Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 15:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Абсаламын һијләҝәр нијјәти вә гијамы (1—12)

  • Давуд Јерусәлимдән гачыр (13—30)

  • Әхтуфил Абсаламын тәрәфинә кечир (31)

  • Хушај Давуддан тапшырыг алыр (32—37)

15  Бүтүн бунлардан сонра Абсалам өзү үчүн ҹәнҝ арабасы вә атлар һазырлады, һәмчинин габағында гачмаға әлли адам гојду.+  Абсалам сәһәр тездән галхыб шәһәр дарвазасына ҝедән јолун кәнарында дурурду.+ Ишини падшаһ диванына ҝәтирән адам+ ҝөрән кими, ону чағырыб сорушурду: «Һансы шәһәрдәнсән?» О да: «Бу гулун Исраилин филан гәбиләсиндәндир», — дејә ҹаваб верирди.  Абсалам она дејирди: «Сән һаглысан. Амма падшаһын адамлары арасында сәнин ишинә бахаҹаг кәс јохдур».  Сонра дејирди: «Каш мәни бу өлкәдә һаким гојардылар. Онда кимин нә иши, нә шикајәти олардыса, јаныма ҝәләрди, мән дә онун ишинә әдаләтлә бахардым».  Кимсә јахынлашыб она тәзим етмәк истәјәндә Абсалам әлини узадыб ону тутур вә өпүрдү.+  Ишини падшаһ диванына ҝәтирән бүтүн исраиллиләрлә Абсалам белә едирди. Бу јолла Абсалам исраиллиләрин үрәјини әлә алырды.+  Дөрд илин* сонунда Абсалам падшаһдан хаһиш етди: «Изин вер, Һәбруна+ ҝедим, Јеһоваја дедијим нәзири јеринә јетирим.  Мән Арам Гәшурунда јашајанда+ нәзир едиб демишдим:+ “Әҝәр Јеһова мәни Јерусәлимә гајтарса, Јеһоваја гурбан кәсәҹәјәм”».  Падшаһ она деди: «Ҝет, јолун аванд олсун». О дуруб Һәбруна ҝетди. 10  Абсалам бүтүн Исраил гәбиләләринә ҹасуслар ҝөндәриб деди: «Шејпур сәсини ешидән кими: “Абсалам Һәбрунда+ падшаһ олду!” — дејә ҹар чәкин». 11  Јерусәлимдән дәвәт етдији 200 нәфәр дә Абсаламла бирликдә ора ҝетмишди, амма онлар ора тәмиз нијјәтлә ҝетмишдиләр, һеч нәдән хәбәрләри јох иди. 12  Абсалам гурбан тәгдим едәндә Ҝилоја+, Давудун мәсләһәтчиси+ ҝилолу Әхтуфилин+ далынҹа адам ҝөндәрди. Суи-гәсд гуранлар ҝет-ҝедә ҝүҹләнирди. Абсаламын тәрәфдарларынын сајы чохалырды.+ 13  Бир гасид Давудун јанына ҝәлиб деди: «Исраиллиләр Абсалама мејил салыб». 14  Онда Давуд Јерусәлимдә олан бүтүн әјан-әшрәфинә деди: «Дурун гачаг,+ јохса һеч биримиз Абсаламын әлиндән сағ чыхмајаҹағыг! Ҹәлд олун, јохса о, гәфилдән үстүмүзү кәсдириб башымыза бәла ачар, шәһәри гылынҹдан кечирәр!»+ 15  Онда әјанлары дедиләр: «Еј падшаһ, нә әмр етсән, гуллуғунда һазырыг».+ 16  Падшаһ бүтүн ев әһли илә чыхды, тәкҹә он ҹаријәсини+ евә бахмаг үчүн сахлады. 17  Падшаһ бүтүн адамлары илә бирликдә ҝетди. Онлар Бејт-Мәрһагда дајандылар. 18  Падшаһла ҝедән бүтүн әјанлар, кәритиләр, фәләслиләр,+ Ҹатдан+ онунла бирликдә ҝәлмиш 600 ҹатлы+ кечиб ҝедирди, падшаһ да онлары нәзәрдән кечирирди. 