• 1

  • Әлгәна вә арвадлары (1—8)

  • Һәннә Аллаһдан оғул диләјир (9—18)

  • Ишмуил доғулур вә Јеһованын евинә верилир (19—28)

 • 2

  • Һәннәнин дуасы (1—11)

  • Әлинин ики оғлу (12—26)

  • Јеһова Әлијә һөкм чыхарыр (27—36)

 • 3

  • Ишмуил пејғәмбәр сечилир (1—21)

 • 4

  • Филиштлиләр сандығы әлә кечирир (1—11)

  • Әли илә оғуллары өлүр (12—22)

 • 5

  • Сандыг филиштлиләрин өлкәсиндә (1—12)

   • Дагон алчалдылыр (1—5)

   • Филиштлиләрин үстүнә бәла ҝәлир (6—12)

 • 6

  • Филиштлиләр сандығы Исраилә гајтарыр (1—21)

 • 7

  • Сандыг Кирјат-Јаримдә (1)

  • Ишмуил халгы Јеһоваја хидмәт етмәјә сәсләјир (2—6)

  • Исраиллиләр Миспаһда гәләбә чалыр (7—14)

  • Ишмуил Исраилә һакимлик едир (15—17)

 • 8

  • Исраиллиләр падшаһ истәјир (1—9)

  • Ишмуил халга хәбәрдарлыг едир (10—18)

  • Јеһова халгын истәјини јеринә јетирир (19—22)

 • 9

  • Ишмуил Талутла гаршылашыр (1—27)

 • 10

  • Талут падшаһ кими мәсһ едилир (1—16)

  • Талут халг гаршысында падшаһ сечилир (17—27)

 • 11

  • Талут әмуниләри мәғлуб едир (1—11)

  • Талут јенидән падшаһ елан едилир (12—15)

 • 12

  • Ишмуилин халга мүраҹиәти (1—25)

   • «Бош шејләрин далынҹа ҝетмәјин» (21)

   • Јеһова халгыны һеч вахт атмајаҹаг (22)

 • 13

  • Талут орду топлајыр (1—4)

  • Талутун өзбашына һәрәкәти (5—9)

  • Ишмуил Талуту тәнбеһ едир (10—14)

  • Исраиллиләр әлијалын галыр (15—23)

 • 14

  • Јонатан Миһмашы әлә кечирир (1—14)

  • Аллаһ Исраилин дүшмәнләрини гырыр (15—23)

  • Талут дүшүнмәдән анд верир (24—46)

   • Халг әти ганлы-ганлы јејир (32—34)

  • Талутун апардығы мүһарибәләр; онун аиләси (47—52)

 • 15

  • Талут Аллаһын сөзүндән чыхыб Агагы сағ сахлајыр (1—9)

  • Ишмуил Талуту тәнбеһ едир (10—23)

   • Итаәт етмәк гурбандан јахшыдыр (22)

  • Һакимијјәт Талутдан алыныр (24—29)

  • Ишмуил Агагы өлдүрүр (30—35)

 • 16

  • Ишмуил Давуду падшаһлыға мәсһ едир (1—13)

   • Аллаһ үрәји ҝөрүр (7)

  • Аллаһ руһуну Талутдан алыр (14—17)

  • Давуд Талут үчүн чәнҝ чалыр (18—23)

 • 17

  • Давудун Ҹалут үзәриндә гәләбәси (1—58)

   • Ҹалут Исраилә мејдан охујур (8—10)

   • Давуд Ҹалутун чағырышына һај верир (32—37)

   • Давуд Јеһованын ады илә вурушур (45—47)

 • 18

  • Давудла Јонатан достлашыр (1—4)

  • Талутун Давуда пахыллығы тутур (5—9)

  • Талутун Давуду өлдүрмәк ҹәһдләри (10—19)

  • Давуд Талутун гызы Мәкјалы алыр (20—30)

 • 19

  • Талутун Давуда нифрәти сојумајыб (1—13)

  • Давуд ҹаныны Талутдан гуртарыр (14—24)

 • 20

  • Јонатанын Давуда сәдагәти (1—42)

 • 21

  • Давуд Нубда һүзур чөрәкләриндән јејир (1—9)

  •  Давуд Ҹатда өзүнү дәлилијә вурур (10—15)

 • 22

  • Давуд Әдулламда; Миспиһдә (1—5)

  • Талут Нуб каһинләрини өлдүртдүрүр (6—19)

  • Әбјатар ҹаныны гуртарыр (20—23)

 • 23

  • Давуд Гәјла әһлини филиштлиләрин әлиндән алыр (1—12)

  • Талут Давуду тәгиб едир (13—15)

  • Јонатан Давуду үрәкләндирир (16—18)

  • Талут аз гала Давуду јахалајыр; Давуд гачыр (19—29)

 • 24

  • Давуд Талутун ҹанына гыјмыр (1—22)

   • Давуд Јеһованын мәсһ едилмишинә еһтирам бәсләјир (6)

 • 25

  • Ишмуилин өлүмү (1)

  • Набал Давудун адамларыны әлибош гајтарыр (2—13)

  • Абигајилин ағыллы һәрәкәти (14—35)

   • Јеһова Давудун һәјатыны горујаҹаг (29)

  • Јеһова Набалы вурур (36—38)

  • Абигајил Давудун арвады олур (39—44)

 • 26

  • Давуд јенә Талутун ҹанына гыјмыр (1—25)

   • Давуд Јеһованын мәсһ едилмишинә еһтирам бәсләјир (11)

 • 27

  • Филиштлиләр Сығлағы Давуда верир (1—12)

 • 28

  • Талут Ејн-Дорда бир ҹиндарын јанына ҝәлир (1—25)

 • 29

  • Филиштлиләр Давуда етибар етмир (1—11)

 • 30

  • Әмалигәләр Сығлаға басгын едир (1—6)

   • Јеһова Давуда гүввәт верир (6)

  • Давуд әмалигәләри мәғлуб едир (7—31)

   • Давуд әсирләри ҝери гајтарыр (18, 19)

   • Гәнимәти бөлүшдүрмәклә бағлы ҝөстәриш (23, 24)

 • 31

  • Талутла үч оғлунун өлүмү (1—13)