкдәки кечидләрдә* галма. О тәрәфә кеч, еј падшаһ, јохса сән дә, јанындакылар да мәһв олаҹагсыныз”».+ 17  Јонатанла+ Әхимас+ Ејн-Роҝелдә+ галырдылар, чүнки шәһәрдә ҝөрүнә билмәздиләр. Бир гарабаш ҝедиб һал-гәзијјәни онлара данышды. Онлар хәбәри Давуд падшаһа чатдырмаг үчүн јола дүшдүләр. 18  Лакин бир ҹаван онлары ҝөрүб Абсалама чуғуллуг етди. Јонатанла Әхимас ҹәлд баһуримли+ бир кишинин евинә ҝирдиләр. Онун һәјәтиндә гују вар иди. Онлар гујуда ҝизләндиләр. 19  Кишинин арвады гујунун ағзына өртүк сәриб үстүнә јарма төкдү. Һеч ким бундан хәбәр тутмады. 20  Абсаламын нөкәрләри о евә ҝәлиб гадындан сорушду: «Әхимасла Јонатан һарададыр?» Гадын деди: «Онлар бурадан кечиб чај тәрәфә ҝетдиләр».+ О адамлар онлары ахтардылар, амма тапмајыб Јерусәлимә гајытдылар. 21  Адамлар ҝедәндән сонра Әхимасла Јонатан гујудан чыхдылар вә ҝедиб Давуд падшаһа сөјләдиләр: «Тез галх, чајы кеч. Әхтуфил сәнин әлејһинә белә-белә мәсләһәт вериб».+ 22  Давуд вә јанындакы адамлар дәрһал дуруб Иорданы кечдиләр. Сәһәр дан јери сөкүләндә артыг Иорданын бу тајында адам галмамышды. 23  Әхтуфил ҝөрәндә ки, онун мәсләһәти кечмәди, улағыны паланлајыб өз шәһәринә, евинә ҝетди.+ Евиндәкиләрә вәсијјәт едәндән+ сонра өзүнү асды.+ Ону ата-бабаларынын гәбриндә дәфн етдиләр. 24  Давуд исә Маһанајимә+ ҝетди. Абсалам исраиллиләрлә Иорданы кечди. 25  Абсалам Амассаны+ Јуабын јеринә орду башчысы гојмушду.+ Амасса исраилли Итра адлы бир кишинин оғлу иди. Итра Наһашын гызы, Јуабын анасы Сәрјанын баҹысы Абигајиллә+ јахынлыг етмишди. 26  Абсалам вә исраиллиләр Ҝиладда+ ордуҝаһ гурдулар. 27  Давуд Маһанајимә чатан кими әмуниләрин Раббаһ+ шәһәриндән Наһаш оғлу Шоби, Лә-Дибәрдән Әмаил оғлу Маһир+ вә Рәҹлимдән ҝиладлы Бәрзиллај+ 28  јорған-дөшәк, тешт-ләјән, ҝил габ-гаҹаг, буғда, арпа, ун, говурға, пахла, мәрҹи, гуру дән, 29  бал, јағ, гојун, пендир ҝәтириб ҝәлдиләр. Онлар бүтүн бунлары Давудла адамлары үчүн ҝәтирмишдиләр.+ Дүшүнүрдүләр ки, ҹамаат чөллүкдә аҹ-сусуз, јорғундур.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: дүзәнликләрдә.