19  Падшаһ ҹатлы Иттаја+ деди: «Сән нијә бизимлә ҝедирсән? Гајыт тәзә падшаһын јанында гал. Сән јаделлисән, онсуз да јурд-јувандан дидәрҝин дүшмүсән. 20  Дүнән ҝәлмисән, бу ҝүн сәни өзүмлә сәрҝәрдан едим? Башымы ҝөтүрүб ҝедәҹәјим јерләрә өзүмлә сүрүкләјим? Сојдашларыны* да ҝөтүр, гајыт. Гој Јеһова Өз мәһәббәтини, вәфасыны сәндән әсирҝәмәсин!»+ 21  Амма Иттај падшаһа деди: «Јеһоваја анд олсун, падшаһын ҹаны һаггы, өлмәк дә варса, галмаг да варса, сәнинлә ҝедәҹәјәм!»+ 22  Давуд Иттаја+ деди: «Онда ҝәл кеч». Ҹатлы Иттај бүтүн адамлары вә ушаглары илә бирликдә о таја кечди. 23  Ҹамаат о таја кечәркән әһали һөнкүр-һөнкүр ағлајырды. Падшаһ Гидрон вадисинин+ јанында дурмушду. Һамы о таја кечиб сәһра јолуна чыхды. 24  Садыг+ да орада иди, Аллаһын Әһд сандығыны+ дашыјан лавилиләр+ онун јанында иди.+ Онлар Аллаһын сандығыны јерә гојдулар. Бүтүн ҹамаат шәһәрдән чыхыб вадини кечәнәдәк Әбјатар+ орада дурду. 25  Падшаһ Садыға деди: «Аллаһын сандығыны шәһәрә гајтар.+ Әҝәр Јеһованын ҝөзүндә лүтф тапсам, О, мәни ҝери гајтарыб сандығы, онун мәскәнини ҝөрмәјимә изин верәҹәк.+ 26  Јох әҝәр лүтф тапмасам, гој мәнимлә неҹә истәјир, елә дә рәфтар еләсин». 27  Падшаһ каһин Садыға деди: «Сән ки ҝөрүҹүсән.+ Әбјатарла бирликдә шәһәрә гајыдын, оғлун Әхимасы вә Әбјатарын оғлу Јонатаны да өзүнүзлә ҝөтүрүн.+ Саламат ҝедин. 28  Сиздән бир хәбәр ҝәләнәдәк мән чөллүјүн кечидләриндә ҝөзләјәҹәјәм».+ 29  Садыгла Әбјатар Аллаһын сандығыны ҝөтүрүб Јерусәлимә гајытдылар вә орада галдылар. 30  Давуд башыөртүлү, ајагјалын ағлаја-ағлаја Зејтун дағына+ галхырды. Онун јанындакылар да башларыны өртүб ағлаја-ағлаја ҝедирдиләр. 31  Давуда хәбәр ҝәтирдиләр: «Әхтуфил Абсаламын+ јанында, гијамчыларын арасындадыр».+ Давуд деди: «Еј Јеһова, Әхтуфилин мәсләһәтини ахмаглыға чевир!»+ 32  Давуд Аллаһа сәҹдә едилән зирвәјә чатанда арклы+ Хушај+ јахасы ҹырыг, башы тоз-торпаг ичиндә онун габағына чыхды. 33  Давуд она деди: «Әҝәр мәнимлә ҝетсән, мәнә јүк олаҹагсан. 34  Јахшысы будур, шәһәрә ҝедиб Абсалама белә дејәсән: “Еј падшаһ, мән сәнин гулунам. Әввәлләр атанын гулу олмушам, инди исә сәнин гулунам”.+ Онда Әхтуфилин мәсләһәтини позуб мәнә көмәк етмиш оларсан.+ 35  Каһинләр, Садыгла Әбјатар да сәнинлә олаҹаг. Падшаһын евиндән нә ешитсән, каһинләрә, Садыгла Әбјатара дејәрсән.+ 36  Садығын оғлу Әхимас+ вә Әбјатарын оғлу Јонатан+ да онларладыр. Нә ешитсәниз, онларла мәнә хәбәр ҝөндәрәрсиниз». 37  Абсалам Јерусәлимә дахил олан заман Давудун досту Хушај+ да шәһәрә ҝирди.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: гырх илин.
Һәрфән: гардашларыны